Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Kapacitetsbristen inom transportbranschen riskerar att bli långvarig

Oavsett om vi talar om transporter via sjö, flyg, järnväg eller väg tyder allt i nuläget på att den kapacitetsbrist som råder kommer att påverka transporterna under lång tid framöver.

container

Här beskriver vi några av anledningarna till att situationen ser ut som den gör inom respektive transportslag.

Vägtransporter

När det gäller vägtransporter är det främst bristen på chaufförer som är ett gigantiskt problem. Detta påverkar marknaden i hela Europa och det talas om en brist på upp emot 400 000 yrkeschaufförer. 

Pandemin fortsätter att påverka och även om flera länder minskar eller tar bort restriktioner drabbas andra områden fortsatt av utbrott. Det många länder nu upplever är också konsekvenser av ett systemskifte som skett under pandemin. Mycket av den transportkapacitet som tidigare nyttjats för internationella transporter efterfrågas nu mer lokalt. Samtidigt har arbetskraft från bland annat transportbranschen rekryterats till tillverkande branscher med arbetstillfällen närmare hemmen. Detta har lett till att kapaciteten av chaufförer för långväga, gränsöverskridande transporter kraftigt reducerats.

Nya tolkningar av exempelvis cabotagereglerna, men även andra regeländringar som kommer i början av nästa år, gör att den internationella kapacitet som trots allt finns kommer att kunna nyttjas mindre effektivt framöver. 

En varaktig låg återväxt av nya och unga chaufförer, bl.a. i Sverige, för distributionstransporter har stor påverkan på kapaciteten, inte minst gällande inrikes transporter. Samtidigt har pandemin medfört både förändrade köpmönster där t.ex. e-handeln både ökar i antal sändningar, men framförallt förändrats till att omfatta andra och mer skrymmande produkter. Det sistnämnda ställer krav på andra distributionslösningar, vilket i sin tur kräver ytterligare fler chaufförer inom inrikes distribution.

Dessutom genomförs parallellt det första av tre mobilitetspaket som beslutas inom EU. Under åren framöver kommer transportbranschen att genomgå stora förändringar. Vilka effekter dessa förändringar kommer att få i detalj är svåra att prognosticera i förväg, men de kommer av allt att döma påverka branschen ytterligare både kapacitets- och kostnadsmässigt.

Sjötransporter

Kortfattat kan man sammanfatta kapacitetsbristen för sjötransporter med brist på både containrar, fartyg och plats i hamnar.
Hela den globala marknaden för sjötransporter påverkas av den platsbrist och trängsel som råder i flera hamnar världen över, där ett stort antal fartyg ligger utanför och väntar på att få komma in och lossa. Dessa flaskhalsar låser upp både fartyg och containers. Viktiga hubbar för transporter till och från Sverige, såsom Rotterdam och Hamburg påverkas på samma sätt och stör leveranskedjan även för den svenska marknaden.

Situationen i Kina gör att allt gods inte kan skeppas, eller ens produceras, som planerat. Tillsammans med att restriktioner relaterade till COVID-19 införs med korta varsel och hamnar stängs ner, även vid mindre utbrott, blir kapaciteten både begränsad och svår att planera.

Flygtransporter

Stora mängder gods som var tänkt för sjöfrakt uppgraderas till flygfrakt på grund av de problem och utmaningar marknaden för sjötransporter upplever, vilket förstärker trycket på flygmarknaden.

Inom flygtransporter är bristen störst avseende mängden flygplan och lastkapacitet. Det råder en stor kapacitetsbrist i första hand på grund av det begränsade antalet passagerarflygningar, vilka är på en väldigt låg nivå mot hur det såg ut innan pandemin. Kontinuerliga störningar på vissa linjer vid lokala Covid-utbrott får till följd att schemalagda flygningar ställs in. 

För att minska risken för utbrott i Kina har man exempelvis infört nya karantänsregler för anställda vid flygplatserna i Shanghai Pudong, Zhengzhou och Beijing. De nya reglerna innebär att man efter 7 dagars arbete ska sitta 14 dagar i karantän, fördelat på hotell och i hemmet, innan man återigen kan arbeta. Konsekvensen blir ytterligare reducerad kapacitet. 

Järnvägstransporter

Avsaknaden av containers och chaufförer får stor inverkan också på järnvägstransporter. Mycket av det som tidigare har fraktats via båt, har under pandemin hanterats via järnväg. Lösningen att transportera via järnväg har visat sig vara både snabb, jämfört med sjöfrakt, och ekonomiskt intressant, jämfört med flygfrakt. Därav ökar trycket än mer när de totala volymerna ökar och flaskhalsar uppstår i trafiken från Kina till Europa. Samtidigt pågår stora underhållsarbeten på denna sträcka, just nu främst vid Malaszewicze och Brest. Arbetena har förorsakat förseningar på transporter från Kina.

Gods som exporteras till Kina ska desinficeras vid ankomst till Kina, vilket sker genom rökning och styckegodscontainers förs till separata lager där varje enskilt kolli desinficeras. Smittskyddsåtgärden leder till 1–3 dagars ytterligare ledtid.

Sammanfattning

Transportbranschens utmaningar är stora samt många och påverkar samtliga transportslag på olika sätt. Under åren framöver kommer transportbranschen att genomgå en rad förändringar, inte minst föranlett av ändrade krav och villkor som beslutats av myndigheter på både nationell och internationell nivå. Tillsammans med ändrade marknadsförutsättningar är risken uppenbar för en långvarig situation med kapacitetsbrist, längre ledtider och stigande kostnader. 

DSV

DSV arbetar intensivt med att hantera utmaningarna och för att kunna erbjuda bästa lösningar, både traditionella och alternativa. På transportmarknaden råder nu historiskt höga priser för att få ta del av de lösningar som finns tillgängliga och som därmed kan erbjudas våra kunder.

Vi kommer fortsätta att hålla er informerade kring marknadens utveckling och i takt med att världen öppnar upp efter pandemin hoppas vi på viss stabilisering. Mycket tyder dock på ett nytt normalläge som blir mer utmanande för alla involverade i transportbranschen. 

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor gällande dina transporter.