Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Beroende på gods, och vilka volymer som skickas, kan farligt gods transporteras i allt från stora sjöfartyg och tankbilar till små paket. Vid transport av farligt gods måste du därför känna till rätt klassificering av ditt gods och vilka kvantitetsbegränsningar som kan gälla, vilket hjälper dig avgöra vilken förpackning, märkning och dokumentation som krävs för olika transportsätt.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som vid transport utgör en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö och som är förbjudna för internationell transport om inte vissa villkor är uppfyllda. 
 
Förenta Nationerna (FN) har upprättat ett universellt system för klassificering och transport av farligt gods, som utgör grunden för de flesta regionala, nationella och internationella regleringar och anger hur farligt gods ska förpackas, märkas och dokumenteras för att underlätta en säker transport. Det finns 9 klasser av farligt gods, av vilka några har underklasser. Det kan vara fasta ämnen, vätskor eller gaser och de klassificeras efter sina egenskaper som t.ex. explosivt, brandfarligt, giftigt, frätande etc.

Ämnet testas för att fastställa de faror som de kan utgöra och när detta har fastställts tilldelas ämnet eller artikeln ett UN-nummer, ett korrekt fraktnamn och i vissa fall en förpackningsgrupp som visar en risknivå. Denna information är obligatorisk i transportdokumentation för farligt gods.
 

Lär dig mer om de nio klasserna med farligt gods

Förpackning och märkning

Överensstämmande skyltar, märkning och etiketter hjälper till att säkerställa så det farliga godset hanteras på lämpligt sätt och att reglerna för segregering av farligt gods efterlevs. Om ditt farliga gods transporteras i förpackningar måste de i de flesta fall förpackas i FN-godkända förpackningar samt märkas och etiketteras i enlighet med de transportsätt som används. Reglerna kräver att förpackningar måste uppfylla eller överträffa minimikrav på prestanda innan de kan godkännas för transport av farligt gods.

Regler för transport av farligt gods 

Det finns otaliga nationella och internationella regelverk som reglerar hanteringen av farligt gods men alla härrör från FN:s rekommendationer om transport av farligt gods – modellregler som underlättar kompatibilitet mellan modala krav så att en försändelse kan transporteras multimodalt utan mellanliggande omklassificering, märkning eller ompaketering.

Reglerna för transport av farligt gods beror på det specifika transportsätt som används.

Utbildning av personal som är involverade i transport av farligt gods 

Huvudreglerna anger att varje person som är anställd av huvudsakliga aktörer (avsändare, transportör eller mottagare) vars arbetsuppgifter avser transport av farligt gods, ska få utbildning i kraven för transport av sådant gods i proportion till deras ansvar och uppgifter. Detta inkluderar leverantörer av tredjepartstjänster som du kan komma att använda. Utbildningen ska vara genomförd innan man tar på sig ansvar för farligt gods, såvida det inte finns ständig tillsyn av någon som är utbildad och kompetent (detta är dock inte tillåtet för flygfrakt). 

Vissa anställda måste få specialistutbildning, t.ex. förare som transporterar farligt gods och säkerhetsrådgivare för farligt gods (DGSA). Alla andra måste få utbildning och repetition med:
 • Allmän utbildning för att bli bekant och medveten om de allmänna kraven
 • Funktionsspecifik utbildning som står i direkt proportion till den anställdes uppgifter och ansvar, inklusive multimodala transporter
 • Säkerhetsutbildning som motsvarar graden av risk för skada eller exponering till följd av en incident som involverar transport av farligt gods
 • Utbildning i säkerhet som ska inkludera identifiering av säkerhetsrisker, metoder för att hantera och minska sådana risker och åtgärder som ska vidtas i händelse av ett säkerhetsintrång.
Detta kan inkludera alla personer som:
 • Kör en transportenhet som transporterar farligt gods
 • Alla andra som arbetar på en transportenhet som transporterar farligt gods
 • Lastar och lossar farligt gods på/av transportenheter
 • Förbereder och packar farligt gods för transport
 • Fyller tankar med farligt gods
 • Förbereder eller kontrollerar transportdokumentation för farligt gods
Var medveten om att vissa internationella regioner kräver att du har eller använder tjänster från en DGSA om dina aktiviteter inkluderar transport av farligt gods eller relaterad packning, lastning, påfyllning eller lossning av farligt gods. DGSA ansvarar för att hjälpa till att förebygga risker från sådana aktiviteter med hänsyn till människor, egendom och miljö.
Kontrollera och säkerställ att ditt gods kan transporteras i enlighet med alla transportsätt som krävs och hur det ska transporteras, särskilt när du planerar multimodala transporter, t.ex. till och från hamnar eller flygplatser på väg, järnväg eller inre vattenvägar.

Kvantitetsgränser

Många vardagliga konsumtionsvaror, till exempel kosmetika (parfym), tvättmedel, färgämnen och färger kan klassas som "farliga" vid transport. Dessa varor måste packas i särskilda förpackningar och ej överskrida maximala nettovolymer vid transport. Det är dock tillåtet att transportera farligt gods som är förpackat i småförpackningar utan att hela räckvidden av farligt godsbestämmelserna är tillämpliga. Inom var och en av föreskrifterna för farligt gods identifieras trösklar för maximala begränsade och undantagna kvantiteter. Om inte dessa volymer överskrids kan reglerna för begränsad och undantagen kvantitet tillämpas. Den maximala mängden begränsade och undantagna tröskelvärden visas i förordningens listor över farligt gods. Om 0 och E0 visas i kolumnerna för begränsad kvantitet och undantagen kvantitet, är det inte tillåtet att tillämpa reglerna för begränsad och undantagen kvantitet, och alla föreskrifter för farligt gods måste därmed tillämpas.  

Farligt gods förpackat i begränsade och undantagna kvantiteter ska alltid packas och transporteras i kombinationsförpackningar (krymplindade eller sträckförpackade enheter är endast tillåtna för farligt gods packat i begränsade kvantiteter).

Kontrollera att du har alla relevanta dokument klara när du skickar farligt gods. Överväg att involvera mottagaren genom att tillhandahålla all relevant information för att underlätta en smidig process i destinationslandet så de kan samordna med lokala myndigheter för att säkerställa att nationella bestämmelser efterlevs.

Dokumentation och pappersarbete

Att ha korrekt ifylld dokumentation är mycket viktigt vid transport av farligt gods. Saknade dokument eller bristande ifylld dokumentation kan orsaka transportförseningar och i vissa fall en allvarlig säkerhetsincident. Om inget annat anges, vid transport av farligt gods är det ett lagkrav att en anmärkning/deklaration för farligt gods (DGN/DGD) medföljer transporten, vilket gäller alla transportsätt. Den person som ansvarar för att fylla i och underteckna DGN/DGD måste ha genomgått lämplig utbildning.

Annan dokumentation kan inkludera:

 • Säkerhetsdatablad (SDS) – tillhandahållet av tillverkaren av det farliga godset
 • Handelsfaktura
 • Avsändarens instruktionsbrev
 • Ursprungscertifikat

Speditörer och logistikleverantörer kan hjälpa till med transporten av farligt gods. De har utbildad personal och fördel av praktisk kunskap och erfarenhet. De kan använda sina goda relationer med flygbolag och rederier och säkra prioriterat utrymme för farliga/riskfyllda transporter. Det är dock i slutändan kunden som bär det juridiska ansvaret, så se till att din dokumentation är förenlig med, och att du följer, alla lagar och förordningar vid frakt av farligt gods.

Expertutlåtande

Incoterms® och försäkringsbehov

Förstå risk och ansvar

Fraktcontainer lyfts med kran från ett fartyg

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions