Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Informacja prawna i zastrzeżenie dotyczące plików cookie

Informacje dotyczące praw autorskich

© 2021 DSV A/S ("DSV") - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej DSV w celach komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

Korzystanie ze strony internetowej

Jakiekolwiek wykorzystanie tej strony internetowej oraz jej zawartości podlega niniejszej Informacji prawnej.
W przypadku braku akceptacji Informacji prawnej, uprzejmie prosimy o opuszczenie strony internetowej bez dalszego jej przeglądania.

Treść strony internetowej

Cała zawartość tej strony, w tym nazwa handlowa i logotyp DSV, a także wszystkie powiązane znaki produktowe
i projektowe, slogany, oraz wszystkie teksty, obrazy i klipy filmowe  ("Treść") podlegają ochronie prawa autorskiego i prawa o znakach towarowych.

Zabrania się kopiowania Treści tej strony w celach innych niż prywatne, niekomercyjne, z zachowaniem wszystkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności, a następnie zabrania się kopiowania, powielania lub w inny sposób rozpowszechniania Treści. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo duńskie, zabrania się kopiowania, wyświetlania, pobierania, rozpowszechniania, modyfikowania, powielania, ponownego publikowania oraz rozprowadzania wszelkich informacji, tekstów, dokumentów lub klipów filmowych zawartych na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej części na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub na papierze. Zabrania się również tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na podstawie takich zdjęć, tekstu, dokumentów lub klipów filmowych bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

Żadnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako nadanie przez domniemanie lub estoppel jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego, lub praw autorskich DSV, jej spółek zależnych lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Wszelkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy pojawiają się dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi DSV, jej spółek zależnych, spółek powiązanych lub jej licencjodawców, lub partnerów joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów,
z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może naruszać np. prawo autorskie, prawo o znakach towarowych i / lub wszelkie inne obowiązujące przepisy.

DSV ma świadomość, że może dojść do niewłaściwego wykorzystania marki DSV i znaku towarowego podczas zamawiania usług spedycyjnych przez przedsiębiorstwa i osoby niepowiązane z DSV. DSV nie zgadza się z takimi praktykami i nie popiera przedsięwzięć i osób za nie odpowiedzialnych. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub niedogodności poniesione w wyniku oszustwa związanego z takim nieautoryzowanym wykorzystaniem marki i znaku towarowego DSV. W przypadku braku pewności, czy znajdują się Państwo na oficjalnej i oryginalnej stronie DSV lub czy posiadają Państwo prawidłowe dane kontaktowe, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lokalnym biurem DSV w celu uzyskania weryfikacji. Dane kontaktowe wszystkich oficjalnych biur i agentów DSV znajdują się na stronie internetowej www.gof.dsv.com.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane w ich obowiązującej postaci i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, dokładności, terminowości i kompletności.

Informacje o cenach akcji prezentowane i wyświetlane na stronie internetowej są udostępniane jako dane z indeksu Nasdaq OMX Copenhagen z co najmniej 20-minutowym opóźnieniem. DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność tego źródła danych.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Ani DSV ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym między innymi utratę dochodów, zysków
i przychodów, zarówno bezpośrednich, pośrednich, karnych, przypadkowych, specjalnych, wynikowych lub innych szkód wynikających z dostępu do tej strony lub korzystania z niej i jej Treści, w tym za wirusy komputerowe, niezależnie od dokładności lub kompletności takich Treści.

Wyłączenie odpowiedzialności na podstawie prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych

DSV A/S nie jest spółką zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych i nie składa raportów przed Komisją Papierów Wartościowych Stanów Zjednoczonych (“SEC”). Nie zarejestrowano żadnych akcji DSV A/S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, ani żadnych innych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Żadne takie akcje nie były także notowane na żadnej giełdzie papierów wartościowych w USA. W związku z tym nabywcy i posiadacze akcji wyemitowanych przez DSV A/S nie mogą skorzystać ze środków zaradczych przysługujących na mocy amerykańskiego prawa papierów wartościowych w odniesieniu do zakupu akcji wyemitowanych przez DSV A/S.

DSV A/S publikuje swoje raporty i przekazuje inne informacje zgodnie z prawem Danii oraz zasadami
i przepisami obowiązującymi na giełdzie Nasdaq Copenhagen, a nie według wymogów prawnych lub regulacyjnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 

Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych

DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub funkcjonalność zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez DSV.

Wirusy komputerowe, robaki, konie trojańskie i inne zagrożenia

DSV podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony tej strony internetowej przed wirusami komputerowymi, robakami, końmi trojańskimi i innymi zagrożeniami. Jednak DSV nie gwarantuje, że strona internetowa jest wolna od ww. szkodliwych programów i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane szkodliwymi programami otrzymanymi z tej strony internetowej lub za pomocą plików pobranych ze strony internetowej.

Zmiany w Informacji prawnej

DSV dołożyło należytej staranności, aby zapewnić, że treść strony internetowej jest dokładna i aktualna, jednak DSV może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejszą Informację prawną poprzez jej aktualizację. Czytelnicy strony internetowej są związani takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną Informacją prawną.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza Informacja prawna podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z Informacji prawnej lub powstałe w związku z nią, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy duńskie.

Polityka prywatności

www.dsv.com jest stroną DSV A/S („DSV”). www.dsv.com/pl-pl jest stroną spółek z polskiej Grupy DSV, tj. DSV Road Sp. z o.o., DSV Solutions Sp. z o.o., DSV Air&Sea Sp. z o.o. oraz DSV International Shared Services
Sp. z o.o. („DSVPL”). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez DSV można znaleźć
w Ogólnych informacjach o poufności danych DSV tutaj.

Pliki cookie

W celu zbierania danych DSV wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to niewielki fragment kodu komputerowego, który przekazujemy Państwa przeglądarce internetowej podczas pierwszej wizyty na stronie. Pliki cookie zapisują Państwa preferencje, a tym samym pomagają nam ulepszać funkcjonalność naszej strony internetowej, umożliwiając poruszanie się po niej i oferując jeszcze lepszą wydajność i lepsze doświadczenia podczas korzystania z naszej strony. Pozwala nam to również dopasować stronę do Państw potrzeb.

Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, zawsze mogą Państwo wskazać to w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie, niektóre funkcje mogą nie działać lub niektóre usługi mogą być niedostępne.

Aby uzyskać informacje na temat wykorzystania plików cookie przez DSV, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie poniżej w niebieskiej stopce.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących niniejszej Informacji prawnej i zastrzeżenia dotyczącego plików cookie prosimy o kontakt z DSV pod adresem privacy@dsv.com.

DSV A/S
Hovedgaden 630
Skrzynka pocztowa 210
DK-2640 Hedehusene
Denmark
CVR-nr: 58 23 35 28
numer telefonu +45 43 20 30 40
Adres email: privacy@dsv.com

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami