Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Kontakt os

DSV Protect er en valgfri tillægsydelse 

Det beskytter dig i tilfælde af tab eller beskadigelse af din last. DSV Protect omfatter kompensation op til et fastsat maksimumbeløb (uden yderligere begrænsning af ansvar og med first loss-beskyttelse) på nedenstående betingelser.

DSV Protect er en frivillig tillægsydelse, som DSV tilbyder sine kunder, dog udelukkende ved transport arrangeret af DSV. Tillægsydelsen giver beskyttelse i forbindelse med tab af eller skade på gods. DSV Protect omfatter kompensation op til et fastsat maksimumbeløb (uden yderligere begrænsning af ansvar og med first loss-beskyttelse) på nedenstående betingelser.

Definitioner

 • DSV betyder den DSV-enhed, der indgår kontrakt med kunden om levering af de ydelser, der er anmodet om i henhold til en given ordre.
 • Kunde betyder den enhed, der anmoder om eller på hvis vegne DSV leverer ydelser.
 • Ydelser: betyder transportydelser kombineret med DSV Protect i henhold til DSV's standardbetingelser.
 • Gods: betyder enhver forsendelse og/eller container, som DSV håndterer i forbindelse med leveringen af ydelser på vegne af kunden.

YDELSEN DSV PROTECT

DSV kompenserer kunden for enhver tab af eller skade på dennes gods i DSV's besiddelse eller varetægt eller under DSV's kontrol.

Det maksimale beløb, som DSV kan betale i medfør af ydelsen DSV Protect, afhænger dels af det land, hvor kunden er hjemmehørende, dels af den relevante transportform (yderligere oplysninger fås på www.protect.dsv.com eller ved henvendelse til dit lokale DSV-kontor).

Det maksimale erstatningsbeløb er normalt (som specificeret i det land, hvor transportydelsen bestilles): 

DKK 10.000

pr. berørt forsendelse.

UNDTAGELSER TIL DSV PROTECT

DSV kompenserer ikke kunder for:
 • Skader på gods, tab af gods eller udgifter, der skyldes at kunden eller dennes ansatte ved handling eller undladelse forsætligt har forårsaget skadesbegivenheden
 • Almindelig utæthed, almindeligt svind i vægt eller mængde, eller almindeligt slid på godset

Skader på gods, tab af gods eller udgifter forårsaget af:

 • mangelfuld stuvning i container eller transportmiddel, utilstrækkelig eller uegnet emballage eller klargøring af godset til at modstå almindelige påvirkninger under transporten
 • iboende mangel i godset
 • forsinkelse
 • fragtførers-, rederes-, befragteres- eller operatørers insolvens eller misligholdelse af betalingsforpligtigelse krig, borgerkrig, revolution, oprør, opstand eller deraf følgende civile stridigheder eller fjendtlige handlinger begået af eller imod en krigsførende magt
 • tilfangetagelse, pågribelse, anholdelse, frihedsberøvelse, arrest, beslaglæggelse eller tilbageholdelse (bortset fra sørøveri) samt deraf følgende konsekvenser eller forsøg herpå
 • efterladte miner, torpedoer, bomber og andre efterladte krigsvåben, selv i fredstid
 • terrorhandlinger udført af personer, der handler på vegne af eller i tilknytning til en organisation, der udfører aktiviteter med det formål at omstyrte eller påvirke en regering med magt eller vold, uanset om denne er lovligt nedsat eller ej
 • handlinger foretaget af en person ud fra et politisk, ideologisk eller religiøst motiv


Skader på gods, tab af gods eller udgifter fremkaldt af strejke, lockout, arbejdskonflikt, andre uroligheder, optøjer eller civil opstandskader på gods, tab af gods eller udgifter, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller opstår som følge af:

 • brug af våben eller udstyr, der anvender eller frigører atomisk eller nuklear fission og/eller fusion eller en lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller substans
 • kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben
 • brug eller drift af en computer, et computersystem, computersoftware, en ondsindet kode, computervirus, en computerproces eller et andet elektronisk system til at påføre skade
 • et skibs eller fartøjs manglende sødygtighed eller et skibs eller fartøjs manglende egnethed til sikker befordring af fragt, hvor kunden er medvidende om denne manglende sødygtighed eller egnethed på det tidspunkt, hvor fragten bliver lastet
 • en containers eller et transportmiddels manglende egnethed til sikker befordring af fragt, hvor kunden er medvidende om denne manglende egnethed på det tidspunkt, hvor fragten bliver lastet
 • fejl og forsømmelse fra DSV's side
 • bidrag til groshavari
 • andre rent økonomiske tab

Denne ydelse omfatter ikke tilbagebetaling af speditionsgebyrer eller andre omkostninger for gods, som fragtfører har losset i den ulykkesramte havn.

UNDTAGNE LANDE

Denne ydelse kan ikke købes ved forsendelser til/fra Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Eritrea, Iran, Nordkorea, Liberia, Mali, Rusland, Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien, Ukraine, Vestbredden og Yemen.

UNDTAGELSE TIL SANKTIONER

Kunden er ikke beskyttet mod erstatningskrav i det omfang, bestemmelsen om en sådan beskyttelse ville udsætte DSV for sanktioner, forbud eller restriktioner i medfør af FN-resolutioner eller af handelssanktioner, økonomiske sanktioner, love eller forordninger udstedt af Den Europæiske Union, Storbritannien eller Amerikas Forenede Stater, eller af et andet land eller internationalt organ, der pålægger handelssanktioner eller økonomiske sanktioner.

KUNDENS FORPLIGTELSER

DSV skal uden ugrundet ophold underrettes om et eventuelt erstatningskrav.

Der skal i leveringsdokumentet, dvs. leveringskvitteringen (konnossement, luftfragtbrev, CMR-dokument eller lignende), anføres eventuelle bemærkninger og beskrivelser af synlige skader eller manko.

Synlige skader eller manko – Skal indberettes omgående og senest 5 dage efter levering (eksklusive lørdage, søndage og helligdage).

Ikke-synlige skader – Skal indberettes omgående og senest 7 dage efter levering (eksklusive lørdage, søndage og helligdage).

For sent indberettede erstatningskrav afvises, og det er kundens forpligtelse at dokumentere, at skaden opstod, mens godset var i DSV's varetægt.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist vedrørende DSV Protect afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten, og hvis denne domstol ikke er kompetent, ved Københavns byret, med adgang til at anke efter gældende regler.

Nærværende af DSV Protect Terms & Conditions er en oversættelse af de gældende engelske betingelser. I tilfælde af fortolkningstvivl i forbindelse med skade vil det altid være de engelske betingelser, som er gældende.

Version: 2,0, 18. maj 2021

Lov og jurisdiktion
Enhver tvist vedrørende DSV Protect afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten, og hvis denne domstol ikke er kompetent, ved Københavns byret, med adgang til at anke efter gældende regler.
 
Version: 2,0, 18. maj 2021
 

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions