Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

DSV zákonná oznámení

Jakékoli kopírování, reprodukce nebo distribuce materiálu na internetových stránkách DSV pro komerční účely je bez výslovného písemného souhlasu společnosti DSV zakázáno.

Použití webových stránek

Jakékoli použití této webové stránky a obsahu odvozeného z této webové stránky podléhají tomuto právnímu prohlášení. Pokud nemůžete přijmout právní upozornění, prosíme vás, abyste stránku opustili bez dalšího prohlížení.

Obsah webových stránek

Celý obsah těchto webových stránek, včetně obchodního názvu DSV a typu loga a všech souvisejících značek produktu a designu, sloganů a všech textů, obrázků a filmových klipů ("Obsah") podléhají ochraně autorských práv a ochranných známek.

Nesmíte kopírovat obsah této webové stránky jiným způsobem než pro soukromé neobchodní účely se všemi zachovanými autorskými právy nebo jinými vlastnickými oznámeními, a poté nesmí být obsah znovu kopírován, reprodukován nebo jinak redistribuován. S výjimkou případů, kdy to dovolují dánské zákony, nesmíte jinak kopírovat, zobrazovat, stahovat, distribuovat, upravovat, reprodukovat, publikovat nebo opakovaně přenášet jakékoli informace, texty, dokumenty nebo filmové klipy obsažené na této webové stránce nebo kterékoli její části v jakémkoli elektronickém médiu nebo v tištěné podobě nebo vytvářet jakékoli odvozené dílo založené na takových obrázcích, textech, dokumentech nebo filmových klipech bez výslovného písemného souhlasu DSV.

Nic zde obsaženého není vykládáno tak, že by implicitně nebo jiným způsobem udělovalo jakoukoli licenci nebo právo pod jakoukoli ochrannou známkou nebo autorským právem společnosti DSV, jejích přidružených společností nebo kterékoli třetí strany. Všechny názvy produktů, bez ohledu na to, zda se objevují se symbolem ochranné známky nebo ne, jsou ochranné známky společnosti DSV, jejich přidružených společností, společností ve spojení nebo jejích partnerů, pokud není uvedeno jinak. Používání nebo zneužití těchto ochranných známek nebo jakýchkoli jiných materiálů, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může být v rozporu např. autorské právo, právo ochranných známek a / nebo jakákoli jiná použitelná legislativa.

Společnost DSV si je vědoma toho, že podniky a fyzické osoby, které nejsou členy společnosti DSV, mohou čas od času provozovat nevhodné používání značky DSV a ochranné známky. Společnost DSV neschvaluje takovou praxi nebo podniky a osoby odpovědné za takové jednání. Společnost DSV nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, výdaje nebo nepříjemnosti způsobené podvodem souvisejícím s tímto neoprávněným užíváním značky a ochranné známky DSV. Pokud si nejste jisti, zda jste se dostali na oficiální a originální webovou stránku DSV nebo máte správné kontaktní údaje, doporučujeme vám, abyste se obraceli na místní pobočku DSV, abyste získali toto ověření. Kontaktní údaje pro všechny oficiální kanceláře a agentury DSV naleznete na webové stránce:

Global Office Finder

Omezení odpovědnosti

Informace na této stránce jsou poskytovány "tak, jak je" bez záruk nebo vyjádření jakéhokoliv druhu, vyjádřených nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk obchodních schopností, vhodnosti pro určitý účel a neporušení.

Informace o akciových podílech, které jsou prezentovány a zobrazeny na webových stránkách, jsou k dispozici jako zdroj dat od společnosti Nasdaq OMX v Kodani s nejméně 20 minutovým zpožděním. Společnost DSV nepřebírá žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za správnost tohoto zdroje dat.

Použití těchto stránek je na vlastní nebezpečí. Společnost DSV ani její přidružené subjekty nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, včetně ztráty příjmů, zisků a výnosů, ať již přímé, nepřímé, trestné, vedlejší, zvláštní, následné nebo jiné škody vyplývající z přístupu k této službě nebo jejího použití webu nebo jakéhokoli obsahu na webu, včetně virů, bez ohledu na přesnost nebo úplnost jakéhokoli takového obsahu.

Hypertextové odkazy na externí webové stránky

Společnost DSV nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah nebo funkci externích webových stránek, které nejsou provozovány nebo řízeny společností DSV.

Počítačové viry, červi, trojští koně a další hrozby

Společnost DSV přijme přiměřená opatření k ochraně tohoto webu před počítačovými viry, červy, trojskými koni a dalšími hrozbami. Společnost DSV však nezaručuje, že stránka neobsahuje takové škodlivé programy a odmítá jakoukoli zodpovědnost nebo odpovědnost související se ztrátou nebo poškozením v důsledku škodlivých programů přijatých z této stránky nebo prostřednictvím souborů stažených z webu.

Revize zákonných oznámení

Společnost DSV přiměřeně dbá na to, aby byl obsah webu přesný a aktuální, nicméně společnost DSV může kdykoli a bez upozornění tuto Právní poznámku aktualizovat aktualizací tohoto příspěvku. Čtenáři webu jsou vázáni všemi takovými revizemi, a proto by měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a zkontrolovat aktuální právní upozornění.

Právo a příslušnost

Toto právní oznámení se řídí dánským právem. Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s právním oznámením, které nelze vyřešit smírně, rozhodují dánské soudy.

Další dotazy

Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo dalších informací o zásadách cookie, zásadách ochrany soukromí, právním upozornění nebo smluvních podmínkách kontaktujte společnost DSV na adrese info@cz.dsv.com.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.