Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Transport av brandfarliga vätskor

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Vissa brandfarliga vätskor kommer från petroleum, t.ex. bensin och fotogen. Andra tillverkas genom naturliga eller industriella processer, t.ex. alkoholer. Transport av brandfarliga vätskor lyder under mycket strikta regler.

Ångor skapas när vissa molekyler i vätskan har tillräcklig energi och rör sig med tillräcklig hastighet för att bryta genom ytan till luftrummet ovan. Ju varmare vätskan är, desto fler molekyler når denna energi- och hastighetsnivå, och desto snabbare bildas ångorna.

Ångorna är osynliga och alltid mycket tyngre än luft. De kommer att falla nedåt och samlas på den lägsta punkten. Ångorna blandas lätt med luft, när blandningen ligger inom explosionsgränserna för det specifika materialet kommer den att brinna eller explodera vid antändning.

Flampunkten, FP, är vid den temperatur då vätskan frigör tillräckligt med ånga för att skapa en antändningsbar blandning med luft, dvs. vid den lägre explosiva gränsen. Under flampunkten bildas inte tillräckligt med ånga för att skapa en antändbar blandning. Ju lägre flampunkt, desto lättare bildas ångan vid normala temperaturer och desto större är risken.

Flampunkt, FP, för bensin är -40 °C, den brinner därför lätt vid normala temperaturer. FP för diesel är + 65 °C, den måste därför värmas upp innan den kommer att brinna. Den övre gränsen för FP i klass 3 är, enligt UN, normalt 60 °C för att inte anses vara farligt att transportera. Dock kom diesel nyligen att omfattas av förordningarna. Utöver ovan omfattas brandfarliga vätskor i klass 3 om de har en FP över 60 °C och transporteras vid en temperatur över dess FP. Om vätskan till exempel transporteras vid en temperatur över 100 °C, men under dess FP, ingår den i klass 9.

Självantändningstemperaturen, SAT är den temperatur vid vilken ångan antänds i luft utan antändningskälla. SAT är mycket högre än FP. För t.ex. bensin är SAT 300 °C, och kan därför användas i dieselmotorer utan att tändstift behövs.

Klass 3 brandfarliga vätskor - tabell över förpackningsgrupp

Brandfarliga vätskor placeras i förpackningsgrupper utifrån kokpunkt och flampunkt.

Förpackningsgrupp

Lägsta kokpunkt

Flampunkt (sluten behållare)

I

35 °C

-

II

> 35 °C

< 23°C

III

> 35 °C

≥ 23 °C och ≤ 60 °C

Brandfarliga vätskor används oftast som bränsle i förbränningsmotorer till motorfordon och flygplan och representerar därför den överlägset största mängden farligt gods som transporteras. De används också, i mycket mindre kvantiteter, i färg, lack, bläck, lim etc.

Sammantaget är det viktigt att betona att transport och lagring av brandfarliga vätskor kräver specialutbildning och kunskap för att undvika fara för liv och egendom.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor