Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Vil rederienes disiplin holde?

Nå som de operasjonelle forholdene i markedet har normalisert seg, er det største spørsmålet i hvilken retning fraktratene vil utvikle seg de kommende månedene. 

Fundamentalt er indikasjonen at vedvarende levering av nye store skip fra verftene, i kombinasjon med en svak høysesong, vil svekke markedet og dermed også spotratene. Utviklingen de siste ukene ser ut til å gå mot disse prognosene.

For å oppsummere: Det mest sannsynlige scenariet er at rederiene utøver stram styring av kapasiteten, noe som resulterer i at ratenivåene styrkes – i hvert fall frem til slutten av september. I oktober går vi inn i en sessongmessig drevet nedgang. 

 

Tolkning av markedsutviklingen

For tiden er det en utfordring å tyde markedsutviklingen – det avhenger mye av hvilke sammenligninger som tas i betraktning. Globalt er det kommet nye data fra Container Trade Statistics for frakt lastet i juni. Dataen viser at den globale etterspørselen, målt i TEU*Miles, falt med -0,2 % sammenlignet med fjoråret, men dette skal ses i lys av at den globale etterspørselen, målt på samme måte, falt med mellom -10 % og -12 % i perioden fra september 2022 til februar 2023. Markedet er dermed betydelig sterkere nå enn det var tidligere på året. Hvis man i stedet sammenligner med 2019 og før pandemien, har etterspørselen vokst med +2,5 %. Sammenligningsgrunnlaget er derfor viktig å ha med i betraktningen. 

Markedet fra Asia til Nord-Amerika falt med -13 % i juni 2023 sammenlignet med fjoråret. Det er niende måned på rad hvor dette markedet faller mellom -12% og -25%. Med andre ord, hvis man kun ser på disse tallene, skulle man tro at markedet har kollapset. Så igjen; konteksten er viktig. Pandemien førte til en meget stor boom i fraktvolumer, spesielt til USA. Det er denne boomen som nå er borte. Fraktvolumet på Stillehavet i juni er +8 % høyere enn før pandemien. Fra september 2022 til februar 2023 var volumene i Stillehavet under 2019-nivåene, men dette er tydelig ikke tilfelle lengere. 

 

Ratenes utvikling i første halvår 2023

Spotrentene på Stillehavet til USA falt gjennom første halvår av 2023 – tydelig drevet av svak etterspørsel ved inngangen til året, og til et nivå under det vi så i 2019. Men ratetrenden snudde i begynnelsen av juli og peker fortsatt oppover. Ratene er nå markant over det vi så i 2019. Et sentralt element her er handlingene vi har sett fra rederiene. I løpet av våren 2023 kansellerte rederiene relativt få seilinger og seilte dermed med betydelig overkapasitet. Fra midten av juni begynte rederiene å kansellere mange flere seilinger, for å tilpasse kapasiteten til etterspørselen som faktisk var i markedet. Spotratene begynte å stige relativt kort tid etter dette. 

Handelsruten fra Asia til Europa er annerledes i forhold til etterspørsel. Fraktvolumene økte med +12 % i juni sammenlignet med fjoråret. Det er 4. måned på rad med sterk vekst. Men på denne handelsruten førte ikke pandemien til den samme boomen som vi så i USA. Tvert imot var etterspørselen relativt svak i fjor. De høye vekstratene akkurat nå reflekterer derfor delvis en sammenligning med et svakt år i 2022. Sammenlignet med 2019 og før pandemien, er etterspørselen fra Asia til Europa bare steget med 3 %. 

På denne ruten foretok rederiene også relativt få kanselleringer av seilinger på våren og ratene, spesielt til Nord-Europa, falt til nivåer under det vi så i 2019. Dette har ført til at rederiene har økt andelen kansellerte seilinger, en trend som først begynte å vise seg mot slutten av juli. Denne handlingen ser ut til å ha ført til økning nå i begynnelsen av august.

 

Fokus på utnyttelsesgrad og kostnader

Som nevnt tidligere, oppleves markedet ganske usikkert akkurat nå. Balansen mellom lastevolumer og kapasitet går ikke i rederienes favør, og høysesongen er ikke sterk. Til gjengjeld har den økte andelen kansellerte seilinger ført til rateøkninger først i Stillehavet og tilsynelatende også i Europa. 

Denne utviklingen tyder på at rederiene ikke er ønsker en "ratekrig". I stedet tyder dette på at hvert rederi er av den oppfatning at det tjener deres interesser å ha fokus på høyere utnyttelsesgrad på skipene, ved å kansellere individuelle seilinger. 

Mange rederier har lagt frem sitt regnskap for 2. kvartal 2023. Til tross for store fall i lønnsomheten sammenlignet med 2022, er resultatene fortsatt meget solide sammenlignet med tiden før pandemien. Rederiene har også indikert overfor sine eiere og investorer at en del av deres nåværende fokus er å redusere kostnader for å levere gode resultater i 2023. Dette er også med på å indikere et lite ønske om "ratekrig". 

Derfor kan det konkluderes med at selv om markedsbalansen målt i tilbud og etterspørsel er svak, er det mest sannsynlig at ratene vil styrke seg i august og september. Likevel er dette en konklusjon basert på hva rederiene foretar seg i markedet for tiden, med hensyn til kansellerte seilinger. 

Når vi kommer til oktober og en sesongbetont nedgang i fraktvolumer, vil presset på rederiene forsterkes. På det tidspunktet vil de måtte øke andelen kansellerte avganger ytterligere for å unngå et ratefall.  

 
This information in English

 

Les mer om våre sjøfrakttjenester

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud