Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Fareklasse 2

Gasser kan være en ren gas eller en blanding af en eller flere gasser. De defineres af regler om farligt gods, som stoffer der har et damptryk større end 300 kPa (3 bar) ved 50°C, eller som ved et standardtryk på 101 kPa er fuldstændig gasformige ved 20°C.

Stoffer og genstande i klasse 2 er blevet tildelt en af følgende divisioner:

Klasse 2.1 Brandfarlige gasser

Division 2.1

Brandfarlig gas

Klasse 2.2 Ikke-brandbare ikke-toksiske gasser

Division 2.2

Ikke-brandbar komprimeret gas
Klasse 2: Gasser

Division 2.3

Giftig gas

Underopdeling af gasser

Gasser opdeles i komprimerede gasser, flydende gasser, kølede flydende gasser, opløste gasser, aerosoldispensere og beholdere, andre genstande, der indeholder gas under tryk, ikke-tryksatte gasser underlagt særlige krav (gasprøver), kemikalier under tryk og adsorberet gas .

Med undtagelse af aerosoler og kemikalier under tryk er klasse 2-gasser opdelt i følgende grupper efter deres farlige egenskaber:

A Kvælende
O Oxiderende
F Brandfarlig
T Giftig
TF Giftig, brandfarlig
TC Giftig, ætsende
TO Giftig, oxiderende
TFC Giftig, brandfarlig, ætsende
TOC Giftig, oxiderende, ætsende

 

Årsager til regulering

Gasser kan udgøre alvorlige farer på grund af deres brændbarhed, potentiel som kvælningsmidler, evne til at oxidere og/eller deres toksicitet eller ætsning.

Eksempler på sprængstoffer der almindeligvis bliver transporteret

Eksempler på farligt gods i klasse 2 er aerosoler, komprimeret gas, ildslukkere, kølemiddelgasser, lightere, acetylen, kuldioxid, helium, brint, oxygen, nitrogen, naturgas, petroleumsgasser, flydende, butan, propan, metan, ethylen.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions