Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud
Fareklasse 3: Brannfarlige væsker

Fareklasse 3: Brannfarlige væsker

Stoffer og gjenstander i fareklasse 3 har ingen gruppeinndeling.

Forskriften om farlig gods definerer i hovedsak brannfarlige væsker som en væske eller en blanding av væsker som har et flammepunkt på ikke over 60° C. Dog skal også diesel, gassolje, fyringsolje (lett) inkludert syntetisk fremstilte produkter som har et flammepunkt over 60° C, men ikke mer enn 100° C, også regnes som stoffer på listen over brannfarlige væsker i fareklasse 3. 

Fareklasse 3 brannfarlige væsker kan også være flytende stoffer og smeltede faste stoffer som har et flammepunkt på mer enn 60°C, og som transporteres mens oppvarmet til temperaturer lik eller høyere enn deres flammepunkt og flytende desensibiliserte eksplosiver. Disse er eksplosive stoffer som er oppløst eller suspendert i vann eller andre flytende stoffer.

Ved transport av fareklasse 3 brannfarlige væsker til sjøs krever IMDG-koden at flammepunktet vises som en del av beskrivelsen av farlig gods.

Emballeringsgrupper

Selv om farlig gods i fareklasse 3 ikke har noen undergrupperinger, har brannfarlige væsker blitt tildelt en emballeringsgruppe som angir faregraden.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Emballasjegruppe

Startkokepunkt

Flammepunkt (lukket beholder)

Emballasjegruppe I

Startkokepunkt ≤ 35ºC

 

Emballasjegruppe II

Startkokepunkt > 35ºC

Flammepunkt < 23ºC

Emballasjegruppe III

Startkokepunkt > 35ºC

Flammepunkt ≥ 23º C - ≤ 60º C


Årsak til regulering

Brannfarlige væsker avgir en brennbar damp som, når den blandes med luft, kan antennes eller eksplodere. Basert på flammepunkt og kokepunkt kan de være ekstremt brannfarlige, svært brannfarlige eller brannfarlige.

Eksempler på vanlige brannfarlige væsker som transporteres

Aceton, lim, maling / lakk / lakk, alkoholer, parfymeprodukter, bensin / bensin, diesel, flydrivstoff, fyringsolje, parafin, harpiks, tjære, terpentin, etanol, benzen, butanoler, isopropanol, metanol, oktaner.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger