Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Kontakta oss

DSV Protect är en valfri mervärdestjänst som tillhandahålls av DSV som en del av din transport

DSV Protect är en tilläggstjänst, som DSV uteslutande erbjuder våra kunder i samband med transporter som organiseras av DSV, och skyddar vid förlust av eller skada på godset. DSV Protect ger ersättning upp till ett föreskrivet maximibelopp (utan någon begränsning av ansvaret och baserad på ursprunglig skada), med förbehåll för villkoren nedan.

 

Definitioner

 • DSV: avser den upphandlade DSV-enhet som utför tjänsten till Kunden enligt begäran i en given bokning
 • Kund: avser det företag/person för vars räkning DSV tillhandahåller tjänster
 • Tjänster: avser DSV Protect och transporttjänster i enlighet med DSVs transportvillkor
 • Varor: avser alla föremål och/eller containers som hanteras av DSV under tillhandahållande av tjänster för eller på uppdrag av kunden

DSV Protect service

DSV ersätter för förlust av eller skada på ditt gods när det är under DSVs förvar eller kontroll. Det högsta belopp som DSV kommer att betala är i enlighet med DSV Protect -tjänsten som erbjuds för varje enskilt land och transportsätt (information finns på www.protect.dsv.com eller på ditt lokala DSV-kontor).

Ersättningsgränsen för vägtransporter är upp till SEK 10 000 och för flygtransporter/XPress är EUR 1500 per berörd sändning.

Undantag från DSV Protect

DSV Protect ersätter inte:
 • Förlust, skada eller kostnad hänförlig till Kundens uppsåtliga försummelse
 • Vanligt läckage, vikt- eller volymförlust eller normalt slitage på godset.
 • Förlust, skada eller kostnad orsakad av:

- bristfällig eller olämplig förpackning eller förberedelse av godset för att klara vanliga moment vid transport och hantering
- godsets inneboende natur eller karaktär
- försening
- insolvens eller ekonomisk försummelse hos fartygets ägare, chefer, befraktare eller operatörer
- krig, inbördeskrig, revolution, uppror, eller civila konflikter som uppstår därav, eller någon fientlig handling av/eller mot en krigförande makt
- tillfångatagande, beslag, gripande, kvarhållande (pirathandling undantaget), och konsekvenserna av detta eller alla försök därtill
- övergivna minor, torpeder, bomber eller andra övergivna krigsvapen
- terrordåd som utförs av någon person som agerar på uppdrag av, eller kopplad till, någon organisation som agerar med syfte att, med tvång eller våld, störta eller påverka en regering oavsett om den är lagligt konstituerad eller inte
- person som agerar utifrån ett politiskt, ideologiskt eller religiöst motiv

 • Förlust, skada eller utgifter till följd av strejker, lockout, arbetskonflikter, upplopp eller liknande civila 
        uppståndelser  

 • Förlust, skada eller kostnad som direkt eller indirekt orsakas av eller härrör från:
  - användning av vapen eller anordningar som orsakar atom- eller kärnklyvning och/eller fusion eller liknande reaktion, radioaktiv kraft eller materia
  - alla kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen
  - nyttjande eller drift, i syfte att orsaka skada av dator, datorsystem, datorprogram, skadlig kod, datavirus eller process eller något annat elektroniskt system

 • Förlust, skada eller kostnad som orsakas av temperaturvariationer som direkt kan hänföras till mekanisk nedbrytning, såvida inte mekanisk störning överstiger 24 timmar i följd.

 • Förlust, skada eller kostnad som härrör från:
  - sjöovärdighet eller olämpligt fartyg för en säker transport av godset, om du är medveten om sådan sjöovärdighet eller olämplighet vid den tidpunkt då godset lastas
  - olämplig container eller transportsätt för en säker transport av godset, där du är medveten om sådan olämplighet vid lastningstillfälle
  - fel och försummelse av DSV vid försening med skada eller förlust som följd

 • Bidrag till Gemensamt Haveri
 • Annan ren ekonomisk förlust

 • Denna tjänst inkluderar inte ersättning för speditionsavgifter och andra kostnader för gods som transporteras via en nödhamn.

  Undantagna länder

  Denna tjänst är inte tillgänglig för transporter till/från Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Eritrea, Iran, Nordkorea, Liberia, Mali, Somalia, Ryssland, Sudan, Sydsudan, Syrien, Ukraina, Västbanken, Jemen.

  Undantag på grund av sanktioner

  Kunden är inte skyddad mot något anspråk i den utsträckning att tillhandahållandet av sådant skydd skulle utsätta DSV för sanktioner, förbud eller begränsningar enligt FN: s resolutioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i Europeiska unionen, Storbritannien eller USA, eller något annat land eller internationellt organ som inför handels- eller ekonomiska sanktioner.

  Kundens skyldigheter

  Krav om anspråk skall lämnas till DSV utan onödigt dröjsmål.

  Eventuella anmärkningar och beskrivningar avseende synlig förlust och/eller skada skall anges på leveransdokumentet i samband med leverans, det vill säga POD (konossement, Airwaybill, CMR -dokument eller liknande).

  Synlig skada och förlust - Måste reklameras via myDSV senast 5 dagar (exklusive lördagar, söndagar och helgdagar) efter leverans.

  Dold skada och förlust - Måste reklameras via myDSV omedelbart och senast 7 dagar (exklusive lördagar, söndagar och helgdagar) efter leverans.

  Vid sen anmälan kommer kravet att avvisas, och det är kundens skyldighet att bevisa att skadan inträffade medan godset var i DSVs förvar.

  Juridik och praxis

  Alla tvister angående DSV Protect är underkastade dansk lag och jurisdiktion i Köpenhamn, Danmark. 

  Version: 2,0, den 18 maj 2021

  Juridik och praxis
  Alla tvister angående DSV Protect är underkastade dansk lag och jurisdiktion i Köpenhamn, Danmark.
   
  Version: 2,0, den 18 maj 2021
   

  Har du frågor?

  Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

  Kontakta oss Solutions