Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Avhengig av hvor store volum du sende, kan farlig gods transporteres som sjøfartøy, i tanker, i sylindere eller som pakker. Når du transporterer farlig gods, må du derfor kjenne til riktig klassifisering av godset ditt og hvilke begrensninger for transportmengde som kan gjelde. Ved å kjenne til klassifisering og mengde sikrer du at du finne riktig emballasje, merker godset korrekt og at dokumentasjon som kreves for de ulike transportmetodene er i samsvar med reglementet.

Hva er farlig gods?

Farlig gods er stoffer og gjenstander som ved transport utgjør en risiko for helse, sikkerhet, eiendom eller miljø, og som er forbudt for internasjonal transport med mindre visse betingelser er oppfylt. 
 
De forente nasjoner (FN) har etablert et universelt system for klassifisering og transport av farlig gods, som danner grunnlaget for de fleste regionale, nasjonale og internasjonale modellreguleringer og fastsetter hvordan godset skal pakkes og merkes for å ivareta sikker transport. Det er 9 klasser farlig gods, hvorav noen har undergrupper, og kan være faste stoffer, væsker eller gasser klassifisert i henhold til deres egenskaper, f.eks. eksplosive, brennbare, giftig, etsende etc.

Stoffene testes for å bestemme fareegenskapene. Når dette er bestemt, tildeles stoffet eller gjenstanden et UN-nummer, et riktig forsendelsesnavn og i noen tilfeller en emballeringsgruppe som indikerer faregrad. Denne informasjonen er obligatorisk på transportdokumentasjonen for farlig gods.
 

Lær mer om de ni klassene for farlig gods

Emballasje og merking

Samsvar med reglement, skilting og merking bidrar til å sikre at farlig gods håndteres på riktig måte, og at reglene for segregering av farlig gods overholdes. Hvis ditt farlige gods transporteres i pakker, må det i de fleste tilfeller pakkes i FN-godkjent emballasje og merkes i samsvar med transportmetoden som benyttes. Forskriften krever at emballasje må oppfylle eller overgå en rekke minimumskrav før den godkjennes for transport av farlig gods.

Forskrift for transport av farlig gods 

Det finnes utallige nasjonale og internasjonale forskrifter som regulerer håndtering av farlig gods, men de stammer alle fra FNs anbefalinger om transport av farlig gods - modellregler som tilrettelegger for kompatibilitet mellom modale krav slik at en sending kan transporteres multimodalt uten mellomliggende omklassifisering, merking eller ompakking. 

Reglene for transport av farlig gods avhenger av den spesifikke transportmetoden som benyttes.

Opplæring av personer involvert i transport av farlig gods 

Modellreglene spesifiserer at enhver person som er ansatt av en hovedpart i forsyningskjeden (avsender, transportør eller mottaker) med forpliktelser gjeldende transport av farlig gods, skal få opplæring i kravene til transport av farlig gods i henhold til deres ansvar og forpliktelser. Dette inkluderer de tredjeparts tjenesteleverandører som benyttes. Opplæringen må være gjennomført før man påtar seg ansvar i forbindelse med transport av farlig gods, med mindre oppgavene er under konstant tilsyn av noen som er utdannet og kompetent (dette er ikke tillatt for flyfrakt). 

Noen involverte parter må gjennomgå spesialopplæring, f.eks. sjåfører som frakter farlig gods og sikkerhetsrådgivere for farlig gods (DGSA). Øvrige involverte må gjennomgå periodisk opplæring og oppfriskning:
 • generell bevissthetstrening – kjent med de generelle kravene.
 • funksjonsspesifikk opplæring – direkte i forhold til deres plikter og ansvar, inkludert relatert til multimodale transportoperasjoner.
 • sikkerhetsopplæring – står i forhold til graden av risiko for skade eller eksponering som oppstår fra en hendelse som involverer transport av farlig gods.
 • opplæring i sikkerhetsbevissthet - Skal omfatte gjenkjennelse av sikkerhetsrisikoer, metoder for å håndtere og redusere slike risikoer og handlinger som skal iverksettes i tilfelle et sikkerhetsbrudd.
Dette kan inkludere enhver person som:
 • kjører en lastetransportenhet som frakter farlig gods
 • alle andre besetningsmedlemmer i en lastetransportenhet som frakter farlig gods
 • laster og losser lastetransportenheter
 • klargjør og pakker farlig gods for transport
 • fyller tanker med farlig gods
 • utarbeider eller kontrollerer transportdokumentasjon for farlig gods
Vær oppmerksom på at noen internasjonale regioner krever at du har eller bruker tjenestene til en DGSA hvis aktivitetene dine inkluderer forsendelse, transport av farlig gods eller er relatert til pakking, lasting, fylling eller lossing av farlig gods. DGSA er ansvarlig for å bidra til å forhindre risiko fra slike aktiviteter med hensyn til mennesker, eiendom og miljø.
Du må alltid sikre at varene dine er i samsvar med alle transportmetoder og hvordan de sikres, spesielt når du planlegger multimodal transport, for eksempel til og fra havner eller flyplasser på vei, jernbane eller indre vannveier.

Mengdegrenser

Mange dagligdagse forbruksvarer, for eksempel kosmetikk (parfyme), vaskemidler, fargestoffer og maling kan klassifiseres som "farlig", og ved transport må det brukes spesifikk emballasje samt at maksimale nettovolum ikke må overskrides. Det er imidlertid tillatt å transportere farlig gods som er pakket i småpakninger uten at det fulle omfanget av forskriften om farlig gods er gjeldende. Innenfor hver av forskriftene for farlig gods er maksgrenser for begrenset og unntatt mengde definert, og med mindre disse volumene overskrides, kan reglene for begrenset og unntatt mengde brukes. Grensene for maksimal begrenset og unntatt mengde er vist i modellforskriften for farlig gods. Der 0 og E0 er vist i kolonnene for begrenset mengde og unntatt mengde, er det ikke tillatt å anvende reglene for begrenset og unntatt mengde, og alle forskriftene for farlig godsmodell må anvendes.  

Farlig gods pakket i begrensede og unntatte mengder skal alltid pakkes og transporteres i kombinasjonspakker (krympe- eller strekkemballerte brett er kun tillatt for farlig gods pakket i begrensede mengder).

Sjekk at du har alle nødvendige dokumenter på plass når du transporterer farlig gods. For å bidra til en sømløs prosess i destinasjonslandet, bør du vurdere å involvere mottakeren ved å gi all relevant informasjon slik at de kan koordinere med lokale byråer for å sikre at nasjonale forskrifter overholdes.

Dokumentasjon og papirarbeid

Det er svært viktig å ha korrekt utfylt dokumentasjon ved transport av farlig gods. Manglende dokumenter eller dokumentasjon som ikke er i samsvar kan føre til transportforsinkelser, og i noen tilfeller en alvorlig sikkerhetshendelse. Med mindre annet er spesifisert, ved transport av farlig gods med alle transportmåter, er det et lovkrav at en merknad/erklæring om farlig gods (DGN/DGD) følger med forsendelsen av farlig gods. Personen som er ansvarlig for å fylle ut og signere DGN / DGD må har fullført riktig opplæring.

Annen dokumentasjon kan omfatte:

 • Sikkerhetsdatablad (SDS) – levert av produsenten av det farlige godset
 • Handelsfaktura
 • Avsenders instruksjonsbrev
 • Opprinnelsessertifikat

Speditører og logistikkleverandører kan bistå med transport av farlig gods. De har utdannet personell og nytte av praktisk kunnskap og erfaring. De kan bygge på gode relasjoner til flyselskaper og rederier og er i stand til å sikre prioritert plass for farlig gods forsendelser. Det er imidlertid til syvende og sist kunden som har det juridiske ansvaret, så vær sikker på at dokumentasjonen din er i samsvar og at du overholder alle lover og regler når du sender farlig gods.

Ekspertuttalelse

Incoterms® og forsikringsbehov

Forstå ditt ansvar og forpliktelser

Fraktcontainer løftet med kran fra et skip

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger