DSV - Global Transport and Logistics
globe icon globe icon white Select country

Select country

MyDSV

MyDSV

Login Sign up

Закон на Макрон

Насоки относно прилагането на новия закон във Франция, наречен „Loi Macron” са публикувани от френските органи.

Целта на тези насоки е да регулират дейността на чуждестранните транспортни компании, работещи на френска територия. Всички водачи на чуждестранни компании трябва да получават заплата, равна на минималната заплата за Франция, считано от 1 юли 2016 г. Транспортните компании също така трябва да посочат свой представител във Франция.

Реформата се прилага за всички транспортни компании, които не са френски, и които командироват свои служители във Франция съгласно условията, посочени в чл. L 1262-1 и L 1262-2 на френския закон за трудовата заетост, по-конкретно по отношение на:

• трансгранично транспортиране, ако клиентът се намира във Франция или работи във Франция;
• когато дружествата извършват транспортни услуги до някой от техните собствени офиси;
• когато заетото лице е наето на базата на временен договор с цел извършване на транспортни услуги до фирма, работеща във Франция.

Отделът за Набиране на Превозвачи на DSV може да ви свърже с френски компании, които могат да ви помогнат при спазването на условията на закона.
Изисквани формалности - удостоверение за командировка (Attestation de détachement)

• Валидност - до 6 месеца, за няколко командировки. Не се изисква уточняване на съответните операции.
• Форма - шаблонен документ, който се предоставя от Министерството за следните случаи: временна заетост, междукорпоративна заетост, трансгранични услуги
• Използване - водачите трябва да носят копие от Удостоверението в товарния автомобил и да го представят на компетентните органи, ако това бъде поискано по време на проверка. Освен това, водачът трябва да представи и трудовия си договор при поискване. Копие на формуляра трябва да се съхранява или в Дружеството, което е представител във Франция, или в Дружеството, което е наело водача.

Потенциални санкции в случай на неспазване:

Административна глоба (макс. 2 000 евро за наето лице)

• Невъзможност да се представи удостоверение
• Компанията няма назначен представител

Глоба 4-та степен (макс. 750 евро)

• Водачът не разполага с удостоверение за командировка в товарния автомобил

Глоба 3-та степен (макс. 450 евро)

• Водачът не разполага с трудов договор в товарния автомобил

Научете повече за нови закони тук и тук

Свържете се с нас

Свържете се с нас