Logo DSV
Skontaktuj się z nami

DSV Protect to opcjonalna, rozszerzona usługa świadczona przez DSV jako część usługi transportowej

Chroni ona Państwa na wypadek straty lub uszkodzenia towaru. DSV Protect gwarantuje zabezpieczenie do określonej kwoty maksymalnej (bez dodatkowego ograniczenia odpowiedzialności oraz na zasadzie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) na warunkach określonych poniżej.

Ryzyka objęte usługą

Usługa obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w naszej pieczy lub pod naszą kontrolą. Maksymalna kwota, która możemy wypłacić, określona jest dla usługi DSV Protect dostępnej w danym kraju oraz dla danego rodzaju transportu.

Wyłączenia

Usługa w żadnym razie nie obejmuje:

 1. Straty, uszkodzenia ani wydatków, które można przypisać Państwa winie umyślnej.
 2. Normalnego wycieku, normalnej utraty na wadze lub objętości, lub normalnego zużycia towaru.
 3. Straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niedostatecznym albo niewłaściwym opakowaniem
  lub przygotowaniem towaru, aby wytrzymał zwykłe zdarzenia w ubezpieczonym przewozie.
 4. Straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami towaru.
 5. Straty, uszkodzenia ani wydaktów spowodowanych zwłoką lub opóźnieniem.
 6. Straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych niewypłacalnością lub uchybieniami finansowymi armatorów, zarządzających, czarterujących statek lub jego operatorów.
 7. Straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych użyciem jakiejkolwiek broni wojennej lub urządzenia o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej.
 8. Straty, uszkodzenia lub wydatków wynikających ze zmian temperatury bezpośrednio związanych
  z uszkodzeniem mechanicznym, chyba że okres awarii mechanicznej przekracza 12 kolejnych godzin.
 9. Straty, uszkodzenia lub wydatków spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez broń chemiczną, biologiczną, biochemiczną lub elektromagnetyczną lub z nich wynikających.
 10. Straty, uszkodzenia lub wydatków spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez użycie lub wynikające
  z działania, jako środka do wyrządzenia szkody dowolnego komputera, systemu komputerowego, oprogramowania komputerowego, złośliwego kodu, wirusa komputerowego lub procesu lub innego systemu elektronicznego.
 11. Straty, szkody, lub wydatków wynikających z 

  a. niezdatności żeglugowej statku lub jednostki pływającej, niesprawności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu towaru, jeżeli byli Państwo świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub niesprawności w czasie załadunku towaru,

  b. niesprawności kontenera lub pojazdu do bezpiecznego przewozu towaru, jeżeli byli Państwo świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub niesprawności w czasie załadunku.

 12. Straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych przez 

  a. wojnę, wojnę domową, rewolucję, bunt, powstanie lub zamieszki społeczne powstałe z ich przyczyny
  lub jakiekolwiek wrogie działania ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie, 

  b. zabór, zajęcie, zatrzymanie, ograniczenie swobody lub przetrzymanie (z wyjątkiem piractwa)
  oraz konsekwencje tych czynów lub ich usiłowań,

  c. porzucone miny, torpedy, bomby lub inną porzuconą broń wojenną.

 13. Straty, uszkodzenia ani wydatków

  a. spowodowanych przez strajkujących, robotników objętych lokautem lub osoby biorące udział w niepokojach robotniczych, rozruchach lub zamieszkach społecznych, 

  b. wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych, 

  c. spowodowanych jakimkolwiek aktem terrorystycznym będącym aktem ze strony jakiejkolwiek osoby
  w imieniu lub na zlecenie jakiejkolwiek organizacji podejmującej działania w celu zniesienia, siłą lub przemocą, jakiejkolwiek władzy ukonstytuowanej lub nieukonstytuowanej prawnie, 

  d. spowodowane przez jakąkolwiek osobę działającą z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych.

Prawo i praktyka

Wszelkie spory dotyczące usługi DSV Protect podlegają prawu duńskiemu i będą rozpatrywane przez sąd właściwy w Kopenhadze.

Poszkodowany zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania DSV o stwierdzonej szkodzie

Reklamacja musi zostać zgłoszona z zachowaniem poniższych terminów:

 • Szkoda jawna – zgłoszenie niezwłoczne, jednak nie później niż 5 dni od daty dostawy (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
  Widoczne uszkodzenia/brak muszą być odnotowane na dokumencie dostawy (konosamencie, lotniczym dokumencie przewozowym, dokumencie CMR itd.)
 • Szkoda niejawna - zgłoszenie niezwłoczne, jednak nie później niż 7 dni od daty dostawy.

Wprzypadku nie dochowania terminu zgłoszenia reklamacja może zostać odrzucona, a na Kliencie spoczywał będzie obowiązek udowodnienia, że szkoda powstała w czasie, gdy towar był w naszej gestii.

Ulotka DSV Protect

Ulotka DSV Protect

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions