Global Transport and Logistics
Select country/region

Select country/region

MyDSV

MyDSV
Login Sign up

Job Req Number:  72263
Time Type: Full Time

 

Nazwa Zespołu / Unit name:                    Development & Implementation


 

Pion / Division:                                            Customer Reporting & Data Quality


 

Nazwa stanowiska / Position name:        Specjalista ds. Projektów / Project Specialist


 

Cel stanowiska:                                                                                     Position target:

Dostarczanie określonych procesów/usług – zbieranie wymagań klientów, wdrażanie raportowania dla nowych i aktualnych klientów, wprowadzanie zmian w dotychczasowych raportach, tworzenie/proponowanie nowych produktów, utrzymywanie systemów wspierających raportowanie i wsparcie pozostałych członków zespołu i zespołów w dziale - o możliwie najwyższej jakości i poprawności oraz w ustalonych ramach czasowych. Samodzielne pracowanie i planowanie własnych zadań z akceptowalną dokładnością. Szkolenie nowych członków zespołu

Delivery of agreed processes/services - gathering client requirements, implementing new accounts and customer related documentation as well as creating adjustments to existing reports, creating/suggesting new products, maintaining systems supporting customer reporting and supporting the other team members and teams within the department - with the highest quality, correctness and within specific deadline.  

Working independently and planning own tasks with acceptable accuracy. Training new team members.

 

Zadania i odpowiedzialności:                                                            Tasks and responsibilities:

 1. Implementacja nowych kont oraz tworzenie dokumentacji dla klienta Account Set Up Form (ASF)
 2. Aktualizowanie dokumentacji używanej w zespole

 

 1. Wsparcie pierwszego stopnia dla pozostałych zespołów w departamencie
 2. Obslugiwanie procesów utrzymywania systemów używanych w dziale CR&DQ
 3. Poznanie i rozumienie narzędzi bazowych procesów

 

 1. Komunikowanie z Account Ownerami i innymi osobami biorącymi udział we wdrożeniu nowych projektów dotyczących raportowania
 2. Bycie pierwszą linią wsparcia dla wątpliwości bądź pytań związanych z procesami zespołu.
 3. Rozwiazywanie problemów oraz pracowanie na projektami od umiarkowanego do bardziej złożonego zakresu
 4. Proponowanie i ewentualne wdrażanie po uzgodnieniu z przełożonym usprawnień/optymalizacji wykonywanych procesów
 5. Zapewnienie szkoleń innym członkom zespołu. Pełnienie roli Buddiego dla nowych pracowników.
 6. Dzielenie się konstruktywną opinią dotyczącą wykonywanych projektów/procesów.
 7. Posiadanie i ciągłe dążenie do rozwoju specjalistycznej wiedzy.
 8. Odpowiadanie na maile w przeciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.
 9. Inne zadania zlecone przez przełożonego
 10. Stosowanie się do zarządzeń wewnętrznych, procedur, obowiązujących przepisów prawnych oraz poleceń przełożonych, w tym przestrzeganie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania i innych uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Spółce
 11. Zachowania i postawy zgodne z Wartościami DSV
 12. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz stałe samokształcenie.
 1. Implementation of new accounts as well as creation of customer related documentation (ASF)
 2. Maintaining and updating internal documentation used in the team
 3. Acting as first line of support to other teams within department
 4. Maintaining and handling CR&DQ department systems  
 5. Learn and understand the underlying processes and tools
 6. Communication with the Account Owners and globally located departments in regards the implemented accounts
 7. 1st level support for the queries related to the processes run in the team
 8. Working on problems/projects from moderately to more complex scope

 

 1. Proposing improvements/optimizations of performed processes and its implementation once agreed with the supervisor
 2. Providing trainings to other team members. Buddy for newcomers.
 3. Sharing his/her point of view regarding performed tasks/processes in a constructive manner
 4. Sound and proven knowledge of function’s principle. Developing expertise.
 5. Responding on the emails within maximum two working days
 6. Other tasks requested by the superior
 7. Compliance with internal regulations, procedures, law and managers orders, including labor regulations, regulations on remuneration and other internal regulations in the company

 

 1. Behaviors and attitudes consistent with the DSV values.
 2. Professional skills development by participation in training and constant self-education.

 

 

Szczególne uprawnienia / special rights:


 

Wykształcenie i umiejętności:                                                           Education and skills:

 1. Ukończone studia (preferowane kierunki związane z transportem) – mile widziane
 2. Język angielski przynajmniej na poziomie B2
 3. Średnio-zaawansowana znajomość MS Excel plus jedna dodatkowa technologia dla implementacji raportów.
 1. University Graduate (transportation studies are preferable) or trained Forwarder - preferred
 2. English language at least at a B2 level
 3. Intermediate knowledge of MS Excel plus one additional technology for report implementation

 

Minimalne doświadczenie zawodowe:                                            Minimal work experience:         

 1. Praca w charakterze młodszego analityka i / lub doświadczenie w raportowaniu w branży transportowej mile widziane
 1. Junior Analyst or reporting experience in transport industry preferred

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania. / I acknowledge and use.


                                                                                                                        data i podpis pracownika / date and employee signature

 

 

 

DSV – Global Transport and Logistics

DSV is a dynamic workplace that fosters inclusivity and diversity. We conduct our business with integrity, respecting different cultures and the dignity and rights of individuals. When you join DSV, you are working for one of the very best performing companies in the transport and logistics industry. You’ll join a talented team of more than 75,000 employees in over 80 countries, working passionately to deliver great customer experiences and high-quality services. DSV aspires to lead the way towards a more sustainable future for our industry and are committed to trading on nature’s terms.

We promote collaboration and transparency and strive to attract, motivate and retain talented people in a culture of respect. If you are driven, talented and wish to be part of a progressive and versatile organisation, we’ll support you and your need to achieve your potential and forward your career.

Visit dsv.com and follow us on LinkedInFacebook and Twitter.

 

Apply now