Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert
Ämnen och föremål i klass 5 har hänförts till en av två underklasser.
Klass 5.1/5.2 - Oxiderande ämnen och organisk peroxid

Riskklass 5.1: Oxiderande ämnen

Klass 5.1 är ämnen som, även om de i sig inte nödvändigtvis är brännbara, kan orsaka eller bidra till förbränning av andra material och föremål som innehåller sådana ämnen - oftast genom att avge syre. Oxiderande ämnen kan vara både fasta eller flytande.

Förpackningsgrupp

Klass 5.1 har tilldelats en förpackningsgrupp som anger graden av fara.

Förpackningsgrupp I Ämnen som utgör hög fara
Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen med låg risk för fara

Exempel på vanligt transporterade oxiderande ämnen

Ammoniumnitrat, klorater, nitrater, nitriter, peroxider, kalciumhypoklorit, kalciumnitrat, kalciumperoxid, väteperoxid.
Klass 5.2 Organiska peroxider

Riskklass 5.2: Organiska peroxider

Ämnen i klass 5.2 är indelade i:

P1 Organiska peroxider som inte kräver temperaturkontroll
P2 Organiska peroxider som kräver temperaturkontroll

Organiska peroxider utsätts för exotermisk nedbrytning vid normala eller förhöjda temperaturer. Nedbrytningen kan initieras av värme, kontakt med föroreningar (t.ex. syror, tungmetallföreningar, aminer), friktion eller stötar. Nedbrytningshastigheten ökar med temperaturen och varierar med den organiska peroxidformuleringen. Nedbrytning kan resultera i utveckling av skadliga eller brandfarliga gaser eller ångor. För vissa organiska peroxider ska temperaturen kontrolleras under transporten. Vissa organiska peroxider kan sönderdelas explosivt, särskilt om de är i slutna behållare. Denna egenskap kan modifieras genom tillsats av ett spädningsmedel eller genom användning av lämplig förpackning. Många organiska peroxider brinner kraftigt och kontakt med ögon och hud ska undvikas. Vissa organiska peroxider kommer att orsaka allvarliga ögonskador, även efter kort kontakt, eller kommer att vara frätande på huden.

Förpackningsgrupp

Farligt gods med klass 5.2 har inte tilldelats några förpackningsgrupper.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions