Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Fareklasse 3: Brannfarlige væsker
Fareklasse 3 omfatter brannfarlige væsker, en kategori av farlige materialer som krever spesiell oppmerksomhet og håndtering. Ifølge forskriften om farlig gods er stoffer og gjenstander i denne klassen ikke underlagt noen gruppeinndeling. Kjernen i definisjonen av brannfarlige væsker er flammepunktet, som ikke må overstige 60 °C.

Flammepunkt for diesel

Fareklasse 3 inkluderer ulike substanser, hovedsakelig væsker eller væskeblandinger, som utgjør potensielle brannkilder. Diesel, gassolje, fyringsolje (lett), samt syntetisk produserte varianter med et flammepunkt over 60 °C, men ikke over 100 °C, faller også inn under denne kategorien. Det er viktig å være klar over at selv stoffer med høyere flammepunkt ikke nødvendigvis er ufarlige, da de fortsatt kan representere betydelig risiko ved uhell eller feilhåndtering.

I tillegg omfatter fareklasse 3 også flytende stoffer og smeltede faste stoffer med et flammepunkt på over 60 °C, som transporteres ved temperaturer tilsvarende eller høyere enn deres flammepunkt. Dette innebærer en ekstra utfordring ved transport, da riktig oppvarming og kontroll av temperaturen er avgjørende for å unngå farlige situasjoner.

En spesiell underkategori av fareklasse 3 er flytende desensibiliserte eksplosiver. Dette refererer til eksplosive stoffer som er løst opp eller suspendert i vann eller andre flytende substanser. Slik desensibilisering reduserer eksplosjonsfaren, men krever likevel forsiktig håndtering og nøye samsvar med regelverk for å sikre trygg transport.

Ved transport av brannfarlige væsker i fareklasse 3 til sjøs er det viktig å følge bestemmelsene i International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Dette inkluderer kravet om å inkludere flammepunktet som en integrert del av beskrivelsen av det farlige godset. Dette bidrar til å informere og veilede de involverte partene om de spesifikke risikoene knyttet til transporten av brannfarlige væsker, og sikrer dermed en tryggere sjøtransportpraksis.

Emballeringsgrupper

Selv om farlig gods i fareklasse 3 ikke har noen undergrupperinger, har brannfarlige væsker blitt tildelt en emballeringsgruppe som angir faregraden.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Emballasjegruppe

Startkokepunkt

Flammepunkt (lukket beholder)

Emballasjegruppe I

Startkokepunkt ≤ 35ºC

 

Emballasjegruppe II

Startkokepunkt > 35ºC

Flammepunkt < 23ºC

Emballasjegruppe III

Startkokepunkt > 35ºC

Flammepunkt ≥ 23º C - ≤ 60º C

Årsak til regulering

Brannfarlige væsker avgir en brennbar damp som, når den blandes med luft, kan antennes eller eksplodere. Basert på flammepunkt og kokepunkt kan de være ekstremt brannfarlige, svært brannfarlige eller brannfarlige.

Eksempler på vanlige brannfarlige væsker som transporteres

 • Aceton,
 • Lim
 • Maling / lakk
 • Alkoholer
 • Parfymeprodukter
 • Bensin
 • Diesel
 • Flydrivstoff
 • Fyringsolje
 • Parafin
 • Harpiks
 • Tjære
 • Terpentin
 • Etanol
 • Benzen
 • Butanoler
 • Isopropanol
 • Metanol
 • Oktaner

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger