Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Fareklasse 2: Gasser

Gasser utgjør en betydningsfull kategori innenfor farlig gods, og de klassifiseres i henhold til strenge forskrifter. De kan være enten ren gass eller en sammensetning av flere gasser og faller inn under fareklasse 2, som omhandler gassformige stoffer med spesifikke egenskaper.

Ifølge forskriftene for farlig gods anerkjennes gasser som tilhører fareklasse 2 når de viser et damptrykk større enn 300 kPa (3 bar) ved en temperatur på 50°C. Alternativt kan de kategoriseres som fareklasse 2 hvis de ved standardtrykk på 101 kPa er fullstendig gassformige ved 20°C.

Denne definisjonen understreker den potensielle risikoen knyttet til håndtering, transport og lagring av slike gasser. Gassene i fareklasse 2 kan variere fra ekstremt brennbare til giftige, og deres håndtering krever derfor spesifikke sikkerhetstiltak.

Viktigheten av å overholde regelverket og retningslinjene for håndtering av fareklasse 2-gasser kan ikke understrekes nok. Damptrykk og gass ved spesifikke temperaturer er kritiske parametere som må vurderes nøye for å sikre trygg behandling av disse potensielt farlige materialene.

Gassformige stoffer i fareklasse 2 omfatter et bredt spekter av bruksområder, fra industrielle prosesser til medisinske anvendelser. Uansett formål er det avgjørende å ha riktig kunnskap om egenskapene til hver enkelt gass og implementere nødvendige forholdsregler for å minimere risikoen for ulykker eller lekkasjer.

Stoffer og gjenstander i fareklasse 2 er tilordnet en av følgende faregrupper:

Fareklasse 2.1 Brennbare gasser

Faregruppe 2.1

Brennbar gass

Fareklasse 2.2 Ikke-brennbare ikke-giftige gasser

Faregruppe 2.2

Ikke-brennbar komprimert gass
Fareklasse 2: Gasser

Faregruppe 2.3

Giftig gass

Undergrupper av gasser

Gasser deles inn i komprimerte gasser, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser, oppløste gasser, aerosoldispensere og beholdere, andre gjenstander som inneholder gass under trykk, ikke-trykksatte gasser underlagt spesielle krav (gassprøver), kjemikalier under trykk og adsorbert gass. Med unntak av aerosoler og kjemikalier under trykk, er fareklasse 2 gasser inndelt i følgende grupper i henhold til deres farlige egenskaper:

A Kvelende
O Oksiderende
F Brannfarlig
T Giftig
TF Giftig, brannfarlig
TC Giftig, etsende
TO Giftig, oksiderende
TFC Giftig, brannfarlig, etsende
TOC Giftig, oksiderende, etsende

 

Årsaker til regulering

Gasser kan utgjøre alvorlige fare på grunn av deres brennbarhet, potensial som kvelningsmiddel, evne til å oksidere og/eller deres toksisitet eller etsende egenskaper.

Eksempler på vanlige gasser som transporteres

 • Aerosoler
 • Komprimert gass
 • Brannslukningsapparater
 • Kjølegasser
 • Lightere
 • Acetylen
 • Karbondioksid
 • Helium
 • Hydrogen
 • Oksygen
 • Nitrogen
 • Naturgass
 • Petroleumsgasser
 • Flytende
 • Butan
 • Propan
 • Metan
 • Etylen

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger