Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Fareklasse 2

Gasser kan være en ren gass eller blanding av en eller flere gasser. De er definert av farlig gods-forskrifter som stoffer som har et damptrykk større enn 300 kPa (3 bar) ved 50°C, eller som ved et standardtrykk på 101 kPa er fullstendig gassformige ved 20°C.

Stoffer og gjenstander i fareklasse 2 er tilordnet en av følgende faregrupper:

Fareklasse 2.1 Brennbare gasser

Faregruppe 2.1

Brennbar gass

Fareklasse 2.2 Ikke-brennbare ikke-giftige gasser

Faregruppe 2.2

Ikke-brennbar komprimert gass
Fareklasse 2: Gasser

Faregruppe 2.3

Giftig gass

Undergrupper av gasser

Gasser deles inn i komprimerte gasser, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser, oppløste gasser, aerosoldispensere og beholdere, andre gjenstander som inneholder gass under trykk, ikke-trykksatte gasser underlagt spesielle krav (gassprøver), kjemikalier under trykk og adsorbert gass.

Med unntak av aerosoler og kjemikalier under trykk, er fareklasse 2 gasser inndelt i følgende grupper i henhold til deres farlige egenskaper:

A Kvelende
O Oksiderende
F Brannfarlig
T Giftig
TF Giftig, brannfarlig
TC Giftig, etsende
TO Giftig, oksiderende
TFC Giftig, brannfarlig, etsende
TOC Giftig, oksiderende, etsende

 

Årsaker til regulering

Gasser kan utgjøre alvorlige fare på grunn av deres brennbarhet, potensial som kvelningsmiddel, evne til å oksidere og/eller deres toksisitet eller etsende egenskaper.

Eksempler på vanlige gasser som transporteres

Eksempler på farlig gods i fareklasse 2 er aerosoler, komprimert gass, brannslukningsapparater, kjølegasser, lightere, acetylen, karbondioksid, helium, hydrogen, oksygen, nitrogen, naturgass, petroleumsgasser, flytende, butan, propan, metan, etylen.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger