Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Stoffer og gjenstander i fareklasse 4 er blitt gruppert i en av tre faregrupper.
Fareklasse 4.1 - Brennbare faste stoffer

Fareklasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer og faste desensibiliserte eksplosiver

Brannfarlige faste stoffer er lettantennelige faste stoffer og faste stoffer som kan forårsake brann gjennom friksjon. Lettantennelige faste stoffer er pulveriserte, granulære eller deigaktige stoffer som er farlige dersom de lett kan antennes ved kort kontakt med en tennkilde, for eksempel en brennende fyrstikk, og hvis flammen sprer seg raskt. Faren kan komme ikke bare fra brannen, men også fra giftige forbrenningsprodukter. Metallpulver er spesielt farlig på grunn av vanskeligheten med å slokke en brann ettersom vanlige slokkemidler som karbondioksid eller vann kan øke faren.
Selvreaktive stoffer er termisk ustabile stoffer som kan gjennomgå en sterkt eksoterm nedbrytning selv uten tilførsel av oksygen (luft).
Polymeriserende stoffer er stoffer som uten stabilisering er tilbøyelige til å gjennomgå en sterkt eksoterm reaksjon som resulterer i dannelse av større molekyler eller resulterer i dannelse av polymerer under forhold som normalt forekommer under transport.
Fareklasse 4.2 - Selvantennelig

Fareklasse 4.2: Stoffer som kan selvantenne

Pyrofore stoffer er stoffer, inkludert blandinger og løsninger (flytende eller faste), som selv i små mengder antennes innen fem minutter ved kontakt med luft, og selvoppvarmende stoffer og gjenstander, herunder blandinger og løsninger, som ved kontakt med luft, uten energitilførsel, er utsatt for selvoppvarming. Disse stoffene vil kun antennes i store mengder (kilogram) og etter lange perioder (timer eller dager).
Fareklasse 4.3 - Farlig ved kontakt med vann

Fareklasse 4.3: Stoffer som, i kontakt med vann, avgir brennbare gasser

Fareklasse 4.3 er stoffer som reagerer med vann og avgir brennbare gasser som kan danne eksplosive blandinger med luft. De antennes lett av alle vanlige tennkilder som produserer gnist. De blir ofte referert til som "farlige i kontakt med vann".

Emballeringsgrupper

Fareklassene 4.1, 4.2 og 4.3 har fått tildelt en emballeringsgruppe som angir faregrad.

Emballasjegruppe I - Stoffer som utgjør høy faregrad
Emballasjegruppe II - Stoffer som utgjør middels faregrad
Emballasjegruppe III - Stoffer som utgjør lav faregrad

Eksempler på farlig gods i klasse 4.1 / 4.2 / 4.3 som er ofte transportert

Alkalimetaller, metallpulver, tennere, fyrstikker, kalsiumkarbid, kamfer, celluloid, desensibiliserte eksplosiver, nitrocellulose, fosfor, svovel.

Du kan også være interessert i

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Løsninger