Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ytterligare steg inom Mobilitetspaket 1 träder i kraft fr.o.m. februari 2022

Det av EU beslutade Mobilitetspaketet medför stora förändringar inom transportsektorn när nya regelverk börjar gälla under februari månad.

DSV Road

Det av EU beslutade Mobilitetspaketet medför stora förändringar inom transportsektorn när nya regelverk börjar gälla under februari månad. Olika förändringar, som vi bedömer som både nödvändiga och positiva, kommer att implementeras i omgångar under de närmaste åren. Det är oerhört viktigt att hålla sig informerad och medveten om vad som sker då konsekvenserna av dessa steg kommer att påverka planering av framtida transporter och kostnader.

Vi har samlat lite kort information nedan och för ytterligare detaljer finner du ett antal länkar i slutet av detta brev till berörda myndigheter och deras information om Mobilitetspaket 1.

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

 • Förbättra arbetsvillkoren för chaufförer
 • Skapa klara och tydliga regler för utstationering av chaufförer 
 • Skapa en bättre efterlevnad av gällande och nya regelverk i kampen mot olagliga metoder

Mobilitetspaket 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa har redan trätt i kraft under 2020. 

Det som redan är verkställt är:

 • Chauffören får inte tillbringa veckovilan (minst 45 timmar) i hytten, utan den ska ske i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Boendet ska bekostas av arbetsgivaren
 • Chauffören ska ges möjlighet att återvända till sitt hemland var 3:e/4:e vecka

Förändringarna som träder i kraft under februari är mer omfattande och innebär att:

 • Utstationering av chaufför ska ske i de länder som aktuell chaufför kommer att trafikera. Bland annat ska arbetsgivaren ange period med start- och slutdatum för uppdraget i respektive land. Samtliga uppgifter ska registreras i IMI, som är ett informationssystem för den inre marknaden
 • När kvoten för cabotagetransporter fyllts är berört ekipage och chaufför hänvisade till att lämna det land, i vilket cabotagetransporterna utförts, för en så kallad avkylningsperiod som måste vara i minst fyra dagar innan man får återvända
 • Undantag för cabotagetransporter (vägdelen) vid kombinerade transporter slopas
 • Fordon skall återvända till etableringsstaten, det land i vilket fordonet är registrerat, var åttonde vecka
 • Antalet tillåtna cabotagetransporter kommer fortsatt att vara maximalt tre styck under en sjudagarsperiod efter avslutad internationell transport


Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

 • Bristen på kapacitet och chaufförer kommer att bli än mer kännbar och omfattande än den redan är under rådande ansträngda situation
 • Ökad, mer komplicerad och fördyrad administration
 • Dyrare omkostnader, minskad kapacitet och den ökade administrationen leder till ökade fraktpriser
 • Miljöpåverkan

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

 • Fr.o.m. maj 2022 kommer även lätta transportfordon med en vikt över 2,5 ton att omfattas av EU:s normer för åkerier
 • Under 2023–2025 införs ”Smarta färdskrivare version 2”. Initialt sker det i nya fordon men under perioden även i äldre för att 2025 finnas med i samtliga berörda fordon

För att hålla dig informerad om Mobilitetspaketet och dess innebörd, rekommenderar vi dig att ta del av informationen via följande länkar:

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/

https://www.av.se/

Inom DSV kommer vi att följa utvecklingen noga och vi kommer även fortsatt att hålla våra kunder informerade.