Logo DSV

Lagring och transport av brandfarliga vätskor

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Vissa brandfarliga vätskor kommer från petroleum, t.ex. bensin och fotogen. Andra tillverkas genom naturliga eller industriella processer, t.ex. alkoholer. Förvaring av brandfarliga vätskor lyder under mycket strikta regler.

Ångor skapas när vissa molekyler i vätskan har tillräcklig energi och rör sig med tillräcklig hastighet för att bryta genom ytan till luftrummet ovan. Ju varmare vätskan är, desto fler molekyler når denna energi- och hastighetsnivå, och desto snabbare bildas ångorna.

Ångorna är osynliga och alltid mycket tyngre än luft. De kommer att falla nedåt och samlas på den lägsta punkten. Ångorna blandas lätt med luft, när blandningen ligger inom explosionsgränserna för det specifika materialet kommer den att brinna eller explodera vid antändning.

Antändningspunkten, AP, är vid den temperatur då vätskan frigör tillräckligt med ånga för att skapa en antändningsbar blandning med luft, dvs. vid den lägre explosiva gränsen. Under antändningspunkten bildas inte tillräckligt med ånga för att skapa en antändbar blandning. Ju lägre antändningspunkt, desto lättare bildas ångan vid normala temperaturer och desto större är risken.

Antändningspunkt, AP, för bensin är -40 ° C, så den brinner lätt vid normala temperaturer. AP för diesel är + 65 ° C, så den måste värmas upp innan den kommer att brinna. Den övre gränsen för AP i klass 3 är, enligt UN, normalt 60ºC för att inte anses vara farligt att transportera. Dock kom diesel nyligen att omfattas av förordningarna. Utöver detta omfattas brandfarliga vätskor i klass 3 om de har en AP över 60 ° C och transporteras vid en temperatur över dess AP. Om vätskan transporteras vid en temperatur över 100 ° C, men under dess AP, ingår den i klass 9.

Självantändningstemperaturen, SAT är den temperatur vid vilken ångan antänds i luft utan antändningskälla. SAT är mycket högre än AP. För t.ex. bensin är SAT 300 ° C, och kan därför användas i dieselmotorer utan att tändstift behövs.

Klass 3: Lista över brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor placeras i förpackningsgrupper utifrån kokpunkt och flampunkt.

Förpackningsgrupp

Lägsta kokpunkt

Antändningspunkt (sluten behållare)

1

Under 35º C

 

2

Över 35º C

Under 23º C

3

Över 35º C

>23º C och <>º C

Brandfarliga vätskor används oftast som bränsle i förbränningsmotorer för motorfordon och flygplan och representerar därför den överlägset största mängden farligt gods som transporteras. De används också, i mycket mindre kvantiteter i färger, lacker, bläck, lim etc.

Sammantaget är det viktigt att betona att lagring och transport av brandfarliga vätskor kräver specialutbildning och kunskap för att undvika fara för liv och egendom.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor