Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Transport af farligt gods i klasse 5

Class 5.1 /5.2 - Oxidizing Agents and organic peroxide

Klasse 5.1 – Oxiderende stoffer 

På grund af deres høje iltindhold er de ofte reaktive. De kan reagere med andre letantændelige eller brandbare materialer, og den varme, der skabes, kan gøre, at sidstnævnte antændes. Stofferne afgiver den ilt, der gør, at de bliver ved med at brænde uden hjælp fra den ilt, der er i luften, som det er tilfældet med normal forbrænding.

Sådanne brande kan derfor bryde ud og fortsætte i lukkede rum, f.eks. lastrum. Når de først er startet, kan de være svære at slukke igen. Brandslukning med pulver eller skum er nyttesløst, fordi ilten allerede er opblandet i det brandfarlige stof.

Den eneste metode, der virker, er at bruge en stor mængde koldt vand. Men hvis branden er i et lukket rum, kan det være svært at komme til den, og den varme, der genereres, kræver en meget stor mængde vand for at slukkes.

Nogle oxiderende stoffer kan medføre eksplosionsfare, hvis de varmes meget op, især hvis der er kulstof til stede. Ammoniumnitrat blandet med kulbrinteolie, såsom diesel, danner stærke eksplosive stoffer, som bruges i udvindingsindustrien og af terrorister.

Ammoniumnitrat er let tilgængeligt, fordi det fremstilles i store mængder over hele verden som gødning i landbruget med henblik på at tilføre afgrøderne ekstra kvælstof. Planter optager kvælstoffet direkte og bruger det til at opbygge proteiner.

Klasse 5.2 – Organiske peroxider

Molekylerne indeholder strukturer, der indeholder (organisk) kulstof, der er forbundet med en dobbelt iltbinding (peroxid). Dermed findes brændstoffet og ilten i samme molekyle, hvilket gør dem lettere at antænde end et enkelt brandbart materiale.

De er udviklet med henblik på at være reaktive og kan bruges til en række industrielle formål, og de kan derfor være ustabile og i nogle tilfælde eksplosive. Når de først udvikles, kan de henføres til klasse 1 eller klasse 5.2 alt afhængig af den påtænkte slutanvendelse. Alene på baggrund af deres kemiske struktur kan de henføres til begge klasser.

De skal ofte opbevares nedkølet med meget nøje temperaturkontrol for at holde dem inaktive. Hvis man ikke gør dette, vil de, hvis de overstiger en vis temperatur alt afhængigt af materialet, hurtigt begynde at nedbrydes i lighed med de selvantændelige materialer i klasse 4.1, hvilket vil føre til en ukontrolleret proces, der medfører brand eller eksplosion.

På grund af deres reaktive egenskaber kan de være meget skadelige for den menneskelige krop og herunder især øjnene.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os