Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven regulerer all trafikk på vei, og den gjelder alle som ferdes og oppholder seg i trafikken. I Norge følger vi i DSV naturligvis vegtrafikkloven når vi utfører våre tjenester innen veitransport. Det finnes særskilte lovverk for transport og ferdsel på sjø og i lufta, som vi også gir en introduksjon til her.

Hva er vegtrafikkloven?

Vegtrafikkloven definerer lovene og setter det juridiske rammeverket for ferdsel i trafikken. Det er en rammelov, som innebærer at den setter generelle bestemmelser for alt fra skilt og hastighet til parkering.  

Hvilke bestemmelser inneholder vegtrafikkloven? 

Som rammelov er den generell, men det er mulig å spesifisere lovverket ved å introdusere ulike forskrifter. Hvem som kan kjøre motorvognen, hvordan øvelseskjøring skal foregå, og godkjenning og registrering av kjøretøy er blant spørsmålene loven dekker gjennom dette. 

Vegtrafikkloven definerer naturligvis også straff ved brudd på loven. Med mindre det gjelder kjøring i påvirket tilstand, resulterer overtredelser av loven i bøter eller forelegg. Er du påvirket av alkohol eller narkotika mens du kjører, blir du sannsynligvis dømt fengselsstraff.

Få mer informasjon innen transport gjennom vårt webinar!

Hvem gjelder vegtrafikkloven for?

Vegtrafikkloven gjelder alle motorvogner. En motorvogn er definert som et kjøretøy som kjører på vei uten skinner. Den drives av en motor. Både biler, trailere, motorsykler og traktorer regnes derfor som motorvogner ifølge vegtrafikkloven.

Når det er sagt, gjelder vegtrafikkloven alle som ferdes i trafikken. Ferdsel og trafikk omfatter opphold, som betyr at selv hvis du ikke bruker en motorvogn, er du omfattet av vegtrafikkloven. Syklende og gående må derfor også følge vegtrafikklovens bestemmelser.

Hvor gjelder vegtrafikkloven?

Vegtrafikkloven gjelder på vei eller områder der det er vanlig trafikk. En vei defineres som en rute som er åpen for motorvogner, hvor disse kan kjøre uten å behøve skinner.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi

Hvilke bestemmelser inneholder vegtrafikkloven?

Det er flere paragrafer i vegtrafikkloven, som gir diverse bestemmelser for ferdsel i trafikken. Vi gir en introduksjon i vegtrafikklovens paragraf 3 og 31, som gir viktige retningslinjer for generell ferdsel i trafikken og straff ved brudd på disse. 

 

Man bruker dessuten vegtrafikkloven som hjemmel i flere forskrifter, blant annet spesifikt om trafikkregler, utenlandsk transport i Norge og yrkessjåførforskriften.
 

Vegtrafikkloven §3

Vegtrafikkloven paragraf 3 definerer grunnregelen i trafikken. Det er en generell regel som baserer seg på sunn fornuft, men som vektlegger at all ferdsel i trafikken skal være hensynsfull, aktpågivende og varsom. Formålet er å forsikre trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

 

Uansett om du kjører bil eller bruker fortauet, skal du vise hensyn til andre som ferdes eller oppholder seg i trafikken. I praksis betyr dette at du skal være vennlig mot personer som øvelseskjører, samt kjøre roligere forbi syklister og hesteryttere.

Når du er aktpågivende, er du oppmerksom på hva som skjer rundt deg. Vær oppmerksom på veien og trafikken når du kjører bil – og hold oversikt over andre trafikanter når du sykler. Vær varsom og ta forholdsregler. Ikke ta noen unødvendige risikoer, vær forsiktig i dårlig vær, og pass på andre uoppmerksomme trafikanter.

Vegtrafikkloven §31

Paragraf 31 i vegtrafikkloven definerer straff ved brudd på loven. Bryter du loven bevisst eller opptrer du uaktsomt i trafikken, skal du straffes med bot eller fengselsstraff. Poenget med denne paragrafen er å fastslå straffer på forskjellige overtredelser av vegtrafikkloven, og sette en standard for at de samme lovbruddene straffes likt.

Les vegtrafikkloven

Hva sier vegtrafikkloven om selvkjørende biler?

Vegtrafikkloven og relaterte forskrifter gjelder for selvkjørende biler. Det finnes i tillegg en spesifikk lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge, som setter ytterligere bestemmelser om ansvar og straff. Ansvarlig fører er den som sitter i førerplassen eller den som påvirker kjøringen mens kjøretøyet er autonomt. Ved overtredelser eller uaktsom kjøring, straffes man i tråd med vegtrafikklovens paragraf 31. 

Les om selvkjørende biler

Andre sentrale lover innenfor transport

Det finnes andre lovverk som dekker de resterende transporttypene.

Sjøloven

Sjøloven dekker lovene i sjøretten, som inkluderer sjøfrakt og ferdsel på sjøen. Den dekker først og fremst rettstvister relatert til person- og godstransport på skip. Alt relatert i sjøtransport, fra skipsbygging til ansvar ved ulykker og skader, blir dekket av sjøloven. Mest sentralt for aktivitetene i DSV, er del tre og fire i loven, som omfatter henholdsvis ansvarsforhold og fraktavtaler.

Lovens formuleringer om ansvarsforhold inkluderer hvor skylden skal plasseres ved ulykker, sammenstøt eller andre skader. Hvis for eksempel en part har skyld i ulykken, skal den erstatte skaden, men hvis begge har skyld, skal erstatningen enten være forholdsmessig eller lik. Sjøloven definerer også hvilke plikter man har til forsikring og -bevis.

Del fire i sjøloven omfatter fraktavtaler, inkludert stykkgodstransport. Her bestemmes det at gods skal leveres til tiden, på en sikker måte, og med riktig dokumentasjon. Frakt av farlig gods skal merkes og fraktes på en hensiktsmessig måte.

Les sjøloven

Forskrift om godstransport i luftfartøy

Forskriften om transport av gods i luftfartøy har hjemmel i luftfartsloven, og den definerer regelverket for flyfrakt. Den setter retningslinjene for hvordan transporten skal foregå, herunder riktig plassering av kolli i lasterom og hvordan man skal transportere farlig gods. Forskriften understreker betydningen av riktig merking og emballasje på farlig gods. Speditør av gods og operatør av flyet har diverse plikter, blant annet å inspisere og dokumentere forsendelsene. I DSV tilbyr vi flyfrakttjenester der vi kan innta begge disse rollene i håndtering av dine forsendelser.

Les forskriften om godstransport i luftfartøy

Veitransport sammen med DSV

Vi i DSV tilbyr tjenester og løsninger innen veitransport både nasjonalt og internasjonalt. Vi håndterer både stykkgods og partigods, legger til rette for frakt av farlig gods, og er alltid tilgjengelige for å skreddersy en rute og et tilbud til ditt transportbehov. Våre medarbeidere er erfarne sjåfører og følger selvfølgelig vegtrafikklovens bestemmelser i Norge. Sammen med DSV sørger vi for pålitelig, grønn og effektiv transport på tvers av Norge og våre landegrenser.

Ta kontakt med oss for spørsmål, eller dersom du ønsker et tilbud

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg, hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud