DSV - Global Transport and Logistics
Vraag een offerte aan

Wat is een transportverzekering en wanneer heeft u deze nodig?

Begrijp de algemene principes, wat de meest voorkomende risico's zijn bij goederenvervoer en wanneer het zinvol is om een vrachtverzekering af te sluiten.

Vrachtzendingen zijn over het algemeen veilig, maar net als bij onvoorziene gebeurtenissen kan er bij het vervoer van goederen soms iets mis gaan. Als u het transport van uw producten uitbesteedt aan een professionele vervoerder of expediteur, kan het u vergeven zijn dat u denkt dat de vervoerder of expediteur volledig aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies. Dit is niet het geval.
 
Vervoerders en expediteurs hebben slechts een beperkte aansprakelijkheid. Als zich een ongelukkig incident voordoet, kunt u te maken krijgen met een lange lijst met voorwaarden die voor niet-specialisten moeilijk te begrijpen zijn. Daarom helpt het om de algemene principes te kennen, te weten wat de meest voorkomende risico's zijn bij goederenvervoer en wanneer het zinvol is om een vrachtverzekering af te sluiten.
 

Incoterms en aansprakelijkheid

Voor vrachtvervoer definiëren de Incoterms-regels de rechten en plichten tussen de koper en de verkoper van transport- en bezorgdiensten. De Incoterms maken duidelijk wie waarvoor betaalt. Ze geven ook aan wie aansprakelijk is in geval van beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport.
De vervoerder of expediteur is alleen aansprakelijk indien schade of verlies is ontstaan door aantoonbare fouten of nalatigheid tijdens het transport. Evenzo zijn er grenzen aan de omvang van de aansprakelijkheid van vervoerders of expediteurs en aan het maximale bedrag aan compensatie dat zij moeten betalen. Verladers, vervoerders en expediteurs: wie is waarvoor verantwoordelijk? Bekijk de deskundige inzichten van DSV over Incoterms.

Vervoerders en expediteurs

Er is een aanzienlijk verschil tussen de aansprakelijkheid van een vervoerder en van een expediteur. Een vervoerder is een bedrijf dat goederen fysiek van A naar B vervoert. Een expediteur is een tussenpersoon die in opdracht van klanten het transport regelt. Als zodanig is een expediteur slechts gedeeltelijk aansprakelijk in geval van schade of verlies. Als u rechtstreeks met een vervoerder werkt, is de vervoerder aansprakelijk zoals hieronder weergegeven.
 
Overzicht van de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van een expediteur en een vervoerder tijdens transport door de lucht, over zee of over de weg. Lokale expeditieverenigingen of andere voorschriften kunnen een nog lagere aansprakelijkheid voor de vervoerder of expediteur opleggen.

transportverzekering dsv
Modes of transport  Standard conditions Maximum liability
Air freight Montreal Convention SDR 19 per kg
Sea freight Hauge-Visby Rules

SDR 666.67 per package or SDR 2 kg if that is more

Road transport (international) CMR Conditions SDR 8.33 per kg
 
SDR = Special Drawing Rights: a virtual unit of currency which is maintained by the International Monetary Fund (IMF) and represents a claim to a number of major currencies (SDR 1 is approx. EUR 1.25 at November 2019).

CMR = Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par Route (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road).
 

Transportverzekeringsdekking

Als de waarde van uw zending hoger is dan het maximale bedrag waarvoor uw vervoerder of expediteur aansprakelijk is, is het verstandig om te vragen naar vracht of transportverzekering. Een vrachtverzekering geeft u de zekerheid dat u, mocht er tijdens het transport iets misgaan, u een vergoeding ontvangt van de waarde op basis van de handelsfactuur. Als er geen handelsfactuur is, wordt de marktwaarde gebruikt om het bedrag te bepalen. Transportkosten worden ook vergoed.
 
Als verzender ben je verantwoordelijk voor het regelen van de nodige verzekeringen. In sommige gevallen is de mogelijkheid om vracht te verzekeren iets dat de vervoerder of expediteur specifiek voor u zal benadrukken.
 
De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • de waarde en aard van de goederen
  • de bestemming
  • het geselecteerde vervoermiddel
  • risico's en maatregelen

Veel voorkomende risico's bij het vervoeren van goederen zijn schade, verlies of diefstal.

Schade: dit omvat goederen die tijdens het transport bekrast, gedeukt of nat worden. De afzender is ervoor verantwoordelijk dat de zending op de juiste manier is verpakt. Indien een zending bij ontvangst door de vervoerder beschadigd of onvoldoende verpakt is, vermeldt de vervoerder dit op de transportdocumentatie. In het geval van lucht- of zeevracht, als de goederen binnenin zichtbaar beschadigd zijn bij ontvangst door de geadresseerde, dan is de vervoerder rechtstreeks aansprakelijk. Bij wegtransport is een aantekening op de transportdocumentatie voldoende. Opzegging dient in alle gevallen onmiddellijk en schriftelijk te geschieden. Indien de schade aan de zending niet direct zichtbaar is, dient de vervoerder binnen drie werkdagen te worden geïnformeerd dat hij aansprakelijk is in het geval van lucht- of zeevracht, of binnen zeven werkdagen voor wegtransport. De goederen worden meestal bij de geadresseerde afgeleverd, zelfs als ze beschadigd zijn, tenzij het verder transporteren zinloos of onmogelijk is.
 
Verloren of gestolen goederen: dit omvat het verlies of aantoonbare diefstal van een deel van of de gehele zending. In dergelijke gevallen is het belangrijk om aan te tonen dat het verlies of de diefstal plaatsvond tijdens het transport van de goederen. Een verlies wordt in principe aangegeven met een notitie op de transportdocumentatie waarop de inhoud en hoeveelheden van de zending staan vermeld. De vervoerder ondertekent de transportdocumentatie bij ontvangst van de zending. Indien de geadresseerde bij ontvangst een verlies constateert en dit aantekent op de transportdocumentatie, geldt dit als bewijs dat het verlies tijdens het transport is ontstaan.
 
Diefstal moet worden bewezen, bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden. Bij diefstal moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partij die op het moment van diefstal in het bezit was van de zending. Als er geen concreet bewijs van diefstal is, wordt het incident als verlies behandeld.
 
Als slechts een deel van de zending verloren of gestolen is, krijgt de betrokken partij een vergoeding op pro rata basis. Bij verlies of diefstal van lucht- of zeevracht is de vervoerder rechtstreeks aansprakelijk. Voor wegtransport volstaat een aantekening op de vervoersovereenkomst.
 
Vertragingen: Te late levering van goederen kan soms leiden tot financiële verliezen, bekend als ‘gevolgschade’ of ‘speciale schade’. Vervoerders en expediteurs aanvaarden vrijwel nooit aansprakelijkheid voor dergelijke schade. Zij zijn hoogstens verplicht om de betaalde vrachtkosten te vergoeden indien fouten of nalatigheid kan worden aangetoond. Verzekeren tegen gevolgschade is doorgaans niet mogelijk. Dit komt doordat het moeilijk is om de exacte omvang van dergelijke verliezen te kwantificeren en om het bijbehorende risiconiveau in te schatten.
 
Algemeen gemiddelde (alleen zeevracht): Dit komt niet vaak voor, maar is belangrijk om in gedachten te houden. Algemeen gemiddelde verwijst naar collectieve schade aan zowel een schip als zijn lading. Als een schip in gevaar is, kan het nodig zijn om offers te brengen om het schip zelf, zijn bemanning en zijn lading te beschermen. Alle kosten die verband houden met de bergingsoperatie, inclusief de waarde van alle geofferde goederen, worden evenredig verdeeld tussen de reders en de eigenaren van de lading. In de praktijk betekent dit dat de afzender van de zeevracht een deel van de kosten draagt. Het is echter mogelijk om tegen dergelijke risico's te verzekeren.

Claims indienen voor schade, verlies of diefstal

Om een vervoerder aansprakelijk te stellen, is het noodzakelijk om binnen een bepaalde periode een claim in te dienen voor de schade, het verlies of de diefstal. Voor onverzekerde zendingen die als lucht- of zeevracht worden vervoerd, moet de afzender binnen twee jaar schadevergoeding eisen. Voor het wegvervoer is het relevante tijdsbestek korter, namelijk slechts één jaar.
Als de zending verzekerd was, moet de afzender eerst de vervoerder aansprakelijk stellen en vervolgens contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om een claim in te dienen. De termijn voor het indienen van een claim verschilt van de ene verzekeringspolis tot de andere. Als de claim wordt goedgekeurd, vergoedt de verzekeringsmaatschappij de volledige waarde op basis van de handelsfactuur. Als er geen handelsfactuur is, wordt de marktwaarde gebruikt om het bedrag te bepalen. De verzekeringsmaatschappij stelt op haar beurt de vervoerder aansprakelijk voor vergoeding van de desbetreffende kosten.
 

Wanneer meningen verschillen

Over het algemeen slagen de meeste vervoerders en klanten erin om zaken zonder al te veel problemen op te lossen. Er kunnen echter soms tegenstrijdige meningen zijn over een incident. Verzamel altijd alle relevante documentatie zoals cognossementen en transportovereenkomsten. Deze documenten geven de staat en de inhoud van de zending aan op het moment dat de vervoerder deze ontving. Als er meningsverschillen blijven bestaan, vraag dan hulp van een onafhankelijke schaderegelaar. De vervoerder is in het algemeen verantwoordelijk voor het nemen van deze stap.

Kosten en baten wegen

Verzekering is goed besteed geld, omdat het zelden voorkomt dat een zending een lagere waarde heeft dan het bedrag waarvoor de vervoerder of expediteur aansprakelijk is. Er zijn altijd factoren die niet onder de aansprakelijkheid vallen, dus als u beslist of een vrachtverzekering al dan niet nodig is voor uw zending, houd dan rekening met het principe achter de verzekering. De verzekering biedt dekking tegen relatief omvangrijke schade die relatief weinig voorkomt. Als de waarde van uw zending hoger is dan het bedrag waarvoor de vervoerder of expediteur aansprakelijk is, of als u verzendt naar onbekende bestemmingen zonder een goed georganiseerde infrastructuur, moet u serieus overwegen om de relatief lage extra kosten van een vrachtverzekering op zich te nemen. 

Lees meer over het beschermen van uw goederen tegen het risico op verlies of beschadiging met een transportverzekering van DSV.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op