Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud

Stoffer og genstande i klasse 4 er blevet tildelt en af 3 underklasser.
Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer

Fareklasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer og faste desensibiliserede sprængstoffer

Brandfarlige faste stoffer er let brændbare faste stoffer og faste stoffer, som kan forårsage brand ved friktion. Letbrændbare faste stoffer er pulverformige, granulerede eller pastaagtige stoffer, som er farlige, hvis de let kan antændes ved kortvarig kontakt med en antændelseskilde, såsom en brændende tændstik, og hvis flammen spredes hurtigt. Faren kan komme ikke kun fra branden, men også fra giftige forbrændingsprodukter. Metalpulvere er særligt farlige på grund af vanskeligheden ved at slukke en brand, da normale slukningsmidler som kuldioxid eller vand kan øge faren.
Selvreaktive stoffer er termisk ustabile stoffer, der kan undergå en stærkt eksoterm nedbrydning, selv uden deltagelse af ilt (luft).
Polymeriserende stoffer er stoffer, som uden stabilisering er tilbøjelige til at undergå en stærkt eksoterm reaktion, der resulterer i dannelsen af større molekyler eller resulterer i dannelsen af polymerer under forhold, som normalt forekommer under transport.
Klasse 4.2 Spontant brændbart

Fareklasse 4.2: Stoffer med risiko for selvantændelse

Pyrofore stoffer er stoffer, herunder blandinger og opløsninger (flydende eller faste), som selv i små mængder antændes ved kontakt med luft inden for fem minutter, og selvopvarmende stoffer og genstande som er stoffer og genstande, herunder blandinger og opløsninger, som ved kontakt med luft, uden energitilførsel, kan påbegynde selvopvarmning. Disse stoffer vil kun antændes i store mængder (kilogram) og efter lange perioder (timer eller dage).
Klasse 4.3 Farlig i våd tilstand

Fareklasse 4.3: Stoffer, som i kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser

Klasse 4.3 er stoffer, som reagerer med vand og udsender brændbare gasser, der kan danne eksplosive blandinger med luft. De antændes let af alle almindelige antændelseskilder, der frembringer en gnist. De omtales ofte som 'farlige, når de er våde'.

Emballagegrupper

Klasserne 4.1, 4.2 og 4.3 har fået tildelt en emballagegruppe, som angiver graden af fare.

Emballagegruppe I: Stoffer med høj fare
Emballagegruppe II: Stoffer med middel fare
Emballagegruppe III: Stoffer med lav fare

Eksempler på almindeligt transporteret farligt gods i klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

Alkalimetaller, metalpulvere, ildtændere, tændstikker, calciumcarbid, kamfer, celluloid, desensibiliserede sprængstoffer, nitrocellulose, phosphor, svovl.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions