Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Navigoiminen Intian tulliselvityksissä ja säännöissä

Tässä asiantuntijajulkaisussa hahmotellaan useita Intian tullisäännösten ja käytäntöjen alueita, joiden tuntemuksesta on hyötyä kaikille tuonnissa tai viennissä mukana oleville.

Koska kyseessä on merkittävä kasvumarkkina, yhä useamman kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen on perehdyttävä Intian säännöksiin.
 
Tullaus on usein asiantuntijoille jätetty tehtävä, mutta logistiikkahenkilöstölle on hyödyllistä saada yleiskatsaus joistakin haasteista ja sudenkuopista. Tässä asiantuntijajulkaisussa hahmotellaan useita Intian tullisäännösten ja käytäntöjen alueita, joista on hyötyä kaikille tuonnissa tai viennissä mukana oleville. Se ei korvaa olosuhteisiisi räätälöityä asiantuntija-apua.
 

Katsaus Intian tulliin

Välillisten verojen ja tullien keskushallinto, The Central Board of Indirect Taxes and Customs (aikaisemmin Valmisteveron ja tullien keskushallinto), on osa Intian valtionvarainministeriön kokonaistulo-osastoa. Hallinnon tehtävänä on verotusta koskevan politiikan laatiminen, tullien ja tavara- ja palveluveron (GST) hallinnointi ja kerääminen, salakuljetuksen ennaltaehkäisy sekä jotkin huumausaineisiin liittyvät asiat. Tulli myös tukee muita valtion virastoja varmistamalla niiden sääntöjen oikean soveltamisen. Niihin lukeutuvat:
 • Ulkomaankaupan pääosasto (DGFT), joka vastaa hallituksen ulkomaankauppapolitiikan toteuttamisesta.
 • Intian standardointitoimisto (BIS), jonka tehtävänä on kansallisena standardointielimenä kehittää tiettyjen tavaroiden standardointia, merkintää ja laatutodistuksia.
 • Langattomien yhteyksien suunnittelukomissio (WPC), joka on osa viestintäministeriötä ja joka on sääntelyviranomaisena vastuussa taajuuksien hallinnasta. Kaikki langattomat laitteet tarvitsevat WPC:n hyväksynnän.
 • Intian elintarviketurvallisuus- ja standardointiviranomainen (FSSAI) joka on elintarvikkeisiin liittyvien tuotteiden sääntelyviranomainen.
 • Kasvikaranteeni (PQ), joka on kasvi- ja maatalousalan tuotteiden tuontia valvova viranomainen.
 • Lääkestandardien valvonnan keskusjärjestö (CDSCO), joka on lääkealan keskusviranomainen ja hoitaa keskushallinnolle lääke- ja kosmetiikkalain nojalla annettuja tehtäviä. Kaikille lääkkeille ja lääkeaineille vaaditaan CDSCO:n hyväksyntä.
 • Eläinkaranteeni (AQ), joka  on eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden tuontia valvova viranomainen.

Tuonti-vientikoodi (IEC)

Tavaroiden maahantuonnissa tai viennissä on välttämätöntä, että hankit tuonti-vientikoodin (IEC) Ulkomaankaupan pääosastolta (DGFT). Maahantuoja tai viejä voi hakea IEC-koodia sähköisesti DGFT:n verkkosivustolla. Normaali käsittelyaika on 72 tuntia, jos hakemus sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja on täytetty oikein.
 

Tavara- ja palveluveron tunnistenumero (GSITN)

Tämä on 15 merkkiä pitkä numero. Kaikille GST-järjestelmään rekisteröityneille liiketoimintayksiköille annetaan yksilöllinen tunnistenumero, joka tunnetaan nimellä GSTIN tai GST Identification Number. Pakollinen kaikille maahantuojille ja -viejille. 

Katso tarkemmat tiedot Intian tullikäsikirjasta.

Tullitariffin nimike (CTH) / Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HSN)

Intian tulli on Maailman tullijärjestön (WCO) jäsen ja noudattaa harmonisoitua järjestelmää (HS), joka on WCO:n kehittämä ja ylläpitämä tavaranimikkeistö. Sitä säätelee kansainvälinen yleissopimus.

Tuotteiden luokittelu asianmukaiseen HSN- tai CTH-nimikkeeseen on erittäin tärkeä osa tullauskäsittelyä, koska nimike määrittelee paitsi tariffin tai tullin myös tuotteen loppukäytön.
 
Tavaroiden luokittelu tuonti- tai vientitarkoituksiin on aina ollut yrityksille haaste luokitusprosessin luonteen sekä tullin ja yritysten erilaisen tulkinnan vuoksi. Luokitus edellyttää tuotekuvauksen ja käytön perusteellista ymmärtämistä sekä tietoa luokitusjärjestelmän prosessista.
 
Tavarat on luokiteltu ”tuoteperheisiin” ja niillä on 8-numeroinen koodi. Tullitariffin nimikkeistö kattaa 21 osastoa ja 98 lukua.
 
Kahdeksannumeroinen koodi kertoo HSN:n tariffinimikkeen:
 • Koodin kaksi ensimmäistä numeroa kertovat luvun numeron.
 • Seuraavat kaksi numeroa kertovat tullitariffin pääryhmän (CTH).
 • Koodin kolmas kaksinumeroinen sarja antaa tullitariffin alaotsikon.
 • Tuloksena oleva kuusinumeroinen koodi on yhdenmukainen Maailman tullijärjestön hyväksymän harmonoidun nimikkeistön kanssa.
 • Kaksi viimeistä numeroa osoittavat luokituksen tullitariffin alaotsikon.
Tulliluettelossa on pakollista ilmoittaa tuotteen oikea yksikköhinta, joten toimittajan laskulla täytyy olla tiedot yksikkökoodin (UQC) mukaan.
 

Tullausarvomääräykset (CVR)

On olennaista, että tullitarkoituksiin annetut arvot ovat todellisia ja aitoja.
 
Tullitariffeja ja kauppaa koskevan, vuoden 1994 yleisen sopimuksen (GATT) VII artiklassa vahvistetaan tullausarvon määrityksen pääperiaatteet. Huomaa, että tullausarvo ei saa olla satunnainen, kuvitteellinen tai perustua alkuperäiseen tavaran arvoon. Sen on oltava todellinen ja perustuttava tuontitavaroiden tai vastaavien tavaroiden todelliseen arvoon. Sen tulisi myös muodostua myynnistä tai myyntitarjouksesta tavanomaisessa liiketoiminnassa täysin kilpailluissa olosuhteissa. Jos todellista arvoa ei voida määrittää, tullausarvon tulee perustua lähimpään todettavissa olevaan vastaavaan arvoon. Tullausarvoa koskevassa sopimuksessa on määräyksiä näiden periaatteiden täytäntöönpanosta. Jos tulli epäilee, että arvoilmoitus on virheellinen, tulliselvityksen saaminen voi viivästyä, puhumattakaan rangaistuksista johtuen virheellisestä ilmoittamisesta.
 
Tulliarvon perustana tulee olla liiketoimen arvo. Intian lainsäädännössä on kuitenkin kuusi arvostusmenetelmää:
 1. Liiketoimen arvon laskentamenetelmä;
 2. Vertaileva arvon laskentamenetelmä, joka perustuu identtisten tavaroiden kauppa-arvoon;
 3. Vertaileva arvon laskentamenetelmä, joka perustuu samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvoon;
 4. Vähentävä arvon laskentamenetelmä, joka perustuu myöhempään myyntihintaan tuontimaassa;
 5. Laskennallisen arvon menetelmä, joka perustuu materiaalikustannuksiin, valmistukseen ja voittoon tuottajamaassa;
 6. Aikaisempiin menetelmiin perustuva varamenetelmä, joka on em. menetelmiä joustavampi.
Tiettyä menetelmää voidaan käyttää vain, jos luettelon edellistä menetelmää tai menetelmiä ei voida soveltaa. Ne on siis lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Esimerkiksi ensisijaisesti on sovellettava menetelmää 1. Ellei se ole mahdollista, on harkittava menetelmää 2. Ei ole siis sallittua vapaasti valita mieluisinta menetelmää.
 
Tulliarvostusta (tuontitavaroiden arvon määrittäminen) koskevat säännöt, 2007 (CVR) määrittelevät kaikki em. menetelmät.
Asiantuntijajulkaisu Intian tulleista

Arvioitu arvo

Arvioitu tullausarvo tai tullausarvo tarkoittaa tavaran arvoa tullien ja verojen kantoa varten.
 
Lähetyksen arvioidun arvon muodostavat tavaran hinta + vakuutus + rahti & muut kulut, jotka ovat aiheutuneet lähetyksen saamiseksi tullauspaikkaan.
 
Mikäli rahti noutopaikasta määränpäähän + vakuutus eivät sisälly toimittajan tekemään kauppalaskuun perustuen laskulle merkittyyn Incoterms®-lausekkeeseen, kyseinen kustannus lisätään toimittajan laskun loppusummaan arvioidun arvon määritystä varten. Jos alla olevan taulukon sarakkeeseen on merkattu ”Kyllä”, se tarkoittaa, että asiaankuuluvat kustannukset lisätään kauppalaskun arvoon
 
Ehdot Kauppalaskun arvo Alkuperämaan käsittelykulut Rahtikustannukset Vakuutusmaksu*)
CIF / DDP / DAP Kyllä
EXW / FCA Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
FOB Kyllä Kyllä Kyllä
C&I Kyllä Kyllä Kyllä
C&F Kyllä Kyllä
 
Huom! Cost and Insurance sekä Cost and Freight ovat standardista poikkeavia ehtoja, joita käytetään Intiassa.
*)Jos kuittausta vakuutusmaksusta ei toimiteta, tulli laskee sen arvoksi 1,125 prosenttia FOB-arvosta.
 
Kaikille maksutta toimitettaville tavaroille, kuten kaupallisille näytteille, on laskulla ilmoitettava arvo, mutta silloin laskulle lisätään maininta “Value declared for customs purpose only” (Arvo vain tullausta varten).
 
Korjatut ja palautetut tavarat tarvitsevat täydelliset asiakirjat, kun ne viedään Intiasta korjausta varten. Palautuksen arvioitu arvo muodostuu korjauskustannuksista + rahtikustannuksista molempiin suuntiin. Vaikka korjaus olisi maahantuojalle ilmainen, korjauskustannukset on silti ilmoitettava tullia varten.
 
Kunnostettuihin tai kierrätettyihin tavaroihin sovelletaan rajoituksia tuotaessa niitä Intiaan. Arvioidun arvon menetelmää voidaan käyttää vain, jos arvostuksen määrittämiseen käytetään valtuutettuja insinöörejä. Älä lähetä kierrätettyjä tai käytettyjä tavaroita ilman vahvistusta kohdetoimistosta Intiasta.
 
Joidenkin HSN- tai CTH-luokiteltujen tuotteiden maahantuonti Intiaan on rajoitettu tai kielletty. Tuojan on tarkistettava rajoitettujen ja kiellettyjen tuotteiden luettelo ennen maahantuontia.
 

Asianosaiset

On tärkeää olla tietoinen tarkastuksista ja tutkimuksista, joita Intian tullin erityisarviointiyksikkö (SVB) saattaa suorittaa. Se on erikoistunut tutkimaan liiketoimia, joissa toimittajan ja maahantuojan välillä on yhteys, sekä tiettyjä muita erityispiirteitä, kuten osapuolten välistä "teknistä yhteistyötä".
 
Erityisarviointiyksikkö tutkii minkä tahansa yhteyden vaikutusta tuontitavaroiden kauppalaskun arvoon suhteessa lähipiirien välisiin liiketoimiin. Tämän tarkoituksena on määrittää, onko tällaisen yhteyden tai sopimuksen olemassaolo vaikuttanut tuonnin kauppalaskun arvoon.
 
Maahantuojien, jotka ovat läheisesti yhteydessä toimittajaan vuoden 1988 tullausarvosääntöjen 2. säännön 2. kohdan mukaisesti, on ilmoittauduttava SVB:lle.
 
Vuoden 1988 tullausarvosääntöjen 2. säännön 2. kohta:
 
Näissä säännöissä henkilöiden katsotaan olevan "yhteydessä toisiinsa" vain, jos:
 

i) he ovat toistensa yritysten toimihenkilöitä tai johtajia

ii) he ovat laillisesti tunnustettuja yrityskumppaneita

iii) he ovat työnantaja ja työntekijä

iv) kuka tahansa suoraan tai välillisesti omistaa, hallitsee tai pitää hallussaan vähintään 5 prosenttia molempien äänimäärästä tai osakkeista

v) toinen henkilöistä ohjaa toista suoraan tai epäsuorasti

vi) kolmas henkilö ohjaa molempia suoraan tai välillisesti

vii) he yhdessä hallitsevat suoraan tai epäsuorasti kolmatta henkilöä

viii) he ovat saman perheen jäseniä

Huomaa, että edellä "henkilö" tarkoittaa myös oikeushenkilöitä.
 
Henkilöiden, jotka ovat yhteydessä toistensa liiketoimintaan siinä mielessä, että toinen on toisen edustaja, ainoa jakelija tai ainoa toimiluvan haltija, katsotaan olevan näiden sääntöjen puitteissa läheisessä yhteydessä, jos he kuuluvat tämän alakohdan kriteerien piiriin.
 
Lisäksi kaikkien henkilöiden, joilla on yhteistyösopimus, teknisen avun sopimus tai mikä tahansa muu sopimus ulkomaisen toimittajan kanssa, on myös ilmoittauduttava SVB:lle.
 
Jos olet tällainen maahantuoja, sinun on annettava lisätietoja vastaamalla kyselylomakkeeseen ja toimitettava myös kaikki pyydetyt asiakirjat.
 

ATA Carnet

Intiassa Intian kauppa- ja teollisuuskamarien liitto (FICCI) on nimitetty ATA Carnetien kansalliseksi takaajaksi ja myöntäjäksi. Se toimittaa myös ATA Carnetilla tapahtuvaa maahantuontia koskevan tullikirjauksen.
 
ATA Carnetilla suojattujen, väliaikaisesti maahantuotujen tavaroiden pääryhmät ovat seuraavat:
 
Antiikki, koneet, työstökoneet, aterialaitteet, säilykkeet, jalkineet, lelut, tietokoneet, toimistolaitteet, muuntajat, sähkögeneraattorit, sähköiset / elektroniset ja tieteelliset laitteet, kirurgiset ja hammaslääketieteelliset laitteet, korut ja jalometalli- / kivitavarat, hifi-tuotteet, audiovisuaaliset, valokuva- ja kuvauslaitteet, laserit, soittimet ja levyt, näyttömateriaali, lentokoneet, kalvot, moottoriajoneuvot ja tarvikkeet, kilpamoottorit, lämmitys- ja valaistuslaitteet, maatalouskoneet, huonekalut, astiat, maalaukset ja muut taideteokset, sateenvarjot, kilpahevoset, matkalaukut, hajuvedet, teatterimateriaalit ja -laitteet, konsertti- ja musiikkisoittimet, nahka- ja urheiluvälineet, vaatteet, jahdit ja veneet, näyttelytelineet.
 
ATA Carnet on paras tapa hallita väliaikaista maahantuontia Intiaan jotain tiettyä esittelyä, myynninedistämistapahtumaa jne. varten. Tällaisen väliaikaisen maahantuonnin suurin sallittu aikajakso on kuusi kuukautta.
 

Vapaakaupan varastointialueet (FTWZ)

Vapaakaupan varastointialueita säätelevät Special Economic Zone (SEZ) -laki vuodelta 2005 ja SEZ-säännöt vuodelta 2006 sekä FTWZ-ohjeet. FTWZ:t ovat fyysisesti Intiassa sijaitsevia varastointilaitoksia, jotka sijaitsevat fyysisesti Intiassa mutta joiden katsotaan olevan Intian tullialueen ulkopuolella valtuutettuja toimintoja varten.
 
Vapaakaupan varastointialue (Free Trade Warehousing Zones, FTWZ) on erityisratkaisu, jossa tuontitavaroita voidaan varastoida enintään kaksi vuotta ilman, että ulkomaiset yritykset maksavat tullia, ja ilman, että Intiassa olisi pysyvää toimipaikkaa (PE) tai velvoitetta, että Intiassa oleva ostaja pitää tavaroita hallussa tai myy niitä intialaiselta vapaakaupan varastointialueelta. Jotta ulkomaiset toimittajat voivat varastoida tavaroita FTWZ:ssa, Intiassa olevan ostajan tai maahantuojan ei tarvitse toimittaa mitään asiakirjoja eikä tullia tarvitse maksaa ennen kuin tavarat myydään Intian kotimaan tariffialueen (DTA) intialaiselle yksikölle. Intian ostajan ostaessa FTWZ:lta tullimenettely on sama, jota sovelletaan ulkomaisilta toimittajilta ostettaessa ja tavaraa tuotaessa Intian ulkopuolelta.
 
FTWZ:ssa sallitaan uudelleen pakkaaminen, etiketöinti, kokoaminen tai vastaava toiminta. Intian tullisäännökset sallivat myös kokoamisen ja laaduntarkastuksen sekä tuotteiden yhdistämisen tai purkamisen. On kuitenkin tärkeää huomata, että mitään sellaista toimintaa, joka muuttaisi tuotteen HS-koodia, ei voida toteuttaa, kuten ei myöskään mitään sellaista, jota voidaan pitää valmistuksena.
 
Suurten määrien lähettäminen ja myynti vähittäismyyntipakkauksissa on kuitenkin sallittua FTWZ:n sisällä. Monista eri maista ostavat kauppayhtiöt voivat myös yhdistää tuote-eriä FTWZ:n sisällä ja myydä niitä yhdellä laskulla Intiassa olevalle ostajalle.
 
Intiasta vietäessä FTWZ:n käyttö voi olla ihanteellinen ratkaisu yrityksille, jotka ostavat useilta valmistajilta Intiassa ja toimittavat tuotteita yhdistettyinä toimituksina ympäri maailmaa. Tavaroiden siirtäminen FTWZ:lle katsotaan vienniksi, joten intialaisen valmistajan lähetysasiakirjat suljetaan, kun lasti viedään FTWZ:lle. Tavaroiden siirto FTWZ:sta maan ulkopuolelle tapahtuu ulkomailla olevien asiakkaiden laskuilla ja lähetysasiakirjoilla.
 
 
 

Liite

Vapaakauppasopimukset, tullietuussopimukset, kattava taloudellisen yhteistyön sopimus
 
Intia on allekirjoittanut erilaisia kauppaa koskevia sopimuksia alla olevien maiden ja maaryhmittymien kanssa. Näistä maista peräisin oleva tuonti Intiaan oikeuttaa maahantuojan erityisiin verovapautuksiin.
 

Vapaakauppasopimukset

 • Etelä-Aasian vapaakauppa-alue (SAFTA)
 • Vähiten kehittyneet maat (LDC)
 • Sri Lanka - Intia
 • Thaimaa - Intia

Etuustariffisopimukset

 • Korea - Intia
 • Mercosur Intia
 • Aasian ja Tyynenmeren kauppasopimus (APTA)
 • Malesia - Intia
 • SAARC-sopimus
 • Bangladeshin sopimus
 • Chile - Intia
 • Mauritius, Seychellit, Tonga - Intian tullietuusalue

Kattava taloudellisen yhteistyön sopimus

 • Kaakkois-Aasian maiden yhdistys (ASEAN)
 • Japani - Intia
 • Singapore - Intia
Jokainen sopimus kattaa tietyt tullitariffinimikkeet (CTH) (HSN).
 

Yhteenveto

Tässä asiantuntijajulkaisussa hahmotellut Intian tullikäsitteet ovat väistämättä yleisiä ja lyhyitä, ja niiden tarkoituksena on tuoda esiin aiheita, joita et ehkä tunne ja jotka vaativat lisätutkimuksia ja ammatillista neuvontaa. Special Valuation Branch -osaston määräysten noudattaminen voi olla merkittävä este monikansallisille yrityksille käytettyjen tai kierrätettyjen tavaroiden kuljettamista koskevien rajoitusten lisäksi. Intian ulkomaankauppapolitiikan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille sidosryhmille, myös viejille ja maahantuojille. Intian tulliviranomaisten toimet liiketoiminnan byrokraattisten rasitteiden keventämiseksi auttavat kuitenkin jatkuvasti parantamaan prosesseja ja yleistä avoimuutta.
 

Kirjailijasta

Tushar Deshmukh on DSV:n tullauspalveluiden ja vapaakaupan varastoalueiden johtaja Intiassa. Hänellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus kuljetus- ja logistiikka-alalta, mukaan lukien Intian tuonnin ja viennin tullauskäsittelyt. Hän on myös aktiivinen jäsen Intian tullivälittäjäyhdistyksessä ja on perehtynyt hyvin Intian ulkomaankauppapolitiikkaan ja tullin määräysten noudattamiseen.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us