Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

AEO

AEO er forkortelsen for Authorised Economic Operator, som på norsk er oversatt til en økonomisk autorisert operatør. Det er en status gitt til foretak som håndterer toll og varesendelse på tvers av landegrenser, for å forenkle prosessen. I Norge gir Tolleetaten AEO-autorisasjon til foretak og aktører som er involverte i internasjonal varebevegelse og tolladministrasjon. Det forenkler ikke prosessen, men det gir noen fordeler hvis ditt gods blir kontrollert av sikkerhetshensyn.

Hva er en AEO-autorisasjon? 

En AEO-autorisasjon gjør det mindre komplisert for bedrifter å behandle og håndtere diverse internasjonale tollregler. Når Tolleetaten tildeler AEO-autorisasjon til bedrifter gir dette visse fordeler. En AEO-status i Norge forenkler ikke tollreglene, men det gir fordeler innenfor sikkerhet. Dette innebærer at bedriften din blir varslet på forhånd når gods blir sendt til tollkontroll og -behandling. Tolletaten sender gods til kontroll etter en vurdering av sikkerhets- og trygghetsrisiko. En AEO-status betyr i praksis at du får en forhåndsvarsling, blir prioritert i køen og har færre slike kontroller enn et ikke-autorisert foretak.

Forskjell på AEO-status i Europa og Norge 

Den store forskjellen mellom en europeisk og norsk AEO-status, er at tollreglene med en europeisk autorisasjon blir forenklet. Tollprosedyrene satt av EUs tollov gjør det nødvendig å få en AEO-status i EU, fordi det forenkler prosessen i godsfrakt mellom grenser. Når en eksportør samarbeider med en autorisert leverandør, blir tollprosessen i importlandet tryggere og raskere. Man har daglig kontakt med tollmyndighetene og blir mindre kontrollert og belastet enn ikke-autoriserte partnere. Selv om ikke en norsk AEO-status gir samme fordeler, kan det likevel styrke konkurransekraften i handelen med utlandet.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi 

Hvem kan være en AEO? 

Alle bedrifter som bedriver grensekryssende varehandel kan søke om AEO-autorisasjon. Tolletaten har dog fem kriterier for å oppnå AEO-status i Norge. De er relatert til følgende kategorier:

  1. Generell informasjon om foretaket, inkludert om søkeren og dens historikk 
  2. Vurdering av økonomisk solvens
  3. Vurdering av regnskaps- og logistikksystemer, herunder sikkerhet relatert til IT, revisjon og dokumenter
  4. Internkontoroll for fortolling, lagring, produksjon og vareflyt, samt inngående og utgående varer
  5. Sikkerhetskrav til personalet, lasteenhetene og forretningen som sådan 

DSV har en AEO-autorisasjon i 50 forskjellige land, men Norge er ikke et av de. DSV er ikke kvalifisert til Tolletatens autorisasjon på grunn av særegne norske regler. Det er nemlig noen unntak for hvilke selskaper som kan oppnå AEO-status. Norskregistrerte Utenlandske Foretak (NUF), altså utenlandske bedrifter med norske avdelinger, er ikke kvalifiserte. Fordi DSV anses som et NUF, har ikke vi en AEO-autorisasjon i Norge. Relatert til dette kan det nevnes at bedriften din må være registrert i Brønnøysundregistrene, som en egen enhet i Enhetsregisteret.

Vi har dessuten integrerte applikasjoner i vår digitale kundeplattform myDSV, som gir deg effektive og forenklede løsninger til fortolling. 

Hvordan søker du om en AEO? 

Du søker om AEO hos Tolletaten. Du må sende inn et søknadsskjema, egenvurderingsskjema og nødvendige vedlegg. Den skal underskrives manuelt og ikke elektronisk, og må derfor sendes i posten eller som en skannet PDF i e-post. Det er fem faser for saksbehandling og ved en godkjennelse mottar du et AEO-sertifikat. Du plikter heretter å følge standardiserte rutiner og har et ansvar for å overholde alle sikkerhetsforhold.

Hvordan vi i DSV jobber sammen med AEO-er

DSV overholder pliktene relatert til vår AEO-status i ethvert land vi er autorisert. For deg innebærer dette at vi arbeider kontinuerlig med å ivareta strenge rutiner for IT- og varesikkerhet. Våre interne prosesser for informasjonssystemstyring, varesikkerhet, overholdelse av tollbestemmelser oppfyller ikke bare avtalte standarder for toll, det innebærer at vi styrer din forsyningskjede på en trygg og forsvarlig måte. DSV er en pålitelig partner, som håndterer dine transportbehov gjennom solide logistikkløsninger.

Les mer om AEO i vår seksjon for ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med oss for spørsmål vedrørende AEO

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud