Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Innføring av Green Pass i Italia - Varsel om potensiell kostnadsdekning

Italia innfører obligatorisk Green Pass (Law Decree no. 127/2021 Covid-19 Green Certification) for adgang til private og offentlige arbeidsplasser i perioden 15/10-31/12 2021.

Green Pass blir utsted basert på følgende betingelser

  • COVID-19-vaksinasjon. Vaksine må være godkjent av EU
  • Negativ PCR -test, innen 72 timer
  • Negativ hurtigtest (antigen-test), innen 48 timer

Som kjent er markedssituasjonen innen veifrakt for tiden utfordrende, med blant annet mangel på tilgjengelige lastebiler. Vi gjør oppmerksom på at forskriften vil medføre ytterligere negativ effekt på tilgjengelig lastekapasitet. DSV oppfordrer til god planlegging av dine transporter og tett dialog med din speditør.

Varsel om mulig økte kostnader

Økte kostnader vil kunne påløpe som følge obligatorisk testing (kostnad for test, ekstra kilometer, ventetid, etc.). DSV varsler med dette at det innføres kostnadsdekning i de tilfeller hvor vi blir belastet for økte kostnader relatert til ovenstående.  Dette for å kunne videreføre vår ordinære service.

DSV understreker at vi ikke vil være ansvarlig for eventuelle forsinkelser, tapt fortjeneste eller andre følger forårsaket av Green Pass.

Vi takker for forståelsen. Du er velkommen til å rette spørsmål relatert til ovenstående til din primære DSV kontaktperson.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compulsory Green Pass in Italy – Notification of potential coverage of cost

Italy introduces compulsory Green Pass (Law Decree no. 127/2021 Covid-19 Green Certification) to enter public and private workplaces from 15 October until 31 December 2021.

The green pass will be issued based on following conditions

  • COVID-19 vaccination. Vaccine must be approved by EU
  • Negative PCR test, within 72 hours
  • Negative rapid antigen test, within 48 hours

As already known, the market situation within road freight is currently challenging, with shortage of available trucks and more. Please note that the regulations will have a further negative effect on available load capacity. DSV encourages good planning of your companys transports and close dialogue with your freight forwarder.

Notification of cost coverage

Increased costs may accrue as a result of mandatory testing (cost of test, extra kilometers, waiting time, etc.).

DSV hereby notifies that cost coverage will apply in those cases where DSV are charged for increased costs related to the above. This to be able to continue our ordinary standard of service.

DSV emphasizes that we will not be liable for any delays, loss of profit or other consequences caused by the Green Pass.

We thank you for your understanding. You are welcome to direct questions related to the above to your primary DSV contact person.