Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Få et tilbud
Stoffer og genstande i klasse 5 er blevet fordelt i en af 2 underklasser.
Klasse 5.1 /5.2 - Oxidationsmidler og organisk peroxid

Fareklasse 5.1: Oxiderende stoffer

Klasse 5.1 er stoffer, som, selv om de i sig selv ikke nødvendigvis er brændbare, kan ved at afgive ilt, forårsage eller bidrage til forbrænding af andre materialer og genstande, der indeholder sådanne stoffer. Oxiderende stoffer kan være både fast eller flydende.

Emballagegrupper

Klasse 5.1 har fået tildelt en emballagegruppe, som angiver graden af fare.

Emballagegruppe I: Stoffer med høj fare
Emballagegruppe II: Stoffer med middel fare
Emballagegruppe III: Stoffer med lav fare

Eksempler på almindeligt transporterede oxiderende stoffer

Ammoniumnitrat, chlorater, nitrater, nitritter, peroxider, calcium hypoklorit, calciumnitrat, calciumperoxid, hydrogenperoxid.
Klasse 5.2 Oxiderende peroxider

Fareklasse 5.2: Organiske peroxider

Stoffer i klasse 5.2 er opdelt i:

P1: Organiske peroxider, der ikke kræver temperaturkontrol
P2: Organiske peroxider, der kræver temperaturkontrol

Organiske peroxider er i risiko for eksotermisk nedbrydning ved normale eller forhøjede temperaturer. Nedbrydningen kan initieres af varme, kontakt med urenheder (f.eks. syrer, tungmetalforbindelser, aminer), friktion eller stød. Nedbrydningshastigheden stiger med temperaturen og varierer med den organiske peroxidformulering. Nedbrydning kan resultere i udvikling af skadelige eller brandfarlige gasser eller dampe. For visse organiske peroxider skal temperaturen kontrolleres under transporten. Nogle organiske peroxider kan nedbrydes eksplosivt, især hvis de er indespærret. Denne egenskab kan modificeres ved tilsætning af et fortyndingsmiddel eller ved anvendelse af passende emballage. Mange organiske peroxider brænder kraftigt, og kontakt med øjne og hud skal undgås. Nogle organiske peroxider vil forårsage alvorlige øjenskader, selv efter kortvarig kontakt, eller vil være ætsende på huden.

Emballagegrupper

Klasse 5.2 farligt gods er ikke blevet tildelt nogen emballagegrupper.

Du kan muligvis også være interesseret i

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os i DSV Solutions