Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Õigusteatis – Privaatsuspõhimõtted

Autoriõiguse teave

© 2020 DSV A/S (DSV) – kõik õigused on kaitstud.

DSV veebisaidil leiduva materjali igasugune ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma DSV selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Veebisaidi kasutamine

Selle veebisaidi ja sealt pärineva sisu igasuguse kasutamise kohta kehtib see õigusteatis. Kui te ei saa õigusteatisega nõustuda, palume teil lahkuda sellelt veebisaidilt edasi sirvimata.

Sisu

Kogu selle veebisaidi sisu, muuhulgas DSV ärinime ja logo ning kõigi seotud toote- ja kujundusmärkide ja reklaamlausete ning samuti tekstide, piltide ja filmilõikude (edaspidi „sisu“) kohta kehtib autoriõigus ja kaubamärgi kaitse.

Te ei tohi kopeerida selle veebisaidi sisu muul kui mitteärilisel eraotstarbel, säilitades seejuures kõik autoriõigust või muud omandiõigust käsitlevad teated; ning pärast seda ei tohi sisu uuesti kopeerida, reprodutseerida ega muul viisil edasi levitada. Te ei tohi ilma DSV selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kopeerida, kuvada, alla laadida, levitada, muuta, reprodutseerida, taasavaldada ega uuesti edastada sellel veebisaidil ega selle mis tahes osas sisalduvat teavet, teksti, dokumente ega filmilõike mis tahes elektroonilise meediumi abil ega püsikoopiana; samuti mitte luua niisuguste piltide, teksti, dokumentide või filmilõikude alusel tuletistöid, välja arvatud, kui seda lubavad kohustuslikult Taanis kehtivad õigusaktid.

Mitte mingisugust selles dokumendis sisalduvat teavet ei tohi tõlgendada alusena, mis annab kaudselt, vastuväidete piiramise teel või muul viisil DSV, tema sidusettevõtete või mõne kolmanda isiku mis tahes kaubamärgi- või autoriõiguse kohase litsentsi või õiguse. Kui pole märgitud teisiti, on kõik tootenimed, nii need, mis on esitatud suurtähtedega või koos kaubamärgi sümboliga kui ka muud, DSV, selle sidusettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid. Nende kaubamärkide või mis tahes muude materjalide kasutamine muul kui selles dokumendis lubatud viisil ja väärkasutamine on selgesõnaliselt keelatud ning võib olla autoriõiguse seaduse, kaubamärgiseaduse ja/või võimalike muude kohaldatavate õigusaktide rikkumine.

DSV on teadlik, et ekspedeerimisteenuste küsimise käigus võib aeg-ajalt esineda DSV tootemargi ja kaubamärgi ebakohast kasutamist ettevõtete ja üksikisikute poolt, kes ei ole DSVga seotud. DSV ei kiida heaks ei niisugust tava ega ka niisuguse käitumise eest vastutavaid ettevõtteid ja üksikisikuid. DSV ei võta endale vastutust mitte mingisuguse kahjumi, kulutuste või ebamugavuse eest, mida kannatatakse DSV tootemargi ja kaubamärgi niisuguse volitamata kasutamisega seotud pettuse tõttu. Kui te pole kindel, kas olete jõudnud ametlikule ja ehtsale DSV veebisaidile, või kas teil on õiged kontaktandmed, soovitatakse teil tungivalt võtta õigsuse kontrollimiseks ühendust oma kohaliku DSV kontoriga. Kõigi ametlike DSV kontorite ja esindajate kontaktteabe leiate veebilehelt www.gof.dsv.com.

Vastutuse piiramine

Selle saidil leiduvat teavet pakutakse „olemasoleval kujul“ ilma igasuguste selgesõnaliste või kaudsete garantiide või kinnitusteta, muuhulgas ilma kaudse turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja mitterikkumise garantiita.

Veebisaidil esitatud ja kuvatud aktsiahindade teave on tehtud kättesaadavaks Nasdaq OMXi Kopenhaageni börsi andmekanalina, mille viitaeg on vähemalt 20 minutit. DSV ei võta endale mingisugust vastutust ega kohustust seoses selle andmekanali õigsusega.

Kasutage seda saiti oma riisikol. DSV ega ükski tema sidusettevõte ei vastuta mis tahes kahjumi eest, sealhulgas saamata jäänud sissetuleku, puhas- ja müügitulu, otseste, kaudsete, rahaliselt hüvitatavate, ettenägematute, erakordsete, tegevusest tulenevate või muude kahjude eest, mis on tingitud selle saidi või saidi mis tahes sisu (kaasa arvatud viirused) avamisest või kasutamisest, olenemata mis tahes niisuguse sisu täpsusest või täielikkusest. 

Kohustustest loobumine USA väärtpaberiseaduse järgi

DSV A/S ei ole Ameerika Ühendriikides registreeritud ega esita aruandeid Ameerika Ühendriikide väärtpaberite järelevalvekomiteele („SEC“). Ühtegi DSV A/S aktsiat ei ole registreeritud Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseaduse ega selle paranduste, samuti mitte ühegi muu osariigi väärtpabereid käsitleva määruse kohaselt; ka ei ole mis tahes niisuguseid aktsiaid noteeritud mitte ühelgi Ameerika Ühendriikide väärtpaberibörsil. Seega ei saa DSV A/Si välja antud aktsiate ostjad ega omanikud kasutada seoses DSV A/Si välja antud aktsiate ostmisega Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse kohast õigust heastamisvahenditele.

DSV A/S esitab aruandeid ja annab muud teavet Taani seaduste kohaselt ning Nasdaq OMXi Kopenhaageni väärtpaberibörsi reeglite ja määruste kohaselt, mitte Ameerika Ühendriikide ega muu kohtualluvuspiirkonna õiguslike või regulatiivsete nõuete mis tahes punkti kohaselt.

Hüperlingid välistele veebisaitidele

DSV ei võta endale mingisugust vastutust nende väliste veebisaitide sisu ega funktsioonide eest, mida DSV ei käita ega juhi.

Arvutiviirused, ussid, troojanid ja muud ohud

DSV võtab mõistlikud meetmed selle saidi kaitsmiseks arvutiviiruste, usside, troojanite ja muude ohtude eest. DSV ei garanteeri siiski, et see sait oleks niisugustest kahjulikest programmidest vaba ja loobub igasugusest vastutusest või kohustustest seoses sellelt saidilt vastu võetud või sellelt saidilt alla laaditud failide kaudu saadud kahjulike programmide tõttu tekkinud kahjumi või kahjudega.

Õigusteatise muudatused

DSV on näidanud üles mõistlikku hoolt saidi sisu täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks, DSV võib aga igal ajal ja ette teatamata muuta käesolevat õigusteatist selle postituse uuendamise teel. Niisugused võimalikud muudatused on saidi lugejatele siduvad ja seetõttu peaksid lugejad külastama perioodiliselt seda lehekülge, et vaadata läbi parajasti kehtiv õigusteatis.

Kohaldatav õigus ja voliala

Selle õigusteatise suhtes kohaldatakse Taani õigust. Igasugused sellest õigusteatisest tulenevad või sellega seotud vaidlused, mida pole võimalik rahumeelselt lahendada, lahendatakse Taani kohtutes.

Privaatsuspõhimõtted

www.dsv.com/et-ee on DSV AS veebisait.

DSV AS

Pärnu mnt. 535
76401 Saku vald
Harjumaa
Eesti
VAT no EE100172524
Tel. 65 999 99
Faks 65 999 90
E-mail: info@ee.dsv.com

Alljärgnevas kirjeldame, mis laadi teavet me saidil dsv.com kogume ja kuidas seda teavet kasutame.

Andmete kaitse

DSV austab oma klientide privaatsust ja töötleb isikuandmeid Taani isikuandmete töötlemise seaduse (Da: „Persondataloven“) kohaselt. 

Isikuandmed ja andmete töötlemise eesmärk

DSV võib koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, postiaadressi, telefoninumbrit, mobiiltelefoni ja faksi numbrit ning teavet teie ostetud DSV toodete ja teenuste kohta. Me võime samuti küsida niisugust teavet nagu tööülesanded, ametikoht, tegevusharu, ettevõte ja riik 

Teie andmeid võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

  • et tagada juurdepääs meie veebisaidile, sealhulgas juurdepääs DSV e-teenustele;
  • et kanda hoolt teie registreerimise ja sisselogimise eest DSV e-teenustesse,
  • et töödelda teie veebibroneeringuid või toodete ja lisatarvikute tellimusi;
  • et pakkuda teile teenuseid (üksnes teie nõusolekul);
  • et võtta teiega ühendust seoses teie soovitud teenustega;
  • et osutada teenuseid, mida olete soovinud, muuhulgas Track & Trace;
  • et korraldada mis tahes maksete töötlemist;
  • et viia läbi küsitlusi teile pakutava teenuse parandamiseks ja pakkuda meie kasutajatele mõistlikul tasemel teenuseid;
  • et teavitada teid DSV muudest toodetest ja teenustest (üksnes teie nõusolekul);
  • et edastada teie hinnapäringud DSV asjakohastele kohalikele osakondadele

Andmete töötlemine Taanis ja edastamine kontserni liikmetele välismaal

Teie isikuandmeid talletatakse DSV hostingupartneri (Netgroup) arvutites Taanis ja võidakse ülalkirjeldatud eesmärkidel jagada DSV kontserni teiste sidusettevõtetega. DSV ja/või selle kontserni muud sidusettevõtted Euroopa Majanduspiirkonnas võivad edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele. 

Me võtame mõistlikkuse piires kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline ja nende privaatsuspõhimõtete kohane töötlemine.

Andmete kasutamine otseturustuse otstarbel

Teie nõusolekul võib DSV kasutada teie esitatud teavet selleks, et saata teile pakkumisi, mida DSV peab teile huvitavaks. Võite oma nõusoleku DSVlt lisateabe saamise kohta alati tagasi võtta. Teil on samuti täielik õigus paluda meil mitte töödelda teie isikuandmeid otseturustuse otstarbel. Te võite seda õigust kasutada mis tahes ajal, võttes meiega ühendust kas tava- või e-posti teel neis põhimõtetes toodud aadressil.

Andmete avaldamine kolmandatele isikutele

Kui seda veebisaiti käitav ettevõte maha müüakse, antakse asjakohased registreeritud kasutajate nimekirjad ja muud isikuandmed üle uuele omanikule. Seda tehakse parajasti kehtivate õigusaktide kohaselt. Samuti võib DSV avaldada teie isikuandmed juhul, kui DSV on kohustatud avaldama teie isikuandmed kohtumääruse või mis tahes muu õigusjärgse kohustuse, kohtukutse või õigusmenetluse kohaselt või kui seadus seda muul viisil nõuab, või kui usume, et see on vajalik ebaseadusliku tegevuse või meie põhimõtete rikkumise ärahoidmiseks või sellevastaste meetmete võtmiseks.

 

Isikuandmete kaitse

DSV kaitseb teie isikuandmeid ja tagab, et nii korralduslikud kui ka tehnilised turbemeetmed on parimal tasemel.
Loe lähemalt DSV isikuandmete kaitse poliitikast siit.

Küpsised

DSV kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami selle alusel, mida olete meile enda kohta avaldanud või millist sisu olete vaadanud

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, on teil alati võimalik seda ise oma brauseris märkida. Selle kohta on võimalik saada lisateavet teie brauseri tootjalt. Kui keelate küpsised, ei pruugi teatud funktsioonid töötada või teatud teenused teile kättesaadavad olla.

Tellimise lõpetamine

Kõigi DSV uudiskirjade tellimine toimub vabatahtlikkuse põhimõttel ja te võite suvalisel ajal tellimise lõpetada nt saates meile e-kirja või kasutades iga e-posti põhise uudiskirja all olevat linki. Tellimise lõpetamine on sama lihtne kui uudiskirja tellimine. Kõik e-posti põhised uudiskirjad ja muud sarnased teenused on reklaamipõhised.

Turbemeetmed

Teie isikuandmed jäävad DSV vastutusele. DSV tagab, et salvestatud andmeid, kaasa arvatud teie isikuandmeid töödeldakse hoolikalt ja kaitstakse nõuetekohaselt parajasti kohaldatavate turvastandardite kohaselt.

Teie õigused

Te võite oma andmeid igal ajal kontrollida ja nõuda nende parandamist, täiendamist või eemaldamist, saates e-kirja aadressil privacy@dsv.com või saates oma soovi DSVle. Vaadake meie aadressi ülalt.

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võta meiega ühendust