Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Vad är en varuförsäkring och när behöver du den?

Förstå de allmänna principerna, vilka de vanligaste riskerna med godstransporter är och när det är klokt att ordna en varuförsäkring.

Godstransporter är i allmänhet trygga och säkra, men vid oförutsedda händelser kan saker ibland gå fel under transporten. Om du lägger ut transporten av dina produkter till en professionell transportör eller speditör kan man tro att transportören eller speditören är fullt ansvarig för eventuella skador eller förluster. Så är inte fallet.
 
Transportörer och speditörer har endast ett begränsat ansvar. Om en olycklig händelse inträffar kan du mötas av en lång lista med villkor som är svåra att förstå om man inte är specialist på området.
 
Därför underlättar det att känna till de vanligaste riskerna med godstransporter och när det är klokt att ordna en varuförsäkring.
 

Incoterms® och ansvar

För spedition definierar, Incoterms® regler rättigheter och skyldigheter mellan köpare och säljare av transporttjänster. Incoterms® klargör vem som betalar för vad. De anger också vem som är ansvarig i händelse av skada eller förlust av gods under transport.
Transportören eller speditören är endast ansvarig om skada eller förlust uppstår på grund av påvisbara misstag eller försummelse under transporten. På samma sätt finns det gränser för transportörernas eller speditörernas ansvar och det maximala belopp som de måste betala.
Avsändare, transportörer och speditörer: vem ansvarar för vad? Ta del av DSVs expertinsikter om Incoterms®.
 

Transportörer och speditörer

Det är stor skillnad mellan en transportörs och en speditörs ansvar. Ett transportföretag är ett företag som fysiskt transporterar varor från A till B. En speditör är en mellanhand som ordnar transport på uppdrag av kunder. Som sådan är en speditör endast delvis ansvarig i händelse av skada eller förlust. Om du arbetar direkt med en transportör är transportören ansvarig enligt nedan.
 
Översikt över de villkor och begränsningar som gäller för en speditörs och en transportörs ansvar under transport via luft, sjö eller väg. Lokala speditörssammanslutningar eller andra regler kan föreskriva ännu lägre ansvar för transportören eller speditören.
Illustration av DSVs transportslag
Transportsätt  Standardvillkor Maximalt ansvar
Flygfrakt Montrealkonventionen SDR 22 per kg
Sjöfrakt Hauge-Visby-regler

SDR 666,67 per förpackning eller SDR 2 per kg på överstigande

Vägtransport (internationell) CMR-villkor

SDR 8,33 per kg

 Rail  CIM-konventionen  SDR 17 per kg
 
SDR = Special Drawing Rights, är en virtuell valutaenhet som upprätthålls av Internationella valutafonden (IMF) och representerar ett anspråk på ett antal större valutor (1 SDR motsvarar cirka 1,22 EUR i november 2023).

CMR = Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (konventionen om avtalet för internationell godstransport på väg).
 

Varuförsäkringsskydd

Om värdet på din sändning är högre än det maximala belopp som din transportör eller speditör ansvarar för, är det klokt att fråga om varu- eller transportförsäkring.
Varuförsäkring ger dig säkerhet. Om något skulle gå fel under transporten kommer du att få ersättning för värdet baserat på handelsfakturan. Om det begärda beloppet inte kan styrkas med någon dokumentation, kommer det inte nödvändigtvis att utgå någon ersättning.
 
Som avsändare är du ansvarig för att ordna försäkring vid behov. I vissa fall är möjligheten att försäkra gods något som transportören eller speditören specifikt kommer att lyfta fram för dig.
 
Nivån på försäkringspremien beror på flera faktorer, inklusive:
  • varans värde och karaktär
  • Transportens ursprung
  • destination
  • valt transportsätt

Risker och åtgärder

Vanliga risker i samband med godstransporter är skador, förlust eller stöld.
 
Skada: Detta inkluderar varor som blir repade, bucklade eller blöta under transport.
 
Avsändaren är ansvarig för att sändningen är lämpligt förpackad. Om en sändning har skadad eller otillräcklig förpackning när transportören tar emot den, registrerar transportören detta i transportdokumentationen. Vid flyg- eller sjöfrakt gäller att om varorna inuti är synligt skadade vid ankomst till mottagaren, hålls transportören som direkt ansvarig. När det gäller vägtransport räcker det med en anteckning på transportdokumentationen. Under alla omständigheter måste meddelandet göras omedelbart och skriftligen. Om skadan på sändningen inte är omedelbart synlig, d.v.s. dold skada, måste transportören underrättas inom tre arbetsdagar, om att denne ska hållas ansvarig, vid flyg- eller sjöfrakt, eller inom sju arbetsdagar vid vägtransport. Varorna levereras vanligtvis till mottagaren även om de är skadade, såvida det inte är meningslöst eller omöjligt att fortsätta transportera dem.
 
Förlorade eller stulna varor: Detta inkluderar förlust eller påvisbar stöld av en del eller hela sändningen. I sådana fall är det viktigt att visa att förlusten eller stölden inträffade under transporten av varorna. I princip anges en förlust med en anmärkning i transportdokumentationen som innehåller sändningens innehåll och kvantiteter. Transportören undertecknar transportdokumentationen när denne tar emot sändningen. Om mottagaren upptäcker en förlust vid mottagandet och noterar det i transportdokumentationen, fungerar detta som bevis för att förlusten inträffade under transitering.
 
Stöld måste bevisas, till exempel med hjälp av CCTV-bilder. Varje stöldfall måste alltid anmälas till polisen och ansvaret för detta ligger hos den part som innehar sändningen vid tiden för stölden. Om det inte finns något faktiskt bevis på stöld behandlas händelsen som en förlust.
 
Om bara en del av sändningen går förlorad eller blir stulen kompenseras den berörda parten proportionellt. I händelse av förlust eller stöld vid flyg- eller sjöfrakt hålls transportören som direkt ansvarig. För vägtransport räcker det med en anmärkning i transportavtalet.
 
Förseningar: Sen leverans av varor kan ibland leda till ekonomiska förluster, så kallade 'följdskador' eller 'specialskador'. Transportörer och speditörer accepterar nästan aldrig ansvar för sådana skador. De är som mest skyldiga att ersätta de fraktkostnader som betalats om misstag eller försummelse kan påvisas. Det är normalt sett inte möjligt att försäkra sig mot följdskador. Detta beror på att det är svårt att kvantifiera den exakta omfattningen av sådana förluster och att uppskatta tillhörande risknivå.
 
Gemensamt haveri (endast sjöfrakt): Detta händer inte ofta, men är viktigt att komma ihåg. Gemensamt haveri avser kollektiva skador på både ett fartyg och dess last. Om ett fartyg är i fara kan uppoffringar krävas för att skydda själva fartyget, dess besättning och dess last. Alla kostnader som är förknippade med bärgningsoperationen, inklusive värdet på alla varor som offras, delas proportionellt mellan fartygsägare och godsägare. I praktiken innebär det att avsändaren av sjöfrakten bär en del av kostnaderna. Det är dock möjligt att försäkra sig mot sådana risker.
 

Ansökan om ersättning för förlust eller stöld

För att hålla en transportör ansvarig är det nödvändigt att lämna in ett krav på ersättning för skada, förlust eller stöld inom en viss tidsperiod. För oförsäkrade sändningar som transporteras som flyg- eller sjöfrakt måste avsändaren kräva ersättning för skadan inom två år. För vägtransport är den relevanta tidsramen kortare med bara ett år.
 
Om sändningen var försäkrad, måste avsändaren först hålla transportören ansvarig och sedan kontakta försäkringsbolaget för att göra anspråk. Tidsramen för ansökan varierar från försäkring till försäkring. Om anspråket godkänns ersätter försäkringsbolaget hela värdet baserat på handelsfakturan. Om det inte finns någon handelsfaktura kommer beloppet att bestämmas efter marknadsvärdet.
 
Försäkringsbolaget håller i sin tur transportören ersättningsansvarig för relevanta kostnader.
 

När åsikterna skiljer sig åt

Generellt sett klarar transportörer och kunder oftast att reda ut saker sinsemellan. Ibland kan det emellertid finnas motstridiga åsikter om en incident.
Samla alltid all relevant dokumentation, t.ex. fraktsedlar och transportavtal. Dessa dokument anger skicket och innehållet i sändningen när transportören mottog den.
Om meningsskiljaktigheter kvarstår, ta hjälp från en oberoende utredare. Transportören är generellt ansvarig för att ta detta steg.
 

Väg kostnad mot nytta

En försäkring är väl använda pengar, för det är sällan en sändning har ett lägre värde än det belopp som transportören eller speditören ansvarar för.
Det finns alltid faktorer som inte täcks av ansvar, så kom ihåg principen bakom försäkringen när du tar beslut om en varuförsäkring är nödvändig för din sändning. En försäkring erbjuder skydd mot relativt omfattande skador, vilka uppstår relativt sällan.
 
Om värdet på din sändning överstiger det belopp transportören eller speditören ansvarar för, eller om du skickar gods till obekanta destinationer som saknar en välorganiserad infrastruktur, bör du allvarligt överväga att ta på dig de relativt låga extra kostnaderna för en varuförsäkring.
 
Ta reda på mer om hur du skyddar dina varor mot risken för förlust eller skada med DSVs varuförsäkring.

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst