Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Har din virksomhed styr på tariferingen?

Hvis du angiver en forkert tarifkode, kan du risikere at betale for meget i told og afgifter.

warehouse

Det er vigtigt, at du, som importør/eksportør, tager aktiv stilling til korrekt tarifering af dine varer. Sådan sikrer du, at toldreglerne overholdes, potentiel toldkontrol gennemføres uden forsinkelse og at fortjenesten ikke udhules af højere told og afgifter. 

HVAD ER TARIFERING?

Når varer toldbehandles, skal de tildeles en specifik varekode, der beskriver varens art og anvendelse. Varekoden bruges, blandt andet, til at bestemme den korrekte toldsats (som skal betales i importlandet), men er også afgørende for en række øvrige vurderinger.

Eksempler på vurdering, der er knyttet til en vares tarifering:

  • Antidumpingtold
  • Tilllægstold
  • Krav om særlige certifikater (eksempelvis veterinærcertifikat eller FLEGT)
  • Oprindelse
  • Sanktioner, restriktioner og dual-use
  • Forbud mod import/eksport af særlige varetyper
  • Mulighed for toldnedsættelse ved benyttelse af åbne toldkontingenter

 

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT ANGIVE DEN KORREKTE VAREKODE?

Det kan have store økonomiske konsekvenser for din virksomhed, ikke at have styr på varekoderne. Særligt hvis I importerer/eksporterer store mængder af den pågældende vare. 
Det er derfor vigtigt, at du forstår de gældende toldregler og sørger for at angive den korrekte varekode på dine varer. 
Hvis varekoden er forkert, kan det - udover forkerte og potentielt højere toldsatser - medføre forkert oprindelsesvurdering og forkert håndtering ved indførslen. Det kan også betyde forsinkelser, hvis toldmyndighederne beslutter at udtage varerne til nærmere kontrol.

TARIFERING FOR IMPORTØRER

Mange virksomheder tager udgangspunkt i de varekoder, som deres leverandører angiver. Det er et godt udgangspunkt, da leverandørerne typisk har et indgående kendskab til varen, og til de elementer der bestemmer varekoden for varerne.
Alligevel skal du selv vurdere, om disse varekoder er korrekte, da I som importør - overfor de danske toldmyndigheder - er ansvarlige for, at jeres varer indføres under de rigtige varekoder, og at den rigtige told betales. 
Husk også, at det kun er de første 6 cifre i varekoden (HS-koden), der er internationale. En leverandør udenfor EU kan derfor sjældent angive hele den korrekte10-cifrede varekode, som skal på importangivelsen, da de sidste 4 cifre bestemmes på hhv. EU og nationalt niveau.

TARIFERING FOR EKSPORTØRER

Som eksportør, er det også vigtigt at fastlægge den rigtige varekode, der ved eksport dog kun består af 8 cifre. Varekoden skal angives i udførselsdokumentet, hvis varen eksporteres ud af EU. 
Der er mange årsager til, at korrekt tarifering er vigtigt – for eksempel eventuelle restriktioner, sanktioner og dual-use, hvor vurderinger ofte tager afsæt i varens tarifering. Også selvom der ikke betales told ved eksport.

Læs mere om dual-use og eksportkontrol her

HVAD DU SKAL GØRE FREMADRETTET

Det er vigtigt at sikre korrekt tarifering af import- og eksportvarer for at undgå unødvendige omkostninger, forsinkelser og sikre overholdelse af gældende toldregler. 
For at undgå fejl i tariferingen, skal du informere DSV om de korrekte varekoder. Det gør du ved at:
• Skrive varekoden på fakturaen,
fremsende en varekodeliste over jeres produkter, eller 
ved at informere om den korrekte varekode ved booking.

HER KAN DU FINDE HJÆLP TIL TARIFERING

Det er en god ide at sætte sig ind i tariferings-reglerne og/eller få hjælp, hvis I har behov for det. 

Læs mere om tarifering på SKATs hjemmeside

Eller ring til Toldstyrelsens vejledning på +45 7222 1202

Du er også velkommen til at kontakte DSV’s toldafdeling på customs.support@dk.dsv.com, som kan give tilbud på tariferingsopgaver.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os