Logo DSV
Neem contact met ons op

DSV Protect is een optionele dienst met toegevoegde waarde die door DSV wordt geleverd als onderdeel van uw transport

Het beschermt u bij verlies of beschadiging van uw lading. DSV Protect biedt schadeloosstelling tot een voorgeschreven maximumbedrag (zonder enige subbeperking van aansprakelijkheid en op basis van eerste verlies), onderhevig aan de hieronder uiteengezette voorwaarden.

Risico's

Wij zullen u compenseren voor verlies van of schade aan uw lading terwijl u deze onder onze hoede, bewaring of controle hebt. Het maximale bedrag dat we zullen betalen, is in overeenstemming met de DSV Protect-service die is gelanceerd voor uw specifieke land en transportmodus.

Uitsluitingen

Wij vrijwaren u niet voor:

 1. Verlies, schade of kosten die te wijten zijn aan uw opzettelijk wangedrag
 2. Gewone lekkage, gewoon verlies in gewicht of volume, of normale slijtage van de lading
 3. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door ontoereikendheid of ongeschiktheid van verpakking of voorbereiding van de lading om de gewone incidenten tijdens het transport te weerstaan
 4. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door inherente gebreken of de aard van de lading
 5. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door vertraging
 6. Schade of kosten veroorzaakt door insolventie of financiële wanbetaling van de eigenaren, managers, bevrachters of exploitanten van het schip
 7. Verlies, schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik van een wapen of apparaat gebruikmakend van atoom- of kernsplijting en / of fusie of een andere soortgelijke reactie of radioactieve kracht of materie
 8. Verlies, schade of kosten als gevolg van temperatuurschommelingen die rechtstreeks te wijten zijn aan mechanische defecten, tenzij de periode van mechanische defecten langer is dan 12 opeenvolgende uren
 9. Verlies, schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen
 10. Verlies, schade of kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik of de werking, als middel om schade toe te brengen, van een computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, kwaadaardige code, computervirus of -proces of enig ander elektronisch systeem
 11. Verlies, schade of kosten die het gevolg zijn van

  a. onzeewaardigheid van het schip of vaartuig of ongeschiktheid van het vaartuig of vaartuig voor het veilig vervoeren van de lading, wanneer u op de hoogte bent van een dergelijke onwaardigheid of ongeschiktheid, op het moment dat de lading wordt geladen 

  b. ongeschiktheid van container of vervoermiddel voor het veilig vervoeren van de lading, wanneer u op het moment van laden bekend bent met een dergelijke ongeschiktheid

 12. Verlies, schade of kosten veroorzaakt door

  a. oorlog, burgeroorlog, revolutie, opstand, opstand of burgeroorlog die daaruit voortvloeit, of een vijandige daad door of tegen een oorlogvoerende macht 

  b. arrestatie, inbeslagneming, arrestatie, dwang of opsluiting (uitgezonderd piraterij), en de gevolgen daarvan of elke poging daartoe 

  c. vervallen mijnen, torpedo's, bommen of andere vervallen oorlogswapens

 13. Verlies, schade of kosten

  a. veroorzaakt door stakers, buitengesloten arbeiders of personen die deelnemen aan arbeidsonlusten, rellen of burgerlijke onlusten 

  b. als gevolg van stakingen, uitsluitingen, arbeidsonrust, rellen of burgerlijke onlusten 

  c. veroorzaakt door een daad van terrorisme zijnde een daad van een persoon die handelt namens of in verband met een organisatie die activiteiten uitvoert gericht op het omverwerpen of beïnvloeden, door middel van geweld of geweld, van een regering, al dan niet wettelijk opgericht 

  d. veroorzaakt door een persoon die handelt vanuit een politiek, ideologisch of religieus motief

Recht en praktijk

Elk geschil met betrekking tot DSV Protect is onderworpen aan de Deense wet en is onderworpen aan de jurisdictie in Kopenhagen, Denemarken.

De claim moet zonder onnodige vertraging aan DSV worden gemeld

We verzoeken u claims aan ons te melden zoals hieronder beschreven;

 • Zichtbare schade - Moet onmiddellijk worden gemeld, maar niet later dan 5 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd) na levering.
  Het afleveringsdocument, dwz POD (cognossement, luchtvrachtbrief, CMR-document of iets dergelijks) moet worden opgemerkt met zichtbaar verlies en / of schade
 • Niet zichtbare schade - Moet onmiddellijk worden gemeld, maar niet later dan 7 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd) na levering.

In geval van te late melding kan de claim worden afgewezen en is het de plicht van de klant om te bewijzen dat er schade is opgetreden terwijl de lading in onze bewaring was.

DSV Protect folder

DSV Protect Leaflet

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op