Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Ämnen och föremål i klass 4 har tilldelats en av tre underklasser.
Klass 4.1 - Brandfarliga fasta ämnen etc.

Riskklass 4.1: Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och polymeriserande  ämnen

Brandfarliga fasta ämnen är lättantändliga fasta ämnen och fasta ämnen som kan orsaka brand genom friktion. Lättantändliga fasta ämnen är pulverformiga, granulära eller degiga ämnen som är farliga om de lätt kan antändas genom kortvarig kontakt med en antändningskälla, såsom en brinnande tändsticka, och om lågan sprider sig snabbt. Faran kan både utgöras av branden och av giftiga förbränningsprodukter. Metallpulver är särskilt farligt på grund av svårigheten att släcka en brand eftersom vanliga släckmedel, som koldioxid eller vatten, kan öka faran.

Självreaktiva ämnen är termiskt instabila ämnen som kan genomgå en stark exoterm nedbrytning även utan inblandning av syre (luft).

Polymeriserande ämnen är ämnen som utan stabilisering är benägna att genomgå en stark exoterm reaktion som leder till bildning av större molekyler eller resulterar i bildning av polymerer under förhållanden som normalt förekommer under transport.
Klass 4.2 - Brännbart med spontan antändning

Riskklass 4.2: Ämnen som kan självantändas

Pyrofora ämnen är ämnen, inklusive blandningar och lösningar (flytande eller fasta), som även i små mängder antänds inom fem minuter vid kontakt med luft, och självuppvärmande ämnen och föremål, inklusive blandningar och lösningar, som vid kontakt med luft , utan energitillförsel, är föremål för självuppvärmning. Dessa ämnen kommer bara att antändas i stora mängder (kilogram) och efter långa perioder (timmar eller dagar).
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Riskklass 4.3: Ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

Klass 4.3 är ämnen som reagerar med vatten och avger brandfarliga gaser som kan bilda explosiva blandningar med luft. De antänds lätt av alla vanliga antändningskällor som producerar en gnista. De kallas ofta för "dangerous when wet".

Förpackningsgrupp

Klasserna 4.1, 4.2 och 4.3 har tilldelats en förpackningsgrupp som anger graden av fara.

Förpackningsgrupp I Ämnen som utgör hög fara
Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen som utgör låg risk för fara

Exempel på vanligt förekommande gods i klass 4.1 / 4.2 / 4.3

Alkalimetaller, metallpulver, tändare, tändstickor, kalciumkarbid, kamfer, celluloid, desensibiliserade sprängämnen, nitrocellulosa, fosfor, svavel.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions