Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Co to jest ubezpieczenie Cargo i kiedy jest potrzebne?

Dowiedz się jakie są najczęstsze rodzaje ryzyk występujących w transporcie towarów oraz kiedy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie cargo.

Jako specjaliści w swojej branży dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo każdej przesyłce przekazywanej nam do przewozu, ale jednocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń oraz ryzyk jakie występują
w transporcie. Nawet jeśli zlecisz przewóz profesjonalnemu przewoźnikowi lub spedytorowi musisz mieć świadomość, że istnieją sytuacje, które na gruncie prawa wyłączają w całości lub częściowo jego odpowiedzialność za szkodę w towarze, w wyniku czego należne Ci odszkodowanie może być znacznie niższe niż faktycznie poniesione straty..
 
W międzynarodowym transporcie towarowym odpowiedzialność przewoźnika (drogowego, lotniczego, morskiego etc.) jest ograniczona, a należne odszkodowanie wyliczane jest na podstawie wagi towaru, niezależnie od jego wartości. Dodatkowo istnieją liczne zapisy lub warunki powodujące, że odpowiedzialność przewoźnika w danym przypadku może się nie okazać pełna lub może w ogóle nie zaistnieć.
 
Dlatego warto poznać ofertę i warunki dodatkowego ubezpieczenia towaru, które zapewni pełną ochronę ładunku w przewozie.
 

Incoterms® i odpowiedzialność

Reguły Incoterms® dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedającego oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Określają również, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia
lub utraty towaru w transporcie.
Przewoźnik lub spedytor ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy uszkodzenie lub strata nastąpiło w wyniku oczywistych błędów lub zaniedbania podczas transportu. Istnieją również ograniczenia dotyczące zakresu odpowiedzialności przewoźników lub spedytorów oraz maksymalnej kwoty odszkodowania, które są zobowiązani zapłacić.
Nadawca, przewoźnik i spedytor: kto za co odpowiada? Przeczytaj więcej informacji dotyczących Incoterms®, przygotowanych przez ekspertów DSV.
 

Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Istnieje znaczna różnica między odpowiedzialnością przewoźnika a spedytora. Przewoźnik to podmiot, który fizycznie przewozi towary z punktu A do B. Spedytor to pośrednik, który organizuje transport w imieniu Klientów. W związku z tym, w przypadku uszkodzenia lub utraty, spedytor ponosi ograniczoną odpowiedzialność w zakresie staranności w wyborze przewoźnika. Zakres odpowiedzialności przewoźnika określony jest zgodnie z poniższym:
 
Przegląd warunków i ograniczeń, które mają zastosowanie do odpowiedzialności spedytora i przewoźnika podczas transportu lotniczego, morskiego lub drogowego. Lokalne stowarzyszenia spedycyjne lub inne przepisy mogą nakładać na przewoźnika lub spedytora mniejszą odpowiedzialność.
ubezpieczenie cargo
Rodzaje transportu  Ogólne warunki Maksymalna odpowiedzialność
Lotniczy Konwencja Montrealska 22 SDR za kg
Morski Reguły Hasko-Visbijskie

666,67 SDR za jednostkę ładunku
albo 2 SDR za kg, w zależności od tego, która kwota jest wyższa

Transport drogowy (międzynarodowy) Konwencja CMR 17 SDR za kg
 
SDR = Specjalne prawa ciągnienia: wirtualna jednostka waluty, która została utworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i stanowi roszczenie do wielu głównych walut (1 SDR to około 1,22 EUR, stan na listopad 2023 r.).

CMR = Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Konwencja
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów).
 

Ochrona ubezpieczeniowa

Jeśli wartość Twojej przesyłki jest wyższa
niż maksymalna kwota, do której odpowiada przewoźnik lub spedytor, warto zapytać
o ubezpieczenie cargo.
Ubezpieczenie Cargo daje Ci pewność, że jeśli coś pójdzie nie tak podczas transportu, otrzymasz odszkodowanie
w wysokości wartości fakturowej towaru. Zwrotowi podlegają również koszty transportu. Jeśli żądanej kwoty nie można udowodnić żadną dokumentacją, odszkodowanie niekoniecznie zostanie wypłacone.
 
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem po Twojej stronie leży jego organizacja, nie jest to usługa będąca standardową częścią wyceny transportu. Możesz oczywiście liczyć na ofertę takiego ubezpieczenia ze strony naszego pracownika.
 
Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników, m.in .:
  • wartości i cech towarów
  • miejsca wysyłki
  • miejsca przeznaczenia
  • wybranego środka transportu

Rodzaje ryzyk

Najczęściej występujące zagrożenia związane z transportem towarów to uszkodzenie, utrata lub kradzież.
 
Uszkodzenie: obejmuje np. zarysowanie, wgniecenie, zamoczenie towaru w transporcie.
 
Nadawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego opakowania przesyłki. Jeżeli przesyłka ma uszkodzone lub nieodpowiednie opakowanie w momencie jej odbioru przez przewoźnika, przewoźnik odnotowuje ten fakt w dokumentacji transportowej, może też odmówić podjęcia takiego towaru. W przypadku gdy odbiorca stwierdza widoczne uszkodzenie przy przyjęciu towaru wymagana jest adnotacja dotycząca stwierdzonych uszkodzeń zapisana w dokumentacji transportowej. Zastrzeżenia co do stanu towaru muszą zostać przekazane niezwłocznie i na piśmie. Jeżeli uszkodzenie przesyłki nie jest od razu widoczne, należy poinformować o nim przewoźnika w ciągu trzech dni roboczych - w przypadku frachtu lotniczego lub morskiego, albo w ciągu siedmiu dni roboczych - w przypadku transportu drogowego. Nawet uszkodzony towar zwykle dostarczany jest do odbiorcy, chyba że dalszy transport jest bezcelowy, niemożliwy lub gdy osoba uprawniona przekaże inne instrukcje co do postępowania z towarem.
 
Zagubienie lub kradzież towarów: Ubezpieczenie obejmuje utratę lub udowodnioną kradzież części lub całości przesyłki. W takich przypadkach ważne jest, aby wykazać, że utrata lub kradzież nastąpiła podczas transportu towaru. Najczęściej szkoda jest wykazywana adnotacją w dokumentacji przewozowej, w której opisano szczegółowo zawartość ilościową i jakościową przesyłki. Przy odbiorze przesyłki przewoźnik podpisuje dokumentację transportową. Jeżeli odbiorca stwierdzi szkodę przy odbiorze i odnotuje ją w dokumentacji przewozowej, stanowi to dowód, że zaginięcie nastąpiło w transporcie.
 
Kradzież należy udowodnić, na przykład za pomocą materiału filmowego z monitoringu. Każdy przypadek kradzieży należy zawsze zgłosić policji. Odpowiedzialność za kradzież spoczywa na osobie będącej w posiadaniu przesyłki w momencie kradzieży. Jeśli nie ma faktycznego dowodu kradzieży, zdarzenie jest traktowane jako utrata.
 
Jeśli tylko część przesyłki zostanie zgubiona lub skradziona, strona poszkodowana otrzyma odszkodowanie proporcjonalne do utraty. W przypadku utraty lub kradzieży podczas transportu lotniczego lub morskiego, przewoźnik ponosi bezpośrednią odpowiedzialność. W przypadku transportu drogowego wystarczy notatka
na umowie przewozu.
 
Opóźnienia: Opóźnienie dostawy przesyłki może prowadzić do strat finansowych, znanych jako „szkody następcze/wynikowe” lub „szkody specjalne”. Ten rodzaj szkód jest prawie zawsze wyłączony z odpowiedzialności przewoźnika czy spedytora. Odpowiedzialność przewoźnika ogranicza się zazwyczaj do zwrotu kosztów transportu, ale pod warunkiem wykazania przez Klienta poniesionych w wyniku opóźnienia strat. Ubezpieczenie
od szkód następczych jest zazwyczaj niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ trudno jest oszacować dokładny zakres takich strat oraz związany z nimi poziom ryzyka.
 
Awaria wspólna (dotyczy tylko frachtu morskiego): Nie zdarza się często, ale należy mieć na uwadze tę ewentualność. Awaria wspólna odnosi się do zbiorowych uszkodzeń zarówno statku, jak i jego ładunku. Jeśli statek jest w niebezpieczeństwie, konieczne może być poświęcenie niektórych towarów w celu ochrony samego statku, jego załogi oraz ładunku. Wszystkie koszty związane z operacją ratowniczą, w tym wartość wszystkich poświęconych towarów, są dzielone proporcjonalnie między właścicieli statku i właścicieli ładunku. W praktyce oznacza to, że nadawca frachtu morskiego ponosi część kosztów. Istnieje jednak możliwość ubezpieczenia od takich ryzyk.
 

Zgłaszanie roszczeń z tytułu uszkodzenia, utraty lub kradzieży

Aby pociągnąć przewoźnika do odpowiedzialności, konieczne jest zgłoszenie roszczenia z tytułu szkody, utraty
lub kradzieży w określonym terminie. W przypadku przesyłek nieubezpieczonych, przewożonych w transporcie lotniczym lub morskim uprawniony może dochodzić roszczeń w ciągu dwóch lat. W przypadku transportu drogowego okres ten wynosi zaledwie jeden rok.
 
Jeśli przesyłka była ubezpieczona cargo, uprawniony powinien najpierw skierować roszczenie do przewoźnika,
a następnie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w celu zgłoszenia reklamacji. Ramy czasowe na zgłoszenie roszczenia różnią się w zależności od polisy ubezpieczeniowej. Jeśli roszczenie zostanie uznane, firma ubezpieczeniowa zwróci pełną wartość na podstawie faktury handlowej. W przypadku braku faktury handlowej,
do określenia kwoty należnego odszkodowania zostanie użyta wartość rynkowa.
 
Firma ubezpieczeniowa z kolei zobowiązuje przewoźnika do zwrotu odpowiednich kosztów.
 

W przypadku sporów

Ogólnie rzecz biorąc, większość przewoźników i Klientów rozwiązuje tego typu sytuacje bez większych problemów. Jednak czasami mogą pojawić się sprzeczne opinie na temat zdarzenia.
Zawsze należy zestawić ze sobą całą odpowiednią dokumentację, taką jak listy przewozowe oraz umowy transportowe. Dokumenty te wskazują stan i zawartość przesyłki w chwili jej otrzymania przez przewoźnika.
Jeśli nadal istnieją punkty sporne, poproś o pomoc niezależnego rzeczoznawcę ubezpieczeniowego.
 

Koszty a korzyści

Ubezpieczenie to dobrze wydane pieniądze, ponieważ rzadko kiedy wartość przesyłki jest niższa niż kwota, do której odpowiada przewoźnik lub spedytor.
Zawsze istnieją czynniki, które nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika na gruncie prawa. Decydując,
czy ubezpieczenie Twojej przesyłki jest konieczne, pamiętaj o warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje stosunkowo rozległy zakres szkód, które występują stosunkowo rzadko.
 
Jeśli wartość Twojej przesyłki przekracza kwotę, za którą odpowiada przewoźnik lub spedytor, lub jeśli realizujesz wysyłkę towarów do nieznanych lub ryzykownych miejsc bez dobrze zorganizowanej infrastruktury, warto rozważyć niewielki koszt wykupienia polisy cargo dla Twojej przesyłki.
 
 
 
Dowiedz się więcej o ochronie swoich towarów przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia
- ubezpieczenie Cargo od DSV.

 

Masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. 
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami