Logo DSV
Kontakt oss

DSV Protect er en valgfri merverditjeneste som tilbys av DSV som en del av transporten din

Det beskytter deg i tilfelle tap eller skade på lasten din. DSV Protect yter erstatning opp til et foreskrevet maksimumsbeløp (uten noen begrensning av ansvar og på førstegangsbasis), underlagt vilkårene beskrevet nedenfor.

Risiko

Vi skadesløsgjør deg for tap av eller skade på lasten din under vår omsorg, vår varetekt eller kontroll. Maksimumsbeløpet vi betaler er i samsvar med DSV Protect-tjenesten lansert for ditt spesifikke land og transportmodus.

Unntak

Vi vil ikke skadesløse deg for:

 1. Tap, skade eller utgift som kan tilskrives forsettlig forsømmelse
 2. Vanlig lekkasje, vanlig vekt- eller volumtap, eller vanlig slitasje på lasten
 3. Tap, skade eller bekostning forårsaket av utilstrekkelig eller upassende pakking eller klargjøring av lasten for å motstå de ordinære hendelsene under transitt
 4. Tap, skade eller bekostning forårsaket av lasten som er iboende
 5. Tap, skade eller utgift forårsaket av forsinkelse
 6. Skader eller utgifter forårsaket av insolvens eller økonomisk mislighold av eierne, ledere, befraktere eller operatører av fartøyet
 7. Tap, skade eller utgifter direkte eller indirekte forårsaket av eller som følge av bruk av våpen eller enheter
  benytter atom- eller kjernefisjon og / eller fusjon eller annen lignende reaksjon eller radioaktiv kraft eller materie
 8. Tap, skade eller kostnad som følge av temperaturvariasjoner som direkte kan henføres til mekanisk sammenbrudd, med mindre perioden med mekanisk sammenbrudd overstiger 12 påfølgende timer
 9. Tap, skade eller utgifter direkte eller indirekte forårsaket av eller som følge av kjemiske, biologiske, biokjemiske eller elektromagnetiske våpen
 10. Tap, skade eller utgifter direkte eller indirekte forårsaket av eller som følge av bruk eller drift, som et middel for å påføre skade, på hvilken som helst datamaskin, datasystem, programvare, ondsinnet kode, datavirus eller prosess eller annet elektronisk system
 11. Tap, skade eller utgifter som følge av

  en. usjødyktighet av fartøy eller fartøy eller uegnet fartøy eller fartøy for sikker transport av lasten, der du er kjent med slik usjødyktighet eller uegnet på tidspunktet lasten lastes 

  b. uegnet container eller transport for sikker transport av lasten, der du er kjent med slik uegnet på lasting

 12. Tap, skade eller utgift forårsaket av

  en. krig, borgerkrig, revolusjon, opprør, opprør eller borgerstrid som oppstår derfra, eller enhver fiendtlig handling av eller mot en krigførende makt 

  b. fangst, beslagleggelse, arrestasjon, tilbakeholdenhet eller tilbageholdelse (unntatt piratkopiering), og konsekvensene av dette eller ethvert forsøk på det 

  c. forlatte gruver, torpedoer, bomber eller andre forlatte krigsvåpen

 13. Tap, skade eller utgift

  en. forårsaket av streikende, utestengte arbeidere eller personer som deltar i arbeidsforstyrrelser, opptøyer eller sivile oppstyr 

  b. som følge av streiker, lock-outs, arbeidsforstyrrelser, opptøyer eller sivile uro 

  c. forårsaket av at enhver terrorhandling er en handling av en person som handler på vegne av eller i forbindelse med en organisasjon som utfører aktiviteter rettet mot å styrte eller påvirke, med makt eller vold, av enhver regjering, uansett om den er lovlig sammensatt 

  d. forårsaket av enhver person som handler ut fra et politisk, ideologisk eller religiøst motiv

Juss og praksis

Enhver tvist angående DSV Protect er underlagt dansk lov og underlagt jurisdiksjon i København, Danmark.

Melding om krav må gis til DSV uten unødig forsinkelse

Vi ber om at du rapporterer krav til oss i henhold til nedenfor;

 • Synlig skade - Må rapporteres umiddelbart, og senest 5 dager (unntatt lørdager, søndager og helligdager) etter levering.
  The delivery document, i.e. POD (Bill of lading, airwaybill, CMR document or the like) must be remarked with visible loss &/or damage
 • Ikke-synlig skade - Må rapporteres umiddelbart, og senest 7 dager (unntatt lørdager, søndager og helligdager) etter levering.

Ved sen rapportering kan kravet bli avvist, og det vil være kundens plikt å bevise at skaden skjedde mens lasten var i vår varetekt.

DSV Protect brosjyre

DSV Protect vilkår

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger