Logo DSV

Lagring og transport av brannfarlige væsker

Klasse 3: Brennbare væsker

Noen brennbare væsker kommer fra petroleum, f.eks. Bensin, parafin. Andre produseres gjennom naturlige eller industrielle prosesser, f.eks. Alkohol. Oppbevaring av brennbare væsker er underlagt meget strenge regler.

Damp dannes når noen molekyler i væsken har tilstrekkelig energi og beveger seg med tilstrekkelig hastighet til å bryte fri av overflaten i luftrommet over. Jo varmere væsken er, desto flere molekyler når dette energi- og hastighetsnivået, og jo raskere dannes damper.

Dampene er usynlige og alltid mye tyngre enn luft. De vil strømme nedover og samle seg på det laveste punktet. Dampene blandes lett med luft, når blandingen er innenfor eksplosjonsgrensene for det bestemte materialet, vil den brenne eller eksplodere når den antennes.

Flammepunktet er temperaturen over hvilken væsken frigjør akkurat nok damp til å danne en antennelig blanding med luft, dvs. ved den nedre eksplosivgrensen. Under flammepunktet dannes det utilstrekkelig damp for å skape en antennelig blanding. Jo lavere flammepunkt, desto lettere dannes dampen ved normale temperaturer og jo større er risikoen.

FP for bensin er -40 ° C, så den brenner lett ved normale temperaturer. FP for diesel er + 65 ° C, så den må varmes opp før den vil brenne. FNs øvre grense for klasse 3 er normalt FP 60ºC, over hvilken materialet ikke anses å være farlig for transport. Diesel kom imidlertid nylig inn under hele omfanget av forskriften. Utover det er en brennbar væske inkludert i klasse 3 hvis den har en FP over 60 ° C og bæres ved en temperatur over dens FP. Hvis den bæres ved en temperatur over 100 ° C og under dens FP, er den inkludert i klasse 9.

Selvantennelsestemperaturen er temperaturen der dampen vil antennes i luft uten antennelseskilde. AIT er mye høyere enn FP, f.eks. For bensin er det 300 ºC. Effekten brukes i dieselmotorer, der ingen tennplugg er nødvendig.

Klasse 3: Liste over brannfarlige væsker

Brennbare væsker plasseres i emballasjegrupper i henhold til kokepunkt og flammepunkt.

Emballasjegruppe

Startkokepunkt

Flammepunkt (lukket kopp)

Emballasjegruppe I

Kokepunkt under 35º C

 

Emballasjegruppe II

Kokepunkt over 35º C

Flammepunkt under 23º C

Emballasjegruppe III

Kokepunkt over 35º C

Flashpoint >23º C and <>º C

Brannfarlige væsker brukes for det meste som drivstoff i forbrenningsmotorer for motorvogner og fly, og representerer som sådan den klart største mengden farlig gods flyttet med overflatetransport. De brukes også i mye mindre mengder som kjemiske mellomprodukter, eller som medium for maling, lakk, blekk, lim osv.

Samlet sett er det viktig å legge vekt på at lagring av brennbare væsker, også i lagre, og transport av brennbare væsker krever spesialistopplæring og kunnskap for å unngå fare for liv og eiendom.

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss