Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

DSV A/S zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i zapewnienia organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Ogólna informacja o ochronie prywatności w DSV A/S

DSV A/S zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych oraz zapewnienia organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, zarówno w przypadku zakupu usług transportowych i / lub logistycznych DSV A/S („Usługi”), otrzymania biuletynu jak i przeglądania strony internetowej DSV A/S.
Korzystając ze stron internetowych DSV A/S lub kupując Usługi, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grupę DSV A/S zgodnie z niniejszą Ogólną informacją o ochronie prywatności DSV A/S („Polityka”) oraz Informacją prawną dotycząca korzystania ze strony internetowej DSV A/S. Informację prawną znajdą Państwo tutaj.
DSV A/S jest dostawcą usług transportowych i logistycznych. DSV A/S jako podmiot z którym się Państwo kontaktują jest administratorem Państwa danych osobowych, które są przetwarzane w ramach świadczenia Usług dla Państwa lub na skutek odwiedzania przez Państwa którejkolwiek ze stron internetowych DSV A/S. DSV A/S może regularnie zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę według własnego uznania.

Dane osobowe, cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Usługi

DSV A/S otrzymuje i gromadzi dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa lub od innych administratorów danych w celu świadczenia Usług lub pomocy DSV A/S w Usługach lub wnioskach dotyczących Państwa jako beneficjentów Usług. Inni administratorzy danych mogą ujawniać nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć lub dane kontaktowe, jeśli jest to niezbędne do świadczenia przez nas Usług. Na wniosek DSV A/S udostępni Państwu tożsamość innych administratorów danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, którą zawarli Państwo z DSV A/S lub klientem DSV A/S, lub w celu podjęcia działań zmierzających do udzielenia pomocy w realizacji Państwa wniosków (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego, w ramach rejestracji lub ankiety).
DSV A/S przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa, Państwa zgoda, obowiązek prawny lub uzasadniony interes DSV A/S zgodnie z art. 6 §1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lit. a, b, c i f.

Strony internetowe

Podczas korzystania ze stron internetowych DSV A/S, możemy gromadzić i rejestrować informacje i dane z Państwa systemu komputerowego, jest to bowiem konieczne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych DSV A/S i zgodne z Polityką plików cookie DSV A/S, znajdującą się na stronie www.dsv.com oraz na stronie www.pl.dsv.com, w przypadku gdy korzystania ze strony internetowej spółek z polskiej Grupy DSV A/S, tj. tj. DSV Road Sp. z o.o., DSV Solutions Sp. z o.o., DSV Air&Sea Sp. z o.o. oraz DSV International Shared Services Sp. z o.o. („DSVPL”). . Działanie takie może obejmować przetwarzanie danych osobowych, takich jak adres IP, czas dostępu i inne informacje o stronie internetowej i przeglądarce. Ponadto DSV A/S może gromadzić Państwa imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe w przypadku, gdy skorzystają Państwo z formularza zapytania na dowolnej stronie internetowej DSV A/S.

DSV A/S przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda lub uzasadniony interes DSV A/S zgodnie z art. 6 § 1 lit. a i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Biuletyny i inne materiały handlowe od DSV A/S

DSV A/S przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe w celu wysyłania Państwu biuletynów, zaproszeń i informacji o wydarzeniach oraz innych istotnych informacji o Usługach DSV A/S i o firmie.

DSV A/S przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 § 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych.
Niezależnie od celu, zaleca się, aby nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, religia, przynależność do związków zawodowych, orientacja seksualna, stan zdrowia, dane genetyczne lub biometryczne itp.
Ponadto DSV A/S może zanonimizować i agregować dane, w tym dane osobowe, zebrane za pośrednictwem dowolnej strony internetowej DSV A/S lub dowolnego systemu rezerwacji w celach statystycznych, aby rozszerzyć portfolio produktów DSV A/S i udoskonalić Usługi.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

DSV A/S może ujawniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z Grupy DSV A/S, usługodawcom i doradcom („stronom trzecim”), o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wobec Państwa. Usługodawcami objętymi umową mogą być na przykład przewoźnicy, linie żeglugowe, linie lotnicze, organy publiczne lub dostawcy usług IT, dostarczający narzędzia informatyczne związane z częścią Usług, takie jak śledzenie drogi przesyłki (track&trace), etykietowanie i rezerwacje.

Ponadto DSV A/S może ujawniać dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych DSV A/S, Państwa udziałem w wydarzeniach lub otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych od DSV A/S firmom hostingowym, firmom marketingowym lub innym dostawcom niezbędnym do świadczenia Usług.
Ponadto DSV A/S może ujawnić Państwa dane w celu wywiązania się przez DSV A/S ze swoich zobowiązań prawnych, ochrony praw, własności i bezpieczeństwa DSV A/S lub innych osób, lub w przypadku sprzedaży / likwidacji jakiejkolwiek części działalności DSV A/S lub jej majątku.
Na wniosek DSV A/S może ujawnić tożsamość osób trzecich.
Strony trzecie, którym ujawniane są dane osobowe, mogą znajdować się poza krajem Państwa zamieszkania, jednak DSV A/S zawsze zapewni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz zapewni zgodną z prawem metodę przekazywania i ujawniania danych osobowych, np. Standardowe klauzule umowne UE.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez DSV A/S

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji celu, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka DSV A/S zobowiązana będzie przechowywać je przez dłuższy okres. Czas trwania celu zależy od podstawy prawnej i dodatkowych okoliczności (np. warunków uzgodnionych w umowie zawartej z Państwem, okresu obowiązywania zgody, interesu prawnego, itp.), krajów, do których odnoszą się Usługi (np. krajowe wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, itp.) oraz rodzaju usług świadczonych przez DSV A/S.

Dane osobowe związane z korzystaniem ze stron internetowych DSV A/S zostaną usunięte najpóźniej po 30 dniach, z wyjątkiem plików cookie, które zostaną usunięte zgodnie z Polityką plików cookie DSV A/S.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w momencie wycofania zgody, chyba że obowiązujące prawo nakazuje DSV A/S przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Państwa prawa jako osób fizycznych

Zgodnie z przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

 • Mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które DSV A/S przetwarza na Państwa temat.
 • Mają Państwo prawo do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi danych.

 • Każdą zgodę, którą Państwo udzielili DSV A/S, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Dane kontaktowych znajdują się poniżej.

  Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszej Polityki lub Państwa praw jako osób fizycznych, można skontaktować się z lokalną jednostką odpowiedzialną za ochronę prywatności w kraju Państwa zamieszkania, korzystając z adresu e-mail podanego poniżej, a jeśli nie istnieje taka jednostka można skontaktować się z nami pod adresem:
  DSV A/S
  Do rąk Group Compliance
  Hovedgaden 630
  Skrzynka Pocztowa 210
  DK-2640 Hedehusene

  Dania:
  CVR-nr 58 23 35 28
  Numer telefonu +45 43 20 30 40
  Adres email privacy@dsv.com
  Polska:

  DSV Road Sp. z o.o.:
  ul. Ożarowska 40/42, Duchnice
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  KRS: 10341
  Tel. + 48 22 739 23 00
  Adres e-mail: Road.Rodo@pl.dsv.com

  DSV Solutions Sp. z o.o.:
  ul. Sokołowska 64,
  05-806 Pęcice
  NIP: 113-00-61-006
  Tel. +48 22 164 83 80
  Adres e-mail: PL.SHA.Rodo.solutions@PL.DSV.COM

  DSV Air&Sea Sp. z o.o.:
  ul. Domaniewska 34a
  02-672 Warszawa
  NIP: 522-27-43-081
  Tel: +48 22 244 76 00
  Adres e-mail: AirSea.rodo@pl.dsv.com

  DSV International Shared Services Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 34a
  02-672 Warszawa
  NIP: 1182086018
  Adres e-mail: issc.rodo@dsv.com

  Kontakt ogólny dla spółek z polskiej Grupy DSV A/S: poland.privacy@dsv.com


  Dane kontaktowe do pozostałych lokalnych jednostek odpowiedzialnych za ochronę prywatności:
  Austria - austria.privacy@dsv.com
  Belgia - belgium.privacy@DSV.com
  Bułgaria - bulgaria.privacy@dsv.com
  Chorwacja - croatia.privacy@dsv.com
  Republika Czeska - Czechrepublic.privacy@dsv.com
  Dania - denmark.privacy@dsv.com
  Estonia - estonia.privacy@dsv.com
  Finlandia - finland.privacy@dsv.com
  Francja - france.privacy@dsv.com
  Niemcy - germany.privacy@dsv.com
  Grecja - greece.privacy@dsv.com
  Węgry - hungary.privacy@dvs.com
  Irlandia - ireland.privacy@dsv.com
  Włochy - italy.privacy@dsv.com
  Łotwa - latvia.privacy@dsv.com
  Litwa - lithuania.privacy@dsv.com
  Niderlandy - netherlands.privacy@dsv.com
  Norwegia - norway.privacy@dsv.com
  Portugalia - portugal.privacy@dsv.com
  Rumunia - romania.privacy@dsv.com
  Słowacja - slovakia.privacy@dsv.com
  Słowenia - slovenia.privacy@dsv.com
  Hiszpania - spain.privacy@dsv.com
  Szwecja - sweden.privacy@dsv.com
  Turcja - turkey.privacy@dsv.com
  Zjednoczone Królestwo - uk.privacy@dsv.com
  Macedonia - macedonia.privacy@dsv.com
  Serbia - serbia.privacy@dsv.com
  Australia - australia.privacy@dsv.com
  Brazylia - brazil.privacy@dsv.com
  Chiny - china.privacy@dsv.com
  Hong Kong - hongkong.privacy@dsv.com
  Izrael - isreal.privacy@dsv.com
  Rosja - russia.privacy@dsv.com
  Afryka Południowa - southafrica.privacy@dsv.com
  USA - usa.privacy@dsv.com

  Składanie skarg

  Jeśli chcecie Państwo złożyć skargę lub zgłosić naruszenie przez nas zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z programu informowania o nieprawidłowościach DSV A/S lub skontaktować się z nami pod adresem privacy@dsv.com.
  Skargę można również złożyć do lokalnego urzędu ochrony danych / organu nadzorczego.
  Główny Urząd Ochrony Danych DSV A/S znajduje się pod adresem: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Dania.
  Polska:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych znajdujący się pod adresem: ul. Stawki 2, Warszawa, Polska  Czy masz pytania?

  Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

  Skontaktuj się z nami