Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Lähetysmääristä riippuen vaarallisia aineita voidaan kuljettaa merialuksissa, säiliöissä, sylintereissä tai pakkauksissa, joten vaarallisia aineita kuljettaessasi sinun on tiedettävä tuotteiden oikea luokitus sekä mitkä määrärajoitukset saattavat olla voimassa. Se auttaa sinua määrittämään kussakin kuljetusmuodossa tarvittavat pakkaukset, merkinnät ja asiakirjat.

Mitä ovat vaaralliset aineet?

Vaaralliset materiaalit ovat aineita ja esineitä, jotka kuljetettaessa aiheuttavat riskin terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle ja joiden kansainvälinen kuljetus on kielletty, elleivät tietyt ehdot täyty. 
 
Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on perustanut vaarallisten aineiden luokitusta ja kuljetuksia varten globaalin järjestelmän, joka muodostaa perustan useimmille alueellisille, kansallisille ja kansainvälisille mallisäännöksille ja jossa määrätään, kuinka vaaralliset materiaalit on pakattava, merkittävä ja tarroitettava niiden kuljettamisen helpottamiseksi ja turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Vaarallisille aineille on määritelty 9 luokkaa, joista osa on jaettu alaluokkiin. Vaaralliset aineet voivat olla kiinteitä aineita, nesteitä tai kaasuja, ja ne luokitellaan ominaisuuksiensa mukaan, esim. räjähtäviin, syttyviin, myrkyllisiin, syövyttäviin jne.

Aineet testataan niiden aiheuttamien vaarojen määrittämiseksi, ja kun se on tehty, aineelle tai esineelle annetaan YK-numero, oikea lähetysnimi ja joissakin tapauksissa pakkausryhmä, joka kertoo niiden vaarallisuuden tason. Nämä tiedot ovat pakollisia vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjoissa.
 

Lisätietoja vaarallisten aineiden yhdeksästä luokasta

Pakkaus ja merkinnät

Vaatimustenmukaiset kyltit, merkinnät ja tarrat auttavat varmistamaan, että vaarallisia aineita käsitellään asianmukaisesti ja että vaarallisten aineiden erottelusääntöjä noudatetaan. Jos vaarallisia aineita kuljetetaan pakkauksissa, ne on useimmissa tapauksissa pakattava UN-hyväksyttyihin pakkauksiin ja niiden tulee olla merkittyjä ja tarroitettuja käytetyn kuljetustavan mukaisesti. Määräysten mukaan pakkausten on täytettävä tai ylitettävä vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne voidaan hyväksyä vaarallisten aineiden kuljettamiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat säännöt 

Vaarallisten aineiden käsittelyä säätelevät lukemattomat kansalliset ja kansainväliset säännökset, mutta ne kaikki perustuvat YK:n julkaisemiin suosituksiin vaarallisten aineiden kuljetuksille eli mallisääntöihin, jotka helpottavat eri kuljetusmuotojen vaatimusten yhteensopivuutta siten, että lähetystä voi kuljettaa useampi kuin yksi kuljettaja ilman välivaiheen uudelleenluokitusta, merkintää, etiketöintiä tai uudelleen pakkaamista. 

Kulloinkin noudatettavat vaarallisten aineiden kuljetussäännöt riippuvat käytetystä kuljetusmuodosta.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvien henkilöiden koulutus 

Mallisääntöjen mukaan jokaisen henkilön, jonka tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljettamiseen (lähettäjä, rahdinkuljettaja tai vastaanottaja), on saatava vastuunsa ja tehtäviensä mukaista koulutusta vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevista vaatimuksista. Tämä koskee myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, joita saatat käyttää. Koulutus on suoritettava ennen vaarallisia aineita koskevien vastuiden ottamista, ellei valvojana jatkuvasti toimi joku koulutettu ja pätevä henkilö (tämä ei ole sallittua lentorahtiliikenteessä). 

Joidenkin henkilöiden, esim. kuljettajien, jotka kuljettavat vaarallisia aineita ja vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajien (DGSA), on saatava erityiskoulutusta. Kaikkien muiden koulutus tulee toteuttaa määräajoin ja tiedot on päivitettävä ajan tasalle:
 • Yleinen tietoisuuskoulutus – Yleisten vaatimukset tunteminen.
 • Tehtäväkohtainen koulutus – Liittyy suoraan henkilön tehtäviin ja vastuisiin, mukaan lukien multimodaalikuljetukset.
 • Turvallisuuskoulutus – Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän tapahtuman aiheuttaman loukkaantumis- tai altistumisriskiin suhteutettava koulutus.
 • Turvallisuustietoisuuskoulutus – Sisältää turvallisuusriskien tunnistamisen, menetelmiä tällaisten riskien käsittelemiseksi ja vähentämiseksi sekä vaaratilanteen sattuessa toteutettavat toimenpiteet.
Tämä koskee:
 • ketä tahansa henkilöä, joka ohjaa vaarallisia aineita kuljettavaa lastinkuljetusyksikköä
 • kaikkia muita vaarallisia aineita kuljettavan rahdinkuljetusyksikön miehistön jäseniä
 • lastinkuljetusyksiköitä lastaavia ja purkavia henkilöitä
 • henkilöitä, jotka valmistelevat tai pakkaavat vaarallisia aineita kuljetusta varten
 • henkilöitä, jotka täyttävät säiliöitä vaarallisilla aineilla
 • henkilöitä, jotka valmistelevat tai valvovat vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä asiakirjoja
Huomaa, että jotkin kansainväliset alueet edellyttävät, että sinulla on käytössäsi DGSA:n palvelut, jos toimintoihisi kuuluu vaarallisten aineiden lähettäminen, kuljettaminen tai niihin liittyvä vaarallisten aineiden pakkaaminen, lastaus, täyttäminen tai purkaminen. DGSA on vastuussa tällaisten toimien ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön liittyvien riskien ehkäisemisestä.
Varmista, että tavarasi voidaan kuljettaa vaatimustenmukaisesti kaikilla kulkuvälineillä, erityisesti suunniteltaessa multimodaalikuljetuksia esim. merisatamiin tai lentokentille ja sieltä edelleen maanteitse, rautateitse tai sisävesiväylillä.

Määrärajoitukset

Monet päivittäistavarat, kuten kosmetiikka (hajuvesi), pesuaineet, väriaineet ja maalit voidaan luokitella "vaarallisiksi", ja niitä kuljetettaessa on käytettävä erityisiä pakkauksia, eikä enimmäismäärää saa ylittää. On kuitenkin sallittua kuljettaa vaarallisia aineita, jotka on pakattu pieniin pakkauksiin ilman, että vaarallisia aineita koskevia määräyksiä sovellettaisiin koko laajuudeltaan. Vaarallisten aineiden mallisäännöissä määritellään kunkin tuoteryhmän enimmäismäärän raja-arvot ja poikkeukset. Ellei näitä määriä ylitetä, voidaan soveltaa rajoitetun ja poikkeavan määrän sääntöjä. Suurimmat rajoitetut ja poikkeavat määrät on esitetty mallisääntöjen vaarallisten aineiden luetteloissa. Jos rajoitettu määrä ja poikkeuksellinen määrä -sarakkeisiin on merkitty 0 ja E0, rajoitetun ja poikkeuksellisen määrän sääntöjen soveltaminen ei ole sallittua, vaan on sovellettava kaikkia vaarallisten aineiden mallisääntöjä.  

Rajoitettuina ja poikkeuksellisina määrinä pakatut vaaralliset aineet on aina pakattava ja kuljetettava yhdistelmäpakkauksissa (kutiste- tai venytyskalvoihin käärityt pakkaukset ovat sallittuja vain vaarallisten aineiden rajoitetuille määrille).

Tarkista, että sinulla on kaikki vaadittavat asiakirjat, kun kuljetat vaarallisia aineita. Sujuvan prosessin helpottamiseksi kohdemaassa harkitse vastaanottajan ottamista mukaan prosessiin toimittamalla kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta vastaanottaja voi varmistaa paikallisten virastojen kanssa, että kansallisia säännöksiä noudatetaan.

Asiakirjat ja paperityöt

Oikein täytetyt asiakirjat ovat erittäin tärkeitä vaarallisia aineita kuljetettaessa. Puuttuvat tai virheellisesti täytetyt asiakirjat voivat aiheuttaa kuljetuksen viivästymisen ja joissakin tapauksissa vakavan turvallisuusriskin. Ellei toisin mainita, on lakisääteinen vaatimus vaarallisia aineita millä tahansa kuljetusmuodolla kuljetettaessa, että lähetyksen mukana on vaarallisten aineiden ilmoitus / selvitys (DGN / DGD). DGN/DGD:n täyttämisestä ja allekirjoittamisesta vastaavan henkilön on pakko olla suorittanut asianmukainen koulutus.

Muita asiakirjoja voivat olla:

 • Käyttöturvallisuustiedote (SDS) – vaarallisen tavaran valmistaja toimittaa
 • Kauppalasku
 • Lähettäjän ohjeet
 • Alkuperätodistus

Huolitsijat ja logistiikkapalvelujen tarjoajat opastavat vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Heillä on koulutettua henkilöstöä sekä käytännön kokemuksen kartuttamaa osaamista. He voivat tukeutua suhteisiinsa lentoyhtiöiden ja varustamojen kanssa ja pystyvät siten varmistamaan turvallisen lastitilan vaarallisten lähetysten kuljetukseen. Asiakkaalla on kuitenkin viime kädessä oikeudellinen vastuu, joten varmista, että asiakirjasi ovat vaatimusten mukaisia ja että noudatat kaikkia lakeja ja määräyksiä, kun lähetät vaarallisia aineita.

ASIANTUNTIJAJULKAISU

Incoterms® ja vakuutustarpeet

Vastuut ja velvollisuudet

Laivasta nosturilla nostettu rahtikontti

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions