Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Här finner du juridisk information kring användning av webbplatsen samt information om hur vi hanterar dataintegritet

Juridisk information

Copyright information

©   2018 DSV A/S (“DSV”) - All rights reserved.

kopiering, reproduktion eller distribution av material på DSVs webbplats i kommersiellt syfte, är förbjudet utan skriftligt medgivande från DSV.

Användning av webbplatsen 

All användning av denna webbplats och dess innehåll sker enligt de villkor som följer av dessa användarvillkor. Om du inte godtar användarvillkoren ombeds du att lämna webbplatsen utan att gå vidare.

Innehåll

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive firmanamn och logotyper tillhörandes DSV A/S eller något av dess dotterbolag (”DSV”), och alla relaterade produkt- och designmärken och slogans liksom alla texter, bilder och filmklipp (”Innehåll”) är föremål för upphovsrättsskydd och varumärkesskydd.

All reproduktion eller distribution av Innehåll på webbplatsen för kommersiella ändamål är förbjuden, såvida inte uttryckligt skriftligt tillstånd erhållits från DSV.

Kopiering av Innehåll på denna webbplats får ske endast för privata och icke-kommersiella ändamål varvid samtliga upphovsrättsliga meddelanden liksom andra särskilda meddelanden ska bevaras. Innehåll får därefter inte vidarekopieras, reproduceras eller på annat sätt distribueras på nytt. Det är också, förutom när tvingande svensk lagstiftning medger en sådan rätt, förbjudet att på annat sätt kopiera, visa upp, ladda ner, distribuera, ändra, reproducera, ompublicera eller återsända någon information eller några texter, dokument eller filmklipp som finns på denna webbplats eller någon del av dessa på något elektroniskt medium eller i pappersformat, eller skapa några härledda verk baserade på sådana bilder, texter, dokument eller filmklipp, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från DSV.

Inget Innehåll, inklusive dessa användarvillkor, ska uppfattas som upplåtande av någon licens eller annan rättighet till något av de varumärken eller upphovsrätter som tillhör DSV eller någon tredje part. Alla produktnamn, oavsett om de förekommer i stor stil eller med varumärkessymbolen eller ej, är såvida inget annat uttryckligen anges varumärken som tillhör DSV, anknutna företag eller dess licensgivare eller partners. Användning eller missbruk av dessa varumärken eller innehåll i strid med dessa användarvillkor är förbjudet och kan strida mot t.ex. upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagstiftning och/eller annan tillämplig lagstiftning.

DSV är medvetet om att olämplig användning av DSVs varumärke kan ske från tid till annan vid värvning av speditionstjänster av företag och personer utan anknytning till DSV. DSV godkänner inte sådan praxis eller de företag och personer som är ansvariga för ett sådant beteende. DSV tar inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller olägenheter till följd av bedrägeri i samband med en sådan otillåten användning av DSVs varumärke. Om du är osäker på om du har nått en officiell och äkta DSV-webbplats eller om du har rätt kontaktuppgifter, rekommenderar vi starkt att du kontaktar ditt lokala DSV-kontor för kontroll. Du hittar kontaktuppgifter till alla officiella DSV-kontor och agenter på följande webbsida: www.gof.dsv.com .

Ansvarsfriskrivning

Innehåll på webbplatsen tillhandahålls i befintlig form utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier gällande säljbarhet, fullständighet, korrekthet, lämplighet för ett särskilt syfte och garantier om att Innehåll inte gör intrång i annans rättighet.

Prisinformation om aktier som presenteras och visas på webbplatsen görs tillgänglig som ett dataflöde från Köpenhamnsbörsen med minst 20 minuters fördröjning. DSV tar således inget ansvar för att den prisinformation om aktier som presenteras och visas på webbplatsen är korrekt.

All användning av denna webbplats sker på egen risk. Varken DSV eller något av dess dotterbolag är ansvariga för någon förlust, inklusive men inte begränsat till, förlust av inkomst, vinst och intäkter vare sig direkta eller indirekta skador som uppstår i samband med tillgängliggörandet eller användningen av denna webbplats eller dess Innehåll.

Friskrivning enligt USA:s värdepapperslagstiftning

DSV är inte registrerat i USA och rapporterar inte till U.S. Securities and Exchange Commission. Inga aktier i DSV har registrerats enligt USA:s från tid till annan gällande värdepapperslagstiftning från 1993 eller några andra statliga eller federala föreskrifter om värdepapper, och inga sådana aktier har registrerats på någon börs i USA. Därför kan köpare och innehavare av aktier som utfärdats av DSV inte åberopa rätt till någon kompensation enligt USA:s värdepapperslagstiftning med avseende på köp eller försäljning av aktier som utfärdats av DSV.

DSV utfärdar sina rapporter och tillhandahåller annan information enligt dansk lagstiftning och Köpenhamnsbörsens regler och bestämmelser, och inte på något sätt enligt några rättsliga krav i USA eller någon annan jurisdiktion.

Länkar till externa webbplatser

DSV tar inte något ansvar för innehållet på eller funktionaliteten hos externa webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av DSV.

Datavirus, maskar, trojanska hästar och andra hot

DSV kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda denna webbplats mot datavirus, maskar, trojanska hästar och andra hot. DSV garanterar emellertid inte att webbplatsen är fri från sådana skadliga program och frånsäger sig allt ansvar för såväl direkta som indirekta förluster eller skador på grund av skadliga program som överförts genom webbplatsen eller genom filer som laddas ned från denna.

Ändringar av användarvillkoren

DSV kan, när som helst och utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dessa på webbplatsen. Användarna av webbplatsen är bundna av sådana eventuella ändringar och bör därför besöka denna sida regelbundet för att granska aktuella användarvillkor för användning av webbplatsen.

Lagstiftning och jurisdiktion

Dessa användarvillkor styrs av svensk materiell lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår ur eller med anknytning till dessa villkor och som inte kan lösas i godo ska avgöras i allmän svensk domstol.

Integritetspolicy och dataintegritet

www.dsv.com/sv-se är en webbplats som tillhör DSV.

DSV Österleden 201 
Box 555
261 24 Landskrona 
Sverige
Telefonnummer: 0418-39 10 00
E-postadress:info@se.dsv.com

Nedan beskriver vi vilken typ av information som DSV samlar in på www.dsv.com/sv-se och hur DSV använder informationen.

Uppgiftsskydd

DSV respekterar sina kunders integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter och syften med databehandlingen

DSV kan komma att samla in, behandla och använda dina personuppgifter, inbegripet ditt namn, din postadress, e-postadress, ditt telefon-, mobil- samt faxnummer och information om de DSV-produkter och tjänster som du köper. DSV kan också komma att be om information om exempelvis dina arbetsuppgifter, din yrkestitel, bransch, företag och land.

Dina uppgifter kan komma att behandlas för följande syften:

  • För att ge tillgång till DSVs webbplats, inbegripet tillgång till DSVs e-tjänster
  • För att behandla din registrering och inloggning till DSVs e-tjänster
  • För att behandla dina onlinebokningar eller beställningar av produkter och tillbehör
  • För att kontakta dig gällande de tjänster som du har efterfrågat
  • För att tillhandahålla de tjänster som du har beställt
  • För att hantera betalningar
  • För att utföra undersökningar för att förbättra service till dig och erbjuda DSVs användare en god servicenivå
  • För att erbjuda dig tjänster och för att informera dig om DSVs andra produkter och tjänster (endast med ditt samtycke)
  • För att vidarebefordra dina prisförfrågningar till rätt lokal avdelning inom DSV

Databehandling i Danmark och överföring till koncernmedlemmar utomlands

Dina personuppgifter lagras av webbhotellpartners (Netgroup) datorer i Danmark och kan, för de syften som beskrivs ovan, komma att delas med andra dotterbolag i DSV-koncernen. DSV och/eller andra dotterbolag i koncernen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan komma att överföra dina personuppgifter till en tredjepartsspecialist för behandling inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

DSV kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med dessa användarvillkor.

Användning av uppgifter för direkta marknadsföringsändamål

Med ditt samtycke kan DSV komma att använda den information som du lämnar för att skicka erbjudanden som DSV tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att ta emot ytterligare information från DSV. Du har också alltid rätt att begära att DSV upphör att behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Du kan när som helst utöva denna rättighet genom att kontakta DSV via brev eller e-post på den adress som anges i dessa användarvillkor.

Överföring av uppgifter till tredje part

Om driften av denna webbplats säljs, kommer de berörda listorna över registrerade användare och andra personuppgifter om DSVs användare att överföras till den nya ägaren. Detta kommer att ske i enlighet med aktuell lagstiftning. Dessutom kan DSV, om en sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lagstiftning, komma att överföra dina personuppgifter till följd av ett rättsligt avgörande eller någon annan rättslig skyldighet, stämning eller rättsligt förfarande eller enligt vad som annars krävs enligt lag, eller om DSV anser det nödvändigt för att förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga verksamheter eller överträdelser av DSVs policys.

Cookies

För att samla in uppgifter använder sig DSV av cookies. En cookie är en liten bit datakod som överförs till din webbläsare när du besöker webbplatsen för första gången. I framtiden kan cookies hjälpa DSV att tillhandahålla dig unikt innehåll eller unik reklam baserat/-ad på vad du har berättat om dig själv eller det innehåll som du har tittat på.

Om du inte vill godkänna cookies, kan du alltid ange detta själv i din webbläsare. Mer information om det kan erhållas från utvecklaren av din webbläsare. Om du stänger av cookies-funktionen i din webbläsare kan emellertid vissa funktioner på webbplatsen komma att sluta fungera och bli otillgängliga för dig.

Uppsägning av prenumeration

Prenumerationen på eventuella nyhetsbrev från DSV är frivillig och du kan säga upp den när som helst, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller genom att använda länken längst ner i varje e-postbaserat nyhetsbrev. Uppsägningen är lika enkel som att prenumerera på ett nyhetsbrev. Alla e-postbaserade nyhetsbrev och andra liknande tjänster är baserade på reklam.

Säkerhetsåtgärder

DSV ansvarar för dina personuppgifter. DSV kommer att se till att dina personuppgifter hanteras med försiktighet och skyddas ordentligt enligt aktuella, tillämpliga säkerhetsstandarder.

Dina rättigheter

Du kan när som helst granska dina uppgifter och be om att få dem rättade, kompletterade eller raderade genom att skicka ett e-postmeddelande till info@se.dsv.com eller genom att skicka en begäran till DSV (se adressen ovan).

Läs mer om dataintegritet inom DSV

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst