Logo DSV

Transport av farligt gods klass 5

Klass 5.1/5.2 - Oxiderande ämnen och organisk peroxid

Klass 5.1 - Oxiderande ämnen

På grund av deras höga syreinnehåll är dessa ämnen ofta reaktiva. De kan reagera med andra brandfarliga eller brännbara material, och den genererade värmen orsakar en senare brand. Sedan förser medlet reaktionen med syre för att kunna hålla branden vid liv, utan hjälp från syre i luften som vid normal förbränning.

Sådana bränder kan därför bryta ut och fortsätta i trånga utrymmen som t.ex. inne i lastrum. Och när de väl har startat kan de vara svåra att släcka. Täcke med pulver eller skum är värdelöst, eftersom syret redan finns i medlet under.

Den enda metod som fungerar är släckning med stora mängder kallt vatten, men om branden befinner sig i ett slutet utrymme kan den vara svår att nå och värmen som genereras innebär att en mycket stor mängd vatten kan behövas.

Vissa oxidationsmedel kan vara explosiva om de värms upp kraftigt, särskilt i närvaro av kol. Ammoniumnitrat blandat med kolväteolja, t.ex. diesel, blir ett kraftfullt sprängämne som ofta används i utvinningsindustrin och av terrorister.

Ammoniumnitrat är lättillgängligt eftersom det tillverkas som jordbruksgödsel i stora mängder över hela världen, i syfte att tillföra extra kväve till grödorna. Växter absorberar nitrat direkt och extraherar kvävet för att bygga proteiner.

Klass 5.2 - Organiska peroxider

Molekylen innehåller strukturer med kol (organiskt) sammansatta via en dubbel syrebindning (peroxid). Således finns både bränslet och syret i samma molekyl, vilket gör dem än mer utsatta för antändning än ett separat brännbart material.

De är utformade för att vara reaktiva för ett antal industriella ändamål och kan följaktligen vara instabila och ibland explosiva. När de först utvecklas kan de klassificeras som antingen klass 1 eller klass 5.2, i allmänhet beroende på avsedd slutanvändning. Enbart baserat på deras kemiska struktur kan de betraktas som antingen eller.

De måste ofta vara nerkylda för att hållas inaktiva, varför temperaturen måste kontrolleras noggrant. I annat fall, om de överskrider en viss temperatur som är specifik för materialet, kommer de att börja sönderdelas snabbt liknande de självreaktiva materialen i klass 4.1, vilket resulterar i en okontrollerbar utveckling mot brand eller explosion.

På grund av sin reaktiva natur kan dessa ämnen vara mycket skadliga för människokroppen, särskilt ögonen.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor