Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Klasa zagrożenia 2

Gazy mogą być czystym gazem lub mieszaniną jednego lub większej liczby gazów. Są one zdefiniowane w przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych jako substancje, które mają prężność pary większą niż 300 kPa (3 bary) w temperaturze 50°C lub, które przy ciśnieniu normalnym 101 kPa są w całkowitym stanie gazowym w temperaturze 20°C.

Substancje i artykuły klasy 2 zostały przypisane do jednej z następujących podklas:

Podkl 2.1 materialy zapalne ciekle

Podklasa 2.1

Gaz palny

Klasa 2.2 - niepalne i nietoksyczne gazy

Podklasa 2.2

Gaz niepalny sprężony
Klasa 2: Gazy

Podklasa 2.3

Gaz toksyczny

Podział gazów

Gazy dzielą się na gazy sprężone, gazy skroplone, gazy skroplone schłodzone, gazy rozpuszczone, aerozole w dozownikach i pojemnikach, inne artykuły zawierające gaz pod ciśnieniem, gazy bezciśnieniowe podlegające specjalnym wymaganiom (próbki gazu), chemikalia pod ciśnieniem i gaz zaadsorbowany.

Z wyjątkiem aerozoli i chemikaliów pod ciśnieniem, gazy klasy 2 dzielą się na następujące grupy według ich właściwości niebezpiecznych:

A Duszący
O Utleniający
F Zapalny
T Toksyczny
TF Toksyczny, łatwopalny
TC Toksyczny, żrący
TO Toksyczny, utleniający
TFC Toksyczny, łatwopalny, żrący
TOC Toksyczny, utleniający, żrący

 

Powody regulacji

Gazy mogą stwarzać poważne zagrożenie ze względu na ich łatwopalność, właściwości duszące, zdolność do utleniania i/lub ich toksyczność lub działanie żrące.

Przykłady powszechnie transportowanych materiałów wybuchowych

Przykładami towarów niebezpiecznych klasy 2 są aerozole, gaz sprężony, gaśnice, gazy chłodnicze, zapalniczki, acetylen, dwutlenek węgla, hel, wodór, tlen, azot, gaz ziemny, gazy ropopochodne, skroplone, butan, propan, metan, etylen.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions