Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

I inddelingen af farlige stoffer henføres eksplosive stoffer til klasse 1 

Class 1: Explosives

Hvorfor klassificeres eksplosive stoffer som farligt gods?

Eksplosive stoffer indeholder molekyler, der er fremstillet til hurtigt at ændre deres (normalt faste) form til en meget varm gasart med henblik på at skabe en pludselig og voldsom fysisk reaktion.

Denne transformation opnås ved at udsætte dem for stød. Dette gøres i praksis ved at antænde en lille men meget følsom ladning (detonator), som er i direkte kontakt med dem eller stoffet. Støddet får molekylerne til at nedbrydes og starte en hurtig kemisk forandring dvs. eksplosion.

Faseændringen finder sted næsten øjeblikkeligt. Der forekommer derfor en hurtig vækst i volumen i takt med, at den faste form omdannes til gas. Samtidig sker der en yderligere udvidelse, fordi ændringen ledsages af en stor udladning af kemisk energi i form af varme — op til flere tusind grader. Det er denne hurtige og voldsomme stigning i volumen, som skaber den ønskede fysiske reaktion.

For hvad angår højeksplosive stoffer kan de knuse og ødelægge alt i deres nærhed, mens laveksplosive stoffer kan skabe en massiv kinetisk kraft. Energiudladningen er den samme, men når det drejer sig om laveksplosive stoffer, er molekylerne fremstillet til at ændres en brøkdel langsommere med henblik på at skabe et kraftigt skub i stedet for et pludseligt stød.

Transport af eksplosive stoffer

Selvom eksplosive stoffer kan reagere voldsomt, når de aktiveres på den korrekte måde, er de fremstillet med henblik på at være relativt stabile og ufølsomme under normale overfladeforhold. Det betyder, at de kan håndteres og transporteres helt normalt som vej- eller søtransport, så længe de ikke udsættes for voldsomme stød, såsom et trafiksammenstød i høj fart – eller værre – at de opvarmes i en brand. Nogle højeksplosive stoffer kan aktiveres ved temperaturer helt ned til 200º C.

Der er seks underklasser i klasse 1. Underklasserne viser, hvordan de eksplosive stoffer reagerer og agerer, hvis de initieres. Produkterne henføres til en af 13 bogstaver, der angiver forenelighedsgrupperne. Dette er grundlæggende for at indikere, hvilke produkter der er sikre at transportere sammen.

Eksplosive stoffer deklareres som nettoeksplosivmængde (NEM) i transportdokumentet og separat fra bruttovægten.

Oversigt over fagligt gods: klasse 1

 

Underklasse

1.1

Risiko for masseeksplosion

Underklasse

1.2

Udslyngningsrisiko

Underklasse

1.3

Risiko for brand og en vis eksplosionsrisiko eller udslyngningsrisiko

Underklasse

1.4

Ingen risiko af betydning

Underklasse

1.5

Meget lidt følsomme stoffer som kan medføre risiko for masseeksplosion

Underklasse

1.6

Ekstremt lidt følsomme stoffer som ikke frembyder fare for masseeksplosion

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os