Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, Ørsted og SAS er gået sammen i et nyskabende partnerskab om at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport.

Førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer

Det nye partnerskab, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer. Projektet kan fungere som drivkraften for modningen af bæredygtige brændstoffer, samtidig med at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for grøn energi.

Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør, DSV Panalpina, siger:

“Dette ambitiøse partnerskab passer godt sammen med vores langsigtede målsætninger om at reducere udledninger og finde bæredygtige løsninger for vores industri. Vi er stolte over at spille en rolle i dette. Transportsektoren er meget vigtig for Danmark, men har et stort CO2-aftryk, og vi er fokuserede på at finde måder, hvorpå vi kan bane vejen for en grønne fremtid. Selvom dette initiativ er lokalt, forbliver vores langsigtede ambitioner globale.”

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted har samlet efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer i et unikt partnerskab med den konkrete vision om at udvikle et nyt og banebrydende produktionsanlæg til brint og e-brændstoffer så snart som i 2023. Når projektet er fuldt udbygget i 2030, vil det årligt kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til busser, lastbiler, skibe og fly. Produktionen vil potentielt være baseret på en samlet elektrolysator-kapacitet på 1,3 gigawatt, hvilket sandsynligvis vil gøre det til et af verdens største anlæg af sin art. Produktionen fra det fuldt udbyggede anlæg kan reducere årlige CO2-udledninger med 850.000 ton.

COWI og BCG fungerer som videnspartnere for projektet, der støttes af Københavns Kommune i tråd med kommunens ambitiøse politik for reduktion af CO2-udledning. Parterne bag samarbejdet håber, at projektet med tiden kan fungere som en katalysator for lignende projekter andre steder i Danmark og internationalt.

Frank Jensen, overborgmester i København, siger: 

"I København har vi sat et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad inden 2025. Vi er allerede godt i gang – med blandt andet fjernvarme, vindmøller, god infrastruktur til cyklister, en grøn metro og busser, der hverken støjer, sviner eller udleder CO2. Men vi har brug for nye, bæredygtige teknologier for at nå helt i mål. Bæredygtige brændstoffer er et vigtigt middel til at bekæmpe klimaforandringer og luftforurening. Det bringer os et skridt nærmere en grønnere fremtid."

Hvis projektet bliver gennemført, vil det blive placeret i Storkøbenhavn og ville kunne levere vedvarende brint til CO2-neutrale busser fra Movia og tunge lastbiler fra DSV Panalpina, vedvarende metanol til A.P. Møller – Mærsk-skibe og vedvarende jetbrændstof (e-kerosin) til SAS-fly og lufttransport ud af Københavns Lufthavne. Projektet vil kræve store mængder grøn strøm, som potentielt kunne komme fra en havvindmøllepark ved Rønne Banke ved Bornholm.

Se det ambitiøse projekt forklaret i denne korte illustrative video

Lavere pris på bæredygtige brændstoffer

I dag er bæredygtige brændstoffer dyrere at producere end fossilt-baserede brændstoffer. For at kunne konkurrere med fossile brændstoffer skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres – ligesom vi har set det ske med vedvarende energiteknologier, såsom havvind, landvind og solenergi det seneste årti. Prisen på havvind i Nordvesteuropa er for eksempel faldet ca. 70 % siden 2012. Hvis dette skal lade sig gøre, kræver det, at regeringer og industrien går sammen om at skabe rammevilkår, der incentiverer private investeringer i produktionen af bæredygtige brændstoffer i stor skala. 

Henrik Poulsen, administrerende direktør, Ørsted, siger:

“Hvis verdensøkonomierne skal nå en nettoudledning på nul inden 2050, er det afgørende, at vej-, sø- og lufttransporten bliver fossilfri. Vores vision om at producere bæredygtige brændstoffer i Storkøbenhavn vil give os den nødvendige opskalering til industriel skala, som skal til for at reducere omkostningerne til produktion af vedvarende brændstoffer så meget, at de kan konkurrere med fossile brændstoffer. Med de rette politiske rammer på plads vil dette projekt kunne være et afgørende skridt fremad for produktionen af bæredygtige brændstoffer i Danmark, hvilket vil styrke Danmarks globale førerposition inden for teknologier og forretningsmodeller, der kan sikre en bæredygtig fremtid.”

Selvom flere partnere er udfordrede af følgerne af COVID-19, står partnerskabets langsigtede tilsagn i kampen mod klimaforandringerne stadig ved magt. Partnerne ser projektet som en måde, hvorpå man kan accelerere den grønne omstilling, samtidigt med at man stimulerer den danske økonomi efter COVID-19-krisen. Danmark er i en unik position til at blive et centrum for produktionen af bæredygtige brændstoffer, skabe arbejdspladser og sikre en førerposition i etableringen af en helt ny industri, som vil være afgørende for at nedbringe nettoudledningen af CO2 til nul i 2050, ikke kun i Danmark, men også globalt. 

Drevet af vedvarende energi

Elektrolysatoranlægget kan ikke blot blive en potentielt hjørnesten i at reducere partnernes CO2-udledning, men vil også levere et væsentligt bidrag til, at Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030 sammenlignet med 1990 kan nås ved at erstatte fossile brændstoffer i tung transport med bæredygtige brændstoffer. Det er partnerskabets plan at udvikle projektet i tre etaper:

Første etape af projektet kan være klar til drift i 2023 og omfatter en elektrolysator på 10 MW, som kan producere vedvarende brint til direkte brug i busser og lastbiler. 

Anden etape af projektet omfatter et elektrolysatoranlæg på 250 MW, som kan stå klar i 2027, når den første strøm fra havvindmølleparken ved Bornholm kan leveres. Dette anlæg kan kombinere produktion af vedvarende brint med opsamling af bæredygtig CO2 fra punktkilder i Storkøbenhavn, så der kan fremstilles vedvarende metanol til søtransport og vedvarende jetbrændstof (e-kerosin) til luftfartssektoren. 

I tredje etape, som kan stå klar i 2030, når potentialet for havvind ved Bornholm er fuldt udbygget, kan projektets elektrolysatorkapacitet potentielt opskaleres til 1,3 GW, og der vil blive opsamlet nok bæredygtig CO2 til at kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil potentielt kunne erstatte 5 % af de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn, i 2027 – og 30 % i 2030.

Lars-Peter Søbye, administrerende direktør, COWI, siger: 

”Projektet giver Danmark en unik mulighed for at gå forrest inden for den grønne omstilling af transportsektoren; Vi får mulighed for at udnytte de danske styrkepositioner inden for bl.a. vindenergi og sammenkoble sektorerne el, fjernvarme og transport. Det er netop, når vi samarbejder på tværs af sektorer og samtidig danner partnerskaber mellem byer, virksomheder og universiteter, at vi får skabt reel værdi og nye bæredygtige løsninger. Vi ser i COWI enormt meget frem til at deltage i projektet med vores viden omkring komplekse storskala-projekter og grønne teknologier.” 

Partnerskabet vil nu gå i dialog med de relevante myndigheder om de rammer og politikker, der er nødvendige for at understøtte udviklingen af bæredygtige brændstoffer i industriel skala i transportsektoren i Danmark, og søge offentlige midler til medfinansiering af en fuld forundersøgelse. Hvis forundersøgelsen bekræfter, at projektet er realistisk, kan der sandsynligvis træffes endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet så snart som i 2021.

Kontakt DSV
Senior Director, Corporate Marketing and Communication
Christian Krogslund
E-mail: Christian.Krogslund@dsv.com
Tlf.: +45 2844 2235