Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Farligt gods klass 2

Gaser kan vara rena eller en blandning av en eller flera gaser. De definieras enligt farligt godsreglerna som ämnen med ett ångtryck högre än 300 kPa (3 bar) vid 50°C, eller som helt gasformiga under ett standardtryck på 101 kPa vid 20°C.

Ämnen och föremål i klass 2 har tilldelats en av följande grupper:

Klass 2.1 Brandfarliga gaser

Grupp 2.1

Brandfarlig gas

Klass 2.2 Ej brandfarliga giftfria gaser

Grupp 2.2

Ej brandfarlig komprimerad gas
Klass 2 Gaser

Grupp 2.3

Giftig gas

Indelning av gaser

Gaser delas in i komprimerade gaser, flytande gaser, kylda flytande gaser, upplösta gaser, aerosolbehållare och kärl, andra artiklar som innehåller gas under tryck, icke-trycksatta gaser som omfattas av särskilda krav (gasprover), kemikalier under tryck och adsorberad gas. 

Med undantag för aerosoler och kemikalier under tryck delas klass 2 Gaser in i följande grupper efter deras farliga egenskaper:

A Kvävande
O Oxiderande
F Brandfarlig
T Toxisk
TF Giftig, brandfarlig
TC Giftig, frätande
TILL Giftig, oxiderande
TFC Giftig, brandfarlig, frätande
TOC Giftig, oxiderande, frätande

 

Skäl för reglering

Gaser kan utgöra allvarliga risker baserat på hur brandfarliga de är, potential som kvävningsmedel, förmåga att oxidera och/eller deras toxiska eller frätande förmåga.

Exempel på vanligt förekommande transporterade gaser

Exempel på farligt gods av klass 2 Gas är aerosoler, komprimerad gas, brandsläckare, köldmediegaser, tändare, acetylen, koldioxid, helium, väte, syre, kväve, naturgas, petroleumgas, flytande, butan, propan, metan, eten.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions