Logo DSV

Informacja prawna, polityka prywatności i zastrzeżenia dot. plików cookie

© 2021 DSV A/S ("DSV") - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej DSV w celach komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

Korzystanie z serwisu

Jakiekolwiek korzystanie z tej witryny i treści z niej wypływających podlega niniejszej informacji prawnej. Jeśli nie możesz zaakceptować informacji prawnej, prosimy o opuszczenie strony bez dalszego jej przeglądania.

Treść

Cała zawartość tej witryny, w tym nazwa handlowa DSV i logo oraz wszystkie powiązane znaki towarowe i projektowe, slogany oraz wszystkie teksty, obrazy i klipy filmowe ("Treść") podlegają ochronie praw autorskich i znaków towarowych.

Zabronione jest kopiowanie Treści tej strony internetowej w celach innych niż prywatne, niekomercyjne, z zachowaniem wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżeniach prawnych. Treści nie można ponownie powielać, kopiować, ani w inny sposób redystrybuować. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo duńskie, użytkownik nie może w inny sposób kopiować, wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać, modyfikować, powielać, ponownie publikować ani retransmitować żadnych informacji, tekstów, dokumentów lub klipów filmowych zawartych na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej części w jakimkolwiek medium elektronicznym lub drukować, lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o takie obrazy, tekst, dokumenty lub klipy filmowe, bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do dowolnych znaków towarowych lub praw autorskich DSV, jej podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich. Wszystkie nazwy produktów, nawet z dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi DSV, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm lub ich licencjodawców lub partnerów joint venture, o ile nie zaznaczono inaczej. Używanie lub niewłaściwe użycie tych znaków handlowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie np. prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych i/lub wszelkich innych obowiązujących przepisów.

DSV zdaje sobie sprawę, że niewłaściwe używanie znaku DSV i znaku towarowego w procesie pozyskiwania usług spedycyjnych może od czasu do czasu odbywać się przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne niepowiązane z DSV. DSV nie akceptuje takiej praktyki ani przedsiębiorstw i osób odpowiedzialnych za takie postępowanie. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub niedogodności poniesione w wyniku oszustwa związanego z takim nieuprawnionym użyciem logo i znaku towarowego DSV. Jeśli nie masz pewności, czy dotarłeś na oficjalną i oryginalną stronę DSV lub czy masz prawidłowe dane kontaktowe, zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym biurem DSV w celu uzyskania weryfikacji. Informacje kontaktowe wszystkich oficjalnych biur i agentów DSV znajdują się na stronie www.gof.dsv.com.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje na tej stronie są udostępniane "tak jak są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani domniemanych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, braku naruszenia, dokładności, terminowości i kompletności.

Informacje o cenie akcji prezentowane i wyświetlane na stronie internetowej są udostępniane jako plik danych z Nasdaq OMX Copenhagen z co najmniej 20-minutowym opóźnieniem. DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność tego pliku danych.

Korzystanie z tej strony odbywa się na własne ryzyko. Ani DSV, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym, lecz nie wyłącznie, utratę dochodów, zysków i dochodów, zarówno bezpośrednich, pośrednich, karnych, przypadkowych, specjalnych, wynikowych lub innych szkód wynikających z dostępu do lub korzystania z niniejszego serwisu lub jakichkolwiek Treści na stronie, w tym wirusów, niezależnie od dokładności lub kompletności takiej Treści.

Zastrzeżenie w świetle amerykańskich przepisów dot. papierów wartościowych

DSV A/S nie jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i nie przekazuje raportów do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Żadne akcje DSV A/S nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, ani żadnymi innymi krajowymi regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych, ani też żadnymi takimi akcjami nie zostały wymienione na żadnej amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. W związku z tym nabywcy i posiadacze tytułów uczestnictwa wydanych przez DSV A/S nie mogą skorzystać ze środków odwoławczych na podstawie amerykańskich przepisów o papierach wartościowych w odniesieniu do zakupów akcji wyemitowanych przez DSV A/S.

DSV A/S wydaje swoje raporty i dostarcza inne informacje zgodnie z prawem Danii oraz zasadami i regulacjami giełdy Nasdaq OMX w Kopenhadze, a nie w oparciu o jakiekolwiek inne wymogi prawne lub regulacyjne w USA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych

DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub funkcjonalność zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez DSV.

Wirusy komputerowe, robaki, konie trojańskie i inne zagrożenia

DSV podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony tej witryny przed wirusami komputerowymi, robakami, końmi trojańskimi i innymi zagrożeniami. Jednak DSV nie gwarantuje, że strona jest wolna od takich szkodliwych programów i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju z powodu szkodliwych programów uzyskanych z tej strony lub za pomocą plików pobranych z witryny.

Zmiany informacji prawnej

DSV dołożyło należytej staranności, aby upewnić się, że treść strony jest dokładna i aktualna, jednak DSV może, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, skorygować niniejszą informację prawną, aktualizując to ogłoszenie. Czytelnicy strony są związani takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną informacją prawną.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z ogłoszeniem prawnym, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy duńskie.

Polityka prywatności

dsv.com jest stroną DSV A/S („DSV”). www.dsv.com/pl-pl jest stroną spółek z polskiej Grupy DSV, tj. DSV Road Sp. z o.o., DSV Solutions Sp. z o.o. oraz DSV Air&Sea Sp. z o.o. DSV International Shared Services Sp. z o.o. („DSVPL”).

DSV Road Sp. z o.o.:

ul. Ożarowska 40/42, Duchnice

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 113-00-17-933

Tel. + 48 22 739 23 00

Adres e-mail: Road.Rodo@pl.dsv.com, lub

DSV Solutions Sp. z o.o.:

ul. Sokołowska 64,

05-806 Pęcice

NIP: 113-00-61-006

Tel. +48 22 164 83 80

Adres e-mail: PL.SHA.Rodo.solutions@PL.DSV.COM

DSV Air&Sea Sp. z o.o.:

ul. Domaniewska 34a

02-672 Warszawa

NIP: 522-27-43-081

Tel: +48 22 244 76 00

DSV International Shared Services Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 34a

02-672 Warszawa

NIP: 1182086018

Adres e-mail: Rodo.Issc@dsv.com

Poniżej opiszemy, jakie informacje zbieramy na stronie www.dsv.com/pl-pl oraz w jaki sposób wykorzystujemy informacje uzyskane od użytkowników naszej witryny. Ta zasada dotyczy tylko tej witryny.

Ochrona danych

DSVPL bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i zapewnia wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Dane osobowe i cele przetwarzania danych

DSVPL może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, telefonu komórkowego i faksu oraz informacje o zakupionych przez Ciebie produktach i usługach DSVPL. Możemy również poprosić o informacje, takie jak funkcja, stanowisko, sektor przemysłowy, firma i kraj.

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

• aby zapewnić dostęp do naszej strony internetowej, w tym dostęp do e-usług DSVPL,

• aby dbać o rejestrację i logować się do e-usług DSVPL,

• aby agregować statystyki odwiedzających

• w celu ułatwienia świadczenia usług i produktów DSVPL oraz w celu uwzględnienia Państwa zapytań i próśb

• w celach określonych w polityce plików cookie DSVPL

Przetwarzanie danych w Polsce i transfer do członków grupy za granicą

Twoje dane osobowe są przechowywane przez DSVPL na komputerach partnerów hostingowych (Netgroup) w Danii. Jako organizacja globalna możemy od czasu do czasu przekazywać dane osobowe, które zebraliśmy innym podmiotom w ramach Grupy DSV. DSVPL i / lub inne podmioty stowarzyszone należące do jej Grupy w Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą przekazywać dane osobowe do zewnętrznych specjalistów w celu przetwarzania w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wykorzystanie danych do celów marketingu bezpośredniego

Za Twoją zgodą DSVPL może wykorzystać dostarczone przez Ciebie informacje, aby przesłać Ci oferty, które według DSVPL będą interesujące. Jeśli poprosimy o podanie danych osobowych, poinformujemy Cię o charakterze przetwarzania. Zawsze możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od DSVPL. Możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pocztą lub e-mailem na adres podany w niniejszych zasadach.

Ujawnianie danych stronom trzecim

Zasadniczo DSVPL nie udostępnia informacji żadnym stronom trzecim z wyjątkiem zakontraktowanych usługodawców i doradców. W niektórych okolicznościach DSVPL może jednak wymagać przekazania lub wymiany danych z określonymi stronami trzecimi. Takie okoliczności mogą obejmować transfery niezbędne dla DSVPL w celu spełnienia zobowiązań prawnych, ochrony praw, majątku i bezpieczeństwa DSVPL lub innych podmiotów lub w przypadku sprzedaży likwidacji jakiejkolwiek części działalności lub aktywów DSVPL.

Pliki cookie

Do gromadzenia danych DSVPL wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to niewielki fragment kodu komputerowego, który podajemy przeglądarce podczas pierwszej wizyty na stronie. Pliki cookie zapisują Twoje preferencje, a tym samym pomagają nam ulepszyć funkcjonalność naszej strony internetowej, umożliwiając poruszanie się po stronie internetowej i oferując jeszcze lepszą wydajność i doświadczenie podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pomagają nam one również dostosować stronę internetową specjalnie do Ciebie.

Anulowanie subskrypcji

Subskrypcja newsletterów z DSVPL opiera się na dobrowolności i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, np. wysyłając nam e-mail lub korzystając z linku na dole każdego biuletynu w wiadomościach e-mail. Rezygnacja z subskrypcji jest równie łatwa jak subskrypcja biuletynu. Wszystkie biuletyny e-mail i inne podobne usługi oparte są na reklamie.

Środki bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe należą do obowiązków DSVPL. DSVPL dopilnuje, aby zapisane dane, w tym dane osobowe, były traktowane ostrożnie i odpowiednio chronione, patrz Polityka prywatności DSV.

Twoje prawa

Możesz sprawdzać swoje dane przez cały czas i poprosić o ich poprawienie, uzupełnienie lub usunięcie wysyłając zapytanie do jednej ze spółek z grupy DSVPL, patrz nasz adres powyżej.

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych, patrz ...

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie przez DSV, odwiedź..

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji na temat informacji prawnych, polityki prywatności i wyłączenia plików cookie, prosimy o kontakt z DSVPL na adres: Road.Rodo@pl.dsv.com, lub

PL.SHA.Rodo.solutions@PL.DSV.COM

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami