Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Hva er vareforsikring og når trenger du det?

Forstå de generelle prinsippene, hva de vanligste risikoene knyttet til godstransport er, og når det er fornuftig å ordne frakt- og lasteforsikring.

Frakt av last er generelt trygt og sikkert, men som med uforutsette hendelser, kan ting noen ganger gå galt under transporten av varer.  Hvis du outsourcer transporten av produktene dine til en profesjonell transportør eller speditør, kan du tro at transportøren eller speditøren er fullt ansvarlig for eventuelle skader eller tap. Dette er ikke tilfelle. 

Transportører og speditører har bare begrenset ansvar. Hvis en uheldig hendelse oppstår, kan du bli konfrontert med en lang liste over vilkår og betingelser som er vanskelige for ikke-spesialister å forstå.

Derfor er det nyttig å kjenne de generelle prinsippene, hva de vanligste risikoene knyttet til transport av varer er, og når det er fornuftig å ordne frakt- og lasteforsikring. Vareforsikring kan være avgjørende for å beskytte deg mot uforutsette tap eller skader under transporten.

Incoterms® og ansvar 

Incoterms® er et regelsett som definerer rettigheter og plikter mellom selger og kjøper av transport- og frakttjenester. Incoterms® avklarer hvem som skal betale for hva. De fastsetter også hvem som er ansvarlig i tilfelle skade på eller tap av gods under transporten.

Transportøren eller speditøren er kun ansvarlig dersom skade eller tap oppstår ved påviste feil eller uaktsomhet under transport. På samme måte er det grenser for omfanget av transportørens eller speditørens ansvar og for det maksimale erstatningsbeløpet de er pålagt å betale. 

Avsendere, transportører og speditører: hvem er ansvarlig for hva? Sjekk ut DSVs ekspertinnsikter om Incoterms®.

Transportører og speditører 

Det er betydelig forskjell mellom ansvaret til en transportør og en speditør. Et transportør er et selskap som fysisk transporterer varer fra A til B. En speditør er en mellommann som arrangerer transporten på vegne av kunder. Som sådan er en speditør kun delvis ansvarlig i tilfelle skade eller tap. Hvis du jobber direkte med en transportør, er transportøren ansvarlig som vist nedenfor.
 
Oversikt over vilkårene og begrensningene som gjelder for en speditørs og en transportørs ansvar under transport med fly, sjø eller vei. Lokale speditørforeninger eller andre forskrifter kan fastsette enda lavere ansvar for transportøren eller speditøren.

Transportmetode  Standardvilkår Maksimalt ansvar
Flyfrakt Montreal Convention SDR 22 per kg.
Sjøfrakt Hauge-Visby Rules

SDR 666.67 per pakke eller SDR 2 per kg, avhengig av hva som er høyest

Veitransport (international) CMR Conditions SDR 8.33 per kg
 Rail CIM Convention SDR 17 per kg.
 
SDR = Special Drawing Rights: en virtuell valutaenhet som opprettholdes av International Monetary Fund (IMF) og representerer et krav til et antall store valutaer (SDR 1 er omtrent EUR 1.22 i november 2023).

CMR = Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Konvensjonen om internasjonal transport av varer på vei).
 

Hva dekker vareforsikringen? 

Hvis verdien av sendingen din er høyere enn det maksimale beløpet transportøren eller speditøren er ansvarlig for, er det klokt å spørre om vare- eller transportforsikring.
Vareforsikring gir deg sikkerhet for at hvis noe skulle gå galt under transporten, vil du motta kompensasjon av verdien basert på handelsfakturaen. Hvis den påberopte mengden ikke kan bevises av noen dokumentasjon, vil det ikke nødvendigvis være noen kompensasjon.
 
Som avsender er du ansvarlig for å ordne forsikring etter behov. I noen tilfeller vil transportøren eller speditøren spesifikt fremheve muligheten for å forsikre lasten til deg.
 

Nivået på forsikringspremien avhenger av flere faktorer, inkludert:

  • Verdien og arten til varene
  • Transportens opprinnelse
  • Destinasjonen
  • Valgt transportmetode

Risiko og tiltak

Vanlige risikoer forbundet med transport av varer er skade, tap eller tyveri. 
 

Skade

Dette inkluderer varer som blir ripete, bulket eller våte under transport.
 
Avsenderen er ansvarlig for at forsendelsen er passende pakket. Hvis en forsendelse har skadet eller utilstrekkelig emballasje når transportøren mottar den, registrerer transportøren dette i transportdokumentasjonen. I tilfelle fly- eller sjøfrakt, hvis varene inni er synlig skadet ved mottak av mottakeren, holdes transportøren direkte ansvarlig. I tilfelle av veitransport, er en notering på transportdokumentasjonen tilstrekkelig. I alle tilfeller må varsel gis umiddelbart og skriftlig. Hvis skaden på forsendelsen ikke er umiddelbart synlig, må transportøren informeres innen tre virkedager om at den skal holdes ansvarlig i tilfelle sly- eller sjøfrakt, eller innen syv virkedager for veitransport. Varene blir vanligvis levert til mottakeren selv om de er skadet, med mindre det er meningsløst eller umulig å fortsette å transportere dem.
 

Tapte eller stjålne varer

Dette inkluderer tap eller påviselig tyveri av deler eller hele forsendelsen. I slike tilfeller er det viktig å demonstrere at tapet eller tyveriet skjedde under transport av varene. Prinsipielt indikeres et tap med en merknad på transportdokumentasjonen som lister opp innholdet og mengdene på sendingen. Transportøren signerer transportdokumentasjonen når den mottar sendingen. Hvis mottakeren oppdager et tap ved mottakelse, og noterer det i transportdokumentasjonen, fungerer dette som bevis på at tapet skjedde under transport.
 
Tyveri må bevises, for eksempel ved hjelp av overvåkningskamera. Ethvert tilfelle av tyveri må alltid rapporteres til politiet, og ansvaret for dette ligger hos den parten som hadde forsendelsen på tidspunktet for tyveriet. Hvis det ikke er faktisk bevis for tyveri, behandles hendelsen som et tap.
 
Hvis bare deler av sendingen går tapt eller blir stjeles, blir den berørte parten kompensert på forholdsmessig basis. Ved tap eller tyveri av fly- eller sjøfrakt, holdes transportøren direkte ansvarlig. For veitransport er en merknad på transportavtalen tilstrekkelig.

 

Forsinkelser

Forsinket levering av varer kan noen ganger føre til økonomiske tap, kjent som 'etterfølgende skader' eller 'særlige skader'. Transportører og speditører aksepterer nesten aldri ansvar for skader av denne typen. På det meste pålegges de å refundere fraktkostnadene som er betalt hvis feil eller uaktsomhet kan påvises. Det er vanligvis ikke mulig å forsikre seg mot følgeskader. Dette skyldes at det er vanskelig å kvantifisere det nøyaktige omfanget av slike tap og å estimere det tilknyttede risikonivået.

Generelt average (kun sjøfrakt)

Dette skjer ikke ofte, men er viktig å huske på. General average refererer til samlet skade på både skipet og dets last. Hvis et skip er i fare, kan det være nødvendig å ofre noe for å beskytte selve skipet, mannskapet og lasten. Alle kostnadene knyttet til bergingsoperasjonen, inkludert verdien av eventuelle ofrede varer, deles proporsjonalt mellom redere og lasteeiere. I praksis betyr dette at avsenderen av sjøfrakten bærer en del av kostnadene. Imidlertid er det mulig å forsikre seg mot slike risikoer.

Inngivelse av krav for skade, tap eller tyveri 

For å holde en transportør ansvarlig, er det nødvendig å sende inn krav for skaden, tapet eller tyveriet innenfor en bestemt tidsperiode. For uforsikrede forsendelser som transporteres som fly- eller sjøfrakt, må avsenderen kreve erstatning innen to år. For veitransport er den aktuelle tidsrammen kortere, bare ett år.
 
Hvis forsendelsen var forsikret, må avsenderen først holde transportøren ansvarlig og deretter kontakte forsikringsselskapet for å inngi et krav. Tidsrammen for inngivelse av krav varierer fra en forsikringspolicy til en annen. Hvis kravet blir godkjent, vil forsikringsselskapet refundere full verdi basert på handelsfakturaen. Hvis det ikke finnes noen handelsfaktura, vil markedsverdien brukes til å fastslå beløpet.
 
Forsikringsselskapet holder deretter transportøren ansvarlig for refusjon av de relevante kostnadene.
 

Når meningene er forskjellige

Generelt sett klarer de fleste transportører og kunder å løse ting uten altfor mange problemer. Imidlertid kan det noen ganger være motstridende meninger om en hendelse.
Samle all relevant dokumentasjon, som konnossementer og transportavtaler. Disse dokumentene indikerer tilstanden og innholdet i forsendelsen på det tidspunktet transportøren mottok den. 
Hvis uenigheter fortsatt består, få hjelp fra en uavhengig skadejuster. Transportøren er generelt ansvarlig for å ta dette steget.

 

Vurder kostnad og nytte

Forsikring er vel anvendte penger, fordi det er sjeldent at en forsendelse har en verdi som er lavere enn beløpet transportøren eller speditøren er ansvarlig for. 

Det er alltid faktorer som ikke dekkes av ansvar, så når du bestemmer om fraktforsikring er nødvendig for forsendelsen din, bør du huske prinsippet bak forsikring. Forsikring tilbyr dekning mot relativt omfattende skader som skjer relativt sjeldent.

Hvis verdien av forsendelsen din overstiger beløpet som transportøren eller speditøren er ansvarlig for, eller hvis du sender til ukjente destinasjoner som mangler en velorganisert infrastruktur, bør du seriøst vurdere å påta deg de relativt lave ekstrakostnadene for fraktforsikring.

Finn ut mer om å beskytte varene dine mot risikoen for tap eller skade med fraktforsikring fra DSV insurance.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss