Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert
Klass 3 Brandfarliga vätskor

Riskklass 3: Brandfarliga vätskor

Ämnen och föremål i klass 3 har inga indelningar.

Förordningarna om farligt gods definierar huvudsakligen brandfarliga vätskor som en vätska, eller en blandning av vätskor, som har en flampunkt på högst 60°C. Dock ska dieselbränsle, dieselolja, eldningsolja (lätt) och syntetiskt tillverkade produkter, som har en flampunkt mellan 60°C -100°C, också anses vara ämnen som hör till klass 3 Brandfarliga vätskor. 

Klass 3 Brandfarliga vätskor kan också vara vätskor och smälta fasta ämnen som har en flampunkt på över 60°C, och som transporteras under upphettning vid temperaturer lika med, eller högre, än deras flampunkt och flytande desensibiliserade sprängämnen. Dessa är explosiva ämnen som är lösta eller suspenderade i vatten eller andra flytande ämnen.

Vid transport av brandfarliga vätskor av klass 3 till sjöss kräver IMDG-koden att flampunkten visas som en del av beskrivningen av farligt gods.

Förpackningsgrupp

Även om farligt gods inom Klass 3 inte har några andra indelningar, har brandfarliga vätskor tilldelats en förpackningsgrupp som anger graden av fara.

Förpackningsgrupp I Ämnen som utgör hög fara
Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen med låg risk för fara

Förpackningsgrupp

Lägsta kokpunkt

Antändningspunkt (sluten behållare)

Förpackningsgrupp I

Initial kokpunkt ≤ 35ºC

 

Förpackningsgrupp II

Initial kokpunkt > 35ºC

Flampunkt < 23ºC

Förpackningsgrupp III

Initial kokpunkt > 35ºC

Flampunkt ≥ 23º C - ≤ 60º C


Skäl till reglering

Brandfarliga vätskor avger en brandfarlig ånga som, när den blandas med luft, kan antändas eller explodera. Baserat på deras flampunkt och kokpunkt kan de vara extremt brandfarliga, mycket brandfarliga eller brandfarliga.

Exempel på brandfarliga vätskor

Aceton, lim, färger / lack / fernissor, alkoholer, parfymprodukter, bensin, dieselbränsle, flygbränsle, eldningsolja, fotogen, hartser, tjäror, terpentin, etanol, bensen, butanoler, isopropanol, metanol, oktaner.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions