Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Information och vägledning gällande ursprungsförsäkran

Brexit

Observera att detta är en preliminär vägledning som kan förändras när processen utvecklas.

Från och med den 1 januari 2021 kommer varor som transporteras till eller från Storbritannien att omfattas av export- och importtullförfaranden som liknar transporter av varor mellan EU och Kanada.

EU/UK Trade Cooperation Agreement (TCA) tillåter endast tullfri rörlighet för varor med ursprung i Storbritannien och EU.

Detta innebär till exempel:

  • Vid export av varor till Storbritannien med ursprung t ex. i Kina måste tull betalas i Storbritannien även om man har betalat tull i EU, vilket även gäller import till EU där man i Storbritannien har betalat tull för varor med kinesiskt ursprung.
  • Varor med ursprung i Storbritannien kan importeras tullfritt till Sverige med rätt ursprungsuppgift, vilket även gäller export till Storbritannien från EU.

För att göra anspråk på förmånsstatus, d.v.s. tullfrihet, är kraven något olika beroende på flödesriktningen:

Storbritannien till EU

När man exporterar från Storbritannien till EU måste näringsidkaren/säljaren inkludera sitt EORI-nummer i alla exportörsdeklarationer till sin EU-kund, oavsett värde.

EU till Storbritannien

Vid export från EU till Storbritannien kan en ursprungsförsäkran på fakturan göras av alla exportörer om värdet på sändningen är EUR 6 000 (för närvarande SEK 61 020) eller mindre med enbart EORI-numret.

Vid ett värde över detta belopp måste EU-exportören ha ett registrerat exportnummer (REX) och inkludera det i aktuell ursprungsförsäkran. REX står för registrerad exportör och för att få ett nummer kräver det en ansökan till Tullverket. För att kunna ansöka så måste man ha tillgång till Tullverkets e-tjänster, läs med om detta på tullens hemsida.

Om avsändaren INTE är REX-registrerad och värdet överstiger EUR 6 000 måste avsändaren informera importören att denna inte kan göra anspråk på tullfrihet enligt "CTA-artikel ORIG.21: ”Importörens kunskap". Om detta finns dokumenterat kan avsändaren bekräfta att det är OK att skeppa godset. Importörskunskap kan  t.ex. handla om information som visar hur den produktspecifika regeln tillämpats vid tillverkning av varan. Detta bör styrkas med inköpsfakturor och kalkyler från avsändaren, läs mer på tullens hemsida om ursprungsförsäkran.

Nedan finner du en vägledning kring hur man deklarerar varans ursprung:

Vägledning gällande ursprungsförsäkran

Deklarationen om ursprung måste tillhandahållas på en handelsfaktura eller något annat kommersiellt dokument som beskriver ursprungsprodukten i tillräcklig detalj för att möjliggöra identifiering.

Texten för ett ursprungsförsäkrande är följande:

(Period: från___________ till __________ (1 *))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (** EORI/Exportreferens nr .......(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i …........... (3).

…………………………………………………………………
(4) (Plats och datum)

…………………………………………………………………
(Exportörens namn och namnförtydligande)

Engelsk text:

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...........preferential origin.

..........................................................................
Place and date

.......................................................................
Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Anteckningar

* Siffrorna ”(1,2,3 etc.)” hänvisar till anteckningar i TCA - För fullständig information se sidan 482 i TCA)

  1. Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel ORIG.19.4 b [Ursprungsförsäkran] i detta avtal, ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
  2. Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i EU kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med EUs lagar och andra författningar (REX eller EORI). För exportören i Storbritannien kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga i Storbritannien. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
  3. Ange produktens ursprung: Storbritannien eller EU.
  4. Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

** Se flödesanvisningarna ovan om när EORI-nummer eller exportörens referensnummer krävs


Vill du veta mer?

Har du frågor med anledning av ovan är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com  Besök också vår globala Brexit site www.brexit.dsv.comdär du kan ta del av nyheter och mer information om hur du kan förbereda dig.