Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Skontaktuj się z nami

DSV Protect to opcjonalna usługa dodatkowa świadczona przez DSV jako część usługi transportowej

DSV Protect chroni na wypadek straty lub uszkodzenia towaru. Gwarantuje zabezpieczenie do określonej kwoty maksymalnej (bez dodatkowego ograniczenia odpowiedzialności oraz na zasadzie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) na warunkach określonych poniżej.

Ryzyka objęte usługą

Usługa obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w naszej pieczy lub pod naszą kontrolą. Chroni ona Państwa na wypadek straty lub uszkodzenia towaru. Maksymalna kwota, którą możemy wypłacić, określona jest dla usługi DSV Protect dostępnej w danym kraju oraz dla danego rodzaju transportu.

Definicje

 • DSV: podmiot DSV zawierający umowę, który świadczy usługi na rzecz Klienta uzgodnione w danym zamówieniu.
 • Klient: podmiot, na którego zlecenie lub w imieniu którego DSV świadczy usługi.
 • Usługi: usługi DSV Protect oraz usługi transportowe zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług przez DSV.
 • Towary: wszelkie przedmioty i/lub kontenery obsługiwane przez DSV podczas świadczenia usług na rzecz lub w imieniu Klienta.

Usługa DSV Protect

Wypłacamy odszkodowanie za stratę lub uszkodzenie towaru znajdującego się w naszej pieczy lub pod naszą kontrolą. 

Maksymalna kwota, jaką DSV zapłaci, jest zgodna z usługą DSV Protect uruchomioną dla danego kraju i środka transportu (informacje dostępne na stronie www.protect.dsv.com lub w lokalnym biurze DSV).

Ogólne limity odszkodowania wynoszą do (zgodnie z krajem, w którym zarezerwowany jest transport): 

10 000 DKK/NOK/SEK/CNY lub 
5000 EUR/USD/CHF/GBP/CAD lub
500 000 JPY / 1000 ZAR lub
DSV Protect dla XPress 1500 EUR/GBP

za przesyłkę, której dotyczy problem.

Wyłączenia

Usługa w żadnym razie nie obejmuje:
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków, które można przypisać Państwa winie umyślnej
 • Normalnego wycieku, normalnej utraty na wadze lub objętości, lub normalnego zużycia towaru
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków spowodowanych:
  • niedostatecznym albo niewłaściwym opakowaniem lub przygotowaniem towaru, aby wytrzymał zwykłe zdarzenia w ubezpieczonym przewozie
  • wadą ukrytą lub naturalnymi właściwościami towaru
  • zwłoką lub opóźnieniem
  • niewypłacalnością lub uchybieniami finansowymi armatorów, zarządzających, czarterujących statek lub jego operatorów
  • wojną, wojną domową, rewolucją, buntem, powstaniem lub zamieszkami społecznymi powstałymi z ich przyczyny lub jakimikolwiek wrogimi działaniami ze strony lub przeciwko państwu biorącemu udział w wojnie
  • zaborem, zajęciem, zatrzymaniem, ograniczeniem swobody lub przetrzymaniem (z wyjątkiem piractwa) oraz konsekwencjami tych czynów lub ich usiłowań
  • porzuconymi minami, torpedami, bombami lub inną porzuconą bronią wojenną
  • jakimkolwiek aktem terrorystycznym będącym aktem ze strony jakiejkolwiek osoby w imieniu lub na zlecenie jakiejkolwiek organizacji podejmującej działania w celu zniesienia, siłą lub przemocą, jakiejkolwiek władzy ukonstytuowanej lub nieukonstytuowanej prawnie
  • przez jakąkolwiek osobę działającą z pobudek politycznych, ideologicznych lub religijnych
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających ze strajków, lokautów, niepokojów robotniczych, rozruchów lub zamieszek społecznych
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych lub wynikających z:
  • użycia jakiejkolwiek broni wojennej lub urządzenia o działaniu opartym na rozszczepieniu atomowym lub jądrowym i/lub fuzji albo innej podobnej reakcji albo sile radioaktywnej lub materii radioaktywnej
  • użycia broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej lub elektromagnetycznej
  • użycia lub wynikające z działania, jako środka do wyrządzenia szkody dowolnego komputera, systemu komputerowego, oprogramowania komputerowego, złośliwego kodu, wirusa komputerowego lub procesu lub innego systemu elektronicznego
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających ze zmian temperatury bezpośrednio związanych z uszkodzeniem mechanicznym, chyba że okres awarii mechanicznej przekracza 24 kolejne godziny
 • Straty, uszkodzenia ani wydatków wynikających z:
  • niezdatności żeglugowej statku lub jednostki pływającej, niesprawności statku lub jednostki pływającej do bezpiecznego przewozu towaru, jeżeli byli Państwo świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub niesprawności w czasie załadunku towaru
  • niesprawności kontenera lub pojazdu do bezpiecznego przewozu towaru, jeżeli byli Państwo świadomi takiej niezdatności żeglugowej lub niesprawności w czasie załadunku
  • błędów i przeoczeń DSV
 • Udziału awarii wspólnej
 • Innych czysto finansowych strat

Usługa ta nie obejmuje zwrotu opłat spedycyjnych i innych kosztów towarów wyładowanych przez przewoźnika w porcie schronienia.

Kraje wyłączone

Usługa DSV Protect nie jest dostępna dla przesyłek do/z Afganistanu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Erytrei, Iranu, Korei Północnej, Liberii, Mali, Rosja, Somalii, Sudanu, Sudanu Południowego, Syrii, Ukraina, Zachodniego Brzegu, Jemenu.

Wyłączenie sankcji

Klient nie jest chroniony przed jakimikolwiek roszczeniami w zakresie, w jakim zapewnienie takiej ochrony naraziłoby DSV na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub sankcji handlowych lub gospodarczych, przepisów ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone Ameryki lub jakikolwiek inny kraj lub organ międzynarodowy nakładający sankcje handlowe lub gospodarcze.

Obowiązki Klienta

Poszkodowany zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania DSV o stwierdzonej szkodzie
Widoczne uszkodzenia/brak muszą być odnotowane na dokumencie dostawy (konosamencie, lotniczym dokumencie przewozowym, dokumencie CMR itd.).
Szkoda jawna – zgłoszenie niezwłoczne, jednak nie później niż 5 dni od daty dostawy (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).
Szkoda niejawna - zgłoszenie niezwłoczne, jednak nie później niż 7 dni od daty dostawy.
W przypadku niedochowania terminu zgłoszenia reklamacja może zostać odrzucona, a na Kliencie spoczywał będzie obowiązek udowodnienia, że szkoda powstała w czasie, gdy towar był w naszej gestii.

Prawo i praktyka

 Wszelkie spory dotyczące usługi DSV Protect podlegają prawu duńskiemu i będą rozpatrywane przez sąd właściwy w Kopenhadze.

Wersja: 2.0, 18 maja 2021


Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions