Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Poruszanie się po przepisach podczas odprawy celnej w Indiach

Artykuł ten przybliża indyjskie przepisy celne oraz praktyki przydatne dla każdego, kto zajmuje się importem lub eksportem.

Ponieważ jest to rynek o dużym wzroście, coraz więcej firm musi zapoznawać się z przepisami obowiązującymi w Indiach.
 
Odprawa celna jest często zadaniem specjalistów, ale pracownicy logistyczni powinni być świadomi niektórych wyzwań
i pułapek. Artykuł ten nie zastępuje jednak specjalistycznej, profesjonalnej porady dostosowanej do danej sytuacji.
 

Przegląd indyjskich przepisów celnych

Centralny Urząd ds. Podatków i Ceł Pośrednich (dawniej Centralny Urząd ds. Akcyzy i Ceł) jest częścią Departamentu Podatkowego Ministerstwa Finansów Indii. Zajmuje się on zadaniami związanymi z formułowaniem polityki w zakresie nakładania, administrowania i poboru podatku celnego, podatku od towarów i usług (GST), zapobiegania przemytowi,
a także niektórymi sprawami związanymi z narkotykami. Służby celne wspierają również inne agencje rządowe, zapewniając prawidłowe stosowanie ich przepisów. Są wśród nich:
 • Dyrekcja Generalna ds. Handlu Zagranicznego (DGFT), która jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki handlu zagranicznego rządu.
 • Biuro Indyjskich Standardów (BIS), które jako krajowa jednostka normalizacyjna jest odpowiedzialna za opracowywanie normalizacji, znakowania i certyfikacji jakości niektórych towarów.
 • Komisja ds. Planowania Radiowego (WPC), która jest skrzydłem Ministerstwa Łączności i jako organ regulacyjny odpowiada za zarządzanie widmem częstotliwości. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe wymagają zgody WPC.
 • Indyjski Organ ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (FSSAI) jest organem regulacyjnym ds. produktów związanych z żywnością.
 • Plant Quarantine (PQ) jest organem nadzorującym import produktów związanych z roślinami i rolnictwem.
 • Centralna Organizacja Kontroli Standardów Leków (CDSCO) jest Centralnym Urzędem ds. Leków wykonującym funkcje przypisane rządowi centralnemu na mocy ustawy o lekach i kosmetykach. Zgoda jest wymagana dla wszystkich produktów farmaceutycznych i leków luzem.
 • Animal Quarantine (AQ) jest organem nadzorującym import zwierząt i produktów związanych ze zwierzętami.

Kod Importu Eksportu (IEC)

Podczas importu lub eksportu towarów ważne jest, aby uzyskać kod IEC od Dyrekcji Generalnej Handlu Zagranicznego (DGFT). Importer lub Eksporter może złożyć wniosek o wydanie IEC w trybie online na stronie internetowej DGFT. Standardowy czas przetwarzania wynosi 72 godziny, pod warunkiem, że wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje
i jest poprawnie wypełniony.
 

Numer identyfikacji podatkowej od towarów i usług (GSITN)

Jest to 15-cyfrowa liczba. Wszystkie podmioty gospodarcze rejestrujące się w ramach GST otrzymują indywidualny numer identyfikacyjny znany jako GSTIN lub GST Identification Number. Jest to obowiązkowe
dla wszystkich zarejestrowanych importerów i eksporterów.
 
Sprawdź podręcznik celny aby poznać szczegóły.
 

Pozycja taryfy celnej (CTH) / Nomenklatura Systemu Zharmonizowanego (HSN)

Indyjskie służby celne są członkiem Światowej Organizacji Celnej (WCO) i stosują się do Zharmonizowanego Systemu (HS), który jest nomenklaturą towarów opracowaną i utrzymywaną przez WCO, podlegającą międzynarodowej konwencji.
 
Klasyfikacja produktu w ramach właściwego HSN lub CTH jest bardzo istotną częścią procedury celnej, ponieważ określa
nie tylko taryfę lub stawkę celną, ale także końcowe przeznaczenie produktu.
 
Klasyfikacja towarów do celów importu i eksportu zawsze była wyzwaniem dla przedsiębiorców ze względu na sam charakter procesu klasyfikacji oraz różne interpretacje celne i biznesowe. Wymaga ona dogłębnego zrozumienia opisu
i zastosowania produktu, a także znajomości procesu systemu klasyfikacji.
 
Towary są klasyfikowane według „rodzin produktów” i objęte 8-cyfrowym kodem. Dział taryfy celnej obejmuje
21 sekcji i 98 rozdziałów.
 
Ośmiocyfrowy kod przedstawia numer HSN na ośmiocyfrowym poziomie pod nazwą „Pozycja taryfowa”.
 • Pierwsze dwie cyfry kodu to numer rozdziału.
 • Kolejne dwie cyfry określają grupowanie Głównej Taryfy Celnej (CTH).
 • Trzeci zestaw dwóch cyfr w kodzie określa podpozycję Taryfy Celnej.
 • Wynikowy sześciocyfrowy kod jest dostosowany do Zharmonizowanego Systemu Nomenklatury przyjętego przez Światową Organizację Celną.
 • Ostatnie dwie cyfry wskazują podtytuł Taryfy Celnej dla klasyfikacji.
Przejdź do sprawdzenia kodu jednostki (UQC) i Podstawowej Opłaty Celnej.
 
Obowiązkiem jest odpowiednie zadeklarowanie ceny jednostkowej na listach celnych, dlatego faktura dostawcy wymaga informacji zgodnie z UQC.
 

Przepisy dotyczące wyceny celnej (CVR)

Istotne jest, aby wyceny podawane do celów celnych były prawdziwe i autentyczne.
 
Artykuł VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. określa główne zasady ustalania wartości celnej. Należy pamiętać, że wartość celna nie powinna być arbitralna, fikcyjna ani oparta na wartości towarów lokalnych. Powinna być ona rzeczywista i oparta na aktualnej wartości towarów importowanych
lub podobnych towarów. Powinna również pochodzić ze sprzedaży lub oferty sprzedaży w ramach zwykłej działalności na warunkach w pełni konkurencyjnych. Jeżeli nie można ustalić rzeczywistej wartości, wartość celną należy oprzeć na najbliższym możliwym do ustalenia ekwiwalencie takiej wartości. Porozumienie w sprawie ustalania wartości celnej zawiera postanowienia dotyczące realizacji tych zasad. Jeśli służby celne podejrzewają, że deklaracja wartości jest nieprawidłowa, mogą wystąpić opóźnienia w uzyskaniu odprawy celnej, nie wspominając
o wysokich karach za błędne zgłoszenie.
 
Podstawą wartości celnej powinna być wartość transakcyjna. Jednak indyjskie przepisy przewidują sześć metod wyceny:
 1. Metoda wartości transakcji.
 2. Metoda wartości porównawczej oparta na wartości transakcyjnej identycznych towarów.
 3. Metoda wartości porównawczej oparta na wartości transakcyjnej podobnych towarów.
 4. Metoda wartości dedukcyjnej oparta na kolejnej cenie sprzedaży w kraju importu.
 5. Metoda wartości wyliczonej oparta na koszcie materiałów, produkcji i zysku w kraju produkcji.
 6. Metoda rezerwowa oparta na poprzednich metodach z większą elastycznością.
Daną metodę można zastosować tylko wtedy, gdy nie można zastosować poprzedniej metody lub metod
z listy powyżej. Są więc one wymienione w kolejności pierwszeństwa. Na przykład, w pierwszej kolejności należy zastosować metodę 1, chyba że ma takiej możliwości. Następnie należy rozważyć metodę 2. Nie wolno po prostu wybrać preferowanej metody spośród sześciu.
 
Zasady Wyceny Celnej (Określanie Wartości Towarów Importowanych), 2007 (CVR) definiują wszystkie te metody.
Artykuł na temat indyjskich przepisów celnych

Wartość celna

Wartość celna oznacza wartość towaru, która jest podstawą do wyliczenia należności celnych i podatkowych.
 
Koszt towaru + ubezpieczenie + fracht i inne opłaty powstałe do momentu udostępnienia przesyłki w miejscu celnym to wartość przesyłki podlegająca oszacowaniu.
 
Na podstawie Incoterms, jeśli na fakturze dostawcy nie są uwzględnione: fracht z miejsca odbioru do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenie, to do wartości faktury dostawcy zostanie dodany odpowiedni koszt,
aby uwzględnić wartość podlegającą oszacowaniu. W poniższej tabeli - „Tak” w kolumnie oznacza odpowiedni koszt, który należy dodać do wartości na fakturze handlowej
 
Warunki Wartość na fakturze handlowej Krajowe opłaty manipulacyjne dotyczące pochodzenia Koszty transportu Składka ubezpieczeniowa
CIF/DDP/DAP Tak
EXW/FCA Tak Tak Tak Tak
FOB Tak Tak Tak
C&I Tak Tak Tak
C&F Tak Tak
 
Uwaga: Koszt i Ubezpieczenie oraz Koszt i Fracht to terminy, które nie są standardowo używane w Indiach.
* Jeśli nie przedstawiono potwierdzenia składki ubezpieczeniowej, organy celne obliczają ją jako 1,125% wartości FOB.
 
Wszelkie towary dostarczane bezpłatnie, takie jak próbki handlowe, powinny mieć podaną wartość na fakturze,
z dodatkową wzmianką „Wartość zadeklarowana wyłącznie na potrzeby celne”.
 
Naprawione i zwrócone towary wymagają pełnego zestawu dokumentów w przypadku eksportu z Indii
do naprawy. Wartością celną do zwrotu byłby koszt naprawy + koszt frachtu w obu kierunkach. Nawet jeśli naprawa jest bezpłatna dla importera, koszt naprawy nadal musi zostać zadeklarowany na potrzeby celne.
 
Towary używane, odnowione lub z drugiej ręki podlegają ograniczeniom importowym do Indii. Metodę wartości celnej można stosować tylko wtedy, gdy do ustalenia wyceny korzysta się z osób upoważnionych, posiadających uprawnienia do oceny. Nie wysyłaj towarów używanych bez potwierdzenia z odpowiedniego urzędu w Indiach.
 
Import niektórych HSN lub CTH do Indii jest ograniczony lub zabroniony. Importer musi zweryfikować listę Generalnej Dyrekcji Handlu Zagranicznego (DGFT), na której znajdują się przedmioty objęte ograniczeniami
i zakazane w imporcie do Indii.
 

Strony powiązane

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z kontroli i dochodzeń, które mogą być przeprowadzane przez Wydział
ds. Wycen Specjalnych (SVB) indyjskich służb celnych. Specjalizuje się on w badaniu transakcji, w których istnieje relacja między dostawcą a importerem, a także specjalne zależności między stronami, takie jak „Współpraca Techniczna”.
 
Wydział ds. Wycen Specjalnych bada wpływ relacji na wartość fakturową importowanych towarów w odniesieniu do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to na celu ustalenie, czy istnienie takiej relacji lub umowy wpłynęło na wartość faktury importu.
 
Importerzy, którzy są powiązani z dostawcą w rozumieniu Zasady 2(2) Zasad Wyceny Wartości Celnej z 1988 r., są zobowiązani do zarejestrowania się w SVB.
 
Zasada 2(2) Zasad Wyceny Wartości Celnej z 1988 r.:
 
Do celów niniejszych przepisów osoby uważa się za „powiązane” tylko wtedy, gdy:
 

i) Są urzędnikami lub dyrektorami w firmie drugiej osoby

ii) Są prawnie uznanymi partnerami w biznesie

iii) Są pracodawcą i pracownikiem

iv) Każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem, kontroluje lub posiada 5% lub więcej pozostających w obrocie akcji lub udziałów obu z nich

v) Jedna z tych osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą

vi) Obie są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę trzecią

vii) Razem kontrolują bezpośrednio lub pośrednio trzecią osobę

viii) Są członkami tej samej rodziny

Pamiętaj, że „osoba” odnosi się również do osób prawnych.
 
Osoby, które są powiązane ze sobą w działalności gospodarczej, w której jedna jest wyłącznym agentem, wyłącznym dystrybutorem lub wyłącznym koncesjonariuszem drugiej (jakkolwiek to opisano), są uważane
za powiązane do celów niniejszych zasad, jeśli spełniają kryteria niniejszej zasady.
 
Ponadto każda osoba posiadająca umowę o współpracy, umowę pomocy technicznej lub jakąkolwiek inną umowę/porozumienie z zagranicznym dostawcą jest również zobowiązana do zarejestrowania się w SVB.
 
Jeśli jesteś takim importerem, będziesz musiał przedłożyć dodatkowe informacje poprzez wypełnienie kwestionariusza, a także dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.
 

Karnet ATA

Federacja Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (FICCI) została wyznaczona w Indiach jako Krajowe Stowarzyszenie
ds. Wydawania Karnetów ATA. Dostarcza ona również list potwierdzający organom celnym w przypadku importu
w ramach karnetu ATA.
 
Główne kategorie towarów importowanych czasowo na podstawie karnetów ATA są następujące:
 
Antyki, maszyny, obrabiarki, wyposażenie gastronomiczne, konserwy, obuwie, zabawki, komputery, sprzęt biurowy, transformatory, generatory elektryczne, sprzęt elektryczny / elektroniczny i naukowy, sprzęt chirurgiczny i dentystyczny, biżuteria i artykuły z metali / kamieni szlachetnych, sprzęt hi-fi, sprzęt audiowizualny, fotograficzny i filmowy, lasery, instrumenty i płyty muzyczne, materiały ekspozycyjne, samoloty, filmy, pojazdy silnikowe i akcesoria, maszyny do silników wyścigowych, sprzęt grzewczy i oświetleniowy, maszyny rolnicze, meble, naczynia stołowe, obrazy i inne dzieła sztuki, parasole, konie wyścigowe, walizki, perfumy, efekty i zestawy teatralne, instrumenty muzyczne i koncertowe, wyroby skórzane i sportowe, odzież, jachty i łodzie, stojaki wystawowe. Maksymalny dozwolony okres dla takiego tymczasowego przywozu wynosi sześć miesięcy.
 

Strefy Magazynowania Wolnego Handlu (FTWZ)

Strefy FTWZ są regulowane przez Ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SEZ) z 2005 r., Zasadami SSE
z 2006 r. oraz instrukcjami dotyczącymi FTWZ. FTWZ jest obiektem magazynowym znajdującym się fizycznie
w Indiach, ale rozpatrywanym poza obszarem celnym Indii dla autoryzowanych operacji.
 
Strefa Magazynowania Wolnego Handlu (FTWZ) to specjalne rozwiązanie, w którym importowane towary mogą być przechowywane przez okres do dwóch lat bez płacenia cła przez firmy zagraniczne, bez obowiązku posiadania stałej siedziby (PE) w Indiach, ani wymogu posiadania kupującego w Indiach za przechowywanie lub sprzedaż towarów z FTWZ w Indiach. Tak więc, aby dostawcy zagraniczni mogli przechowywać towary w FTWZ, kupujący lub importer w Indiach nie musi przedstawiać żadnych dokumentów ani opłacać cła, do momentu sprzedaży towarów indyjskiej jednostce indyjskiego krajowego obszaru taryfowego (DTA) z FTWZ. W przypadku kupującego w Indiach, dokonanie zakupów w FTWZ podlega takiej samej procedurze celnej, jak w przypadku zakupów od dostawcy zagranicznego oraz procedurom celnym po przybyciu do Indii.
 
W strefie FTWZ dozwolone są: przepakowywanie, etykietowanie, montaż, zestawianie lub podobne czynności. Montaż i kontrola jakości, konsolidacja i dekonsolidacja są również dozwolone przez indyjskie przepisy celne.
Należy jednak zauważyć, że nie można podejmować żadnych działań, które mogłyby zmienić kod HS produktu,
np. czynności, które można by uznać za produkcję.
 
Jednakże wysyłka w opakowaniach o dużej ilości i sprzedaż w opakowaniach detalicznych są dozwolone z obszaru FTWZ. Firmy handlowe kupujące z wielu krajów mogą również konsolidować się w FTWZ i sprzedawać na podstawie jednej faktury kupującemu w Indiach.
 
W przypadku eksportu z Indii korzystanie z FTWZ może być idealnym rozwiązaniem dla firm zaopatrujących się
od wielu producentów w Indiach i wysyłających do dowolnego miejsca na całym świecie jako przesyłki skonsolidowane. Wprowadzanie towaru do FTWZ jest traktowane jako eksport, więc dokumenty przewozowe
od indyjskiego producenta są zamykane po wyeksportowaniu ładunku do FTWZ. Dalsze przemieszczanie z FTWZ poza granice kraju odbywa się na podstawie faktur klientów zagranicznych i dokumentów przewozowych.
 
 
 

Dodatek

Umowy o Wolnym Handlu, Preferencyjne Umowy Taryfowe, Kompleksowa Umowa o Współpracy Gospodarczej
 
Indie podpisały umowy z poniższymi krajami i grupami krajów. Import do Indii z tych krajów uprawnia importera
do specjalnych zwolnień celnych.
 

Umowy o Wolnym Handlu

 • Strefa Wolnego Handlu w Azji Południowej (SAFTA)
 • Kraje Najsłabiej Rozwinięte (LDC)
 • Sri Lanka - Indie
 • Tajlandia - Indie

Preferencyjne Umowy Taryfowe

 • Korea - Indie
 • Mercosur - Indie
 • Umowa Handlowa Azji i Pacyfiku (APTA)
 • Malezja - Indie
 • Umowa SAARC
 • Porozumienie z Bangladeszem
 • Chile - Indie
 • Mauritius, Seszele, Tonga - Indie Preferencyjny Obszar Taryfowy

Kompleksowa Umowa o Współpracy Gospodarczej

 • Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • Japonia - Indie
 • Singapur - Indie
Każda umowa obejmuje określone pozycje taryfy celnej (CTH) (HSN), z późniejszymi zmianami i aktualizacjami.
 

Wnioski

Indyjskie koncepcje celne przedstawione w tym artykule są z konieczności ogólne i zwięzłe, a ich celem jest zwrócenie uwagi na obszary, których możesz nie być świadomy. Przestrzeganie wymogów Wydziału ds. Wycen Specjalnych może stanowić poważne wyzwanie dla międzynarodowych firm, dodatkowo przy ograniczeniach dotyczących transportowania używanych przedmiotów. Zrozumienie indyjskiej polityki handlu zagranicznego ma kluczowe znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym eksporterów i importerów. Jednak działania indyjskich organów celnych, mające na celu złagodzenie obciążeń biurokratycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przyczyniają się do usprawnienia procesów oraz ogólnej przejrzystości.
 

O autorze

Tushar Deshmukh jest Dyrektorem Pośrednictwa Celnego i Stref Magazynowych Wolnego Handlu w DSV w Indiach. Ma ponad 20 lat bogatego doświadczenia w branży transportowej i logistycznej, w tym w odprawach celnych importu i eksportu w Indiach. Jest także aktywnym członkiem indyjskiego stowarzyszenia pośredników celnych
i dobrze zna indyjską politykę handlu zagranicznego oraz tematykę zgodności z przepisami celnymi.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami