Logo DSV

Brandfarliga fasta ämnen, spontant brännbara och farliga i kontakt med vatten

Klass 4.1/4.2/4.3

Klass 4.1 - Brandfarliga fasta ämnen etc.

Dessa brinner lättare än vanliga brännbara material som trä och papper. Förbränningen kan vara kraftig och snabb och skapa stor värme. Vissa 4.1 är desensibiliserade sprängämnen, t.ex. fuktad trinitrotoluen (TNT) som annars skulle ingå i klass 1. Vissa är självreaktiva och kan brytas ned kemiskt om de kommer över en viss temperatur eller utsätts för stötar etc.

De kan sedan brytas ner explosionsartat, brinna kraftigt eller producera giftiga gaser eller ångor.

Klass 4.2 - Brännbart med spontan antändning

4.2-artiklar är antingen fasta eller flytande. De kommer att antändas spontant i kontakt med syre. De måste förvaras i lufttäta förpackningar eller som vätskor under ett täcke av trög gas eller vätska. Pyroforiska material antänds inom fem minuter efter att de kommer i kontakt med luft och placeras alltid i förpackningsgrupp I. Andra material antänds endast i stora mängder och efter längre perioder. Dessa finns i förpackningsgrupp II eller III, beroende på klassificeringstester

Klass 4.3 - Farligt när det är vått

4.3-artiklar reagerar med vatten, antingen som flytande vätska eller som ånga, och genererar brandfarlig gas. Dessa kan antändas av reaktionsvärmen. De måste förvaras i vattentäta behållare, hermetiskt tillslutna för att undvika att fukt eller vattenånga tränger in

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor