Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Unngå overtredelsesgebyr med DSV’s tollklareringstjenester

Fortolling er en viktig del av importprosessen når varer importeres til et land. Prosessen inneholder en rekke nødvendige formaliteter som må overholdes for å sikre rett klassifisering og verdsetting av varene. Dette kan være en komplisert prosess ettersom det er ulike krav for ulike type varer, som i tillegg varierer fra land til land. Med fortolling som en av våre verdiøkende tjenester kan du lene deg på vår ekspertise og sikre en smidig importprosess uten overtredelsesgebyrer. 

Kontakt oss for en sømløs fortolling

Innføring av overtredelsesgebyr ved tollbrudd 

Tidligere ble et administrativ tillegg til merverdiavgiften benyttet som sanksjon ved overtredelser av tolloven. Etter bortfallet av dette, ble det et behov for en alternativ reaksjonsform. I 2017 ble det derfor innført et overtredelsesgebyr av tollmyndighetene. Innføringen av overtredelsesgebyret skal bidra til effektiv sanksjonering slik at tollregelverket følges.  

Når ilegges overtredelsesgebyret? 

Tolletaten kan ilegge et overtredelsesgebyr allerede i ekspedisjonsfasen. Det vil si basert på hvilke varenummer som benyttes ved tolldeklareringen av varer. Overtredelsesgebyret kan også ilegges dersom uriktige opprinnelsesbevis, faktura eller underbilag blir presentert. Dersom overtredelsene er svært grove, kan Tollmyndighetene ilegge strengere sanksjoner og betydelig høyere overtredelsesgebyr. For oppdatert informasjon rundt overtredelsesgebyret, se Tolletatens nettsider

Hvilke krav stilles ved importfortolling? 

Alle varer som kommer med våre transportmidler, må tollklareres. Ved importfortolling stilles det spesifikke krav til hva en faktura skal inneholde samt hva slags dokumentasjon som kreves. Dette kan for eksempel være: 

  • Tillatelser
  • Lisenser
  • Avgjørelser
  • Særavgifter
  • Restriksjoner 

Importørens ansvar  

Det er viktig for DSV som profesjonell speditørpartner å informere våre kunder om at man som importør bærer det fulle ansvaret for å legge fram nøyaktig og korrekt dokumentasjon. Importøren må derfor selv skaffe alle de nødvendige opplysningene om sendingen. Dette er for å sikre at korrekt fortolling kan gjøres uavhengig om en har valgt å inngå en fortollingsavtale med en speditør for å utføre importklareringen. Som speditør skal det sikres at riktig informasjon oppgis på tolldeklarasjonen for å unngå økonomiske straffer i form av overtredelsesgebyret.  

Overtredelsesgebyr

Viktigheten av riktig informasjon  

Ved grenseovergangene utføres det hyppige kontroller der medfølgende dokumenter og det fysiske godset sjekkes. Transitteringene skal være korrekt utfylt og må avsluttes innenfor fristene. Andre viktige fokusområder for tollmyndighetene er: 

Korrekt tollverdi 

Tollverdien er den prisen som faktisk er betalt eller skal betales for varen. Tollverdien fastsettes vanligvis på grunnlag av transaksjonsverdien på varen, inkludert transportkostnadene til Norge, emballasje, eventuell forsikring og andre gebyrer som provisjoner og lignende.  

Vareopprinnelse  

Opprinnelseslandet til en vare er det landet hvor den siste vesentlige bearbeidingen foregår. Dette vil si at vareopprinnelsen ikke er knyttet til hvilket land varen blir solgt, eller fra hvor den sendes. Det finnes forskjellige typer opprinnelsesregelverk som avgjør en vares opprinnelsesland. 

Klassifisering av varen 

For å vite hvor mye toll som skal betales på varen, må varen klassifiseres med korrekt varenummer eller tarifferingsnummer. Dette gjøres i henhold til et internasjonalt anerkjent klassifiseringssystem, slik som det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, HS (Harmonized System).  

Unngå overtredelsesgebyr for vanskelig klassifiserte varer med BKU 

BKU (Bindende klassifiseringsuttalelse) er et tilbud til importører, eksportører og produsenter. For å unngå overtredelsesgebyr, anbefaler vi alle kunder som har varegrupper som er vanskelig å klassifisere, til å søke om BKU. Med BKU har du en formell uttalelse fra tollmyndighetene som gir en juridisk bindende beslutning om hvordan en spesifikk vare skal klassifiseres i henhold til tolltariffen. I søknaden skal tilleggsinformasjon legges ved, slik som tydelige bilder, illustrasjoner, ingrediensliste, produktdatablad og lignende. Det er lurt å søke om BKU i god tid før varene skal passere over grensen og deklareres. Dette kan søkes om på nett hos Tolldirektoratet. 

Direktekjøring av ufortollede varer 

For effektiv logistikk, har DSV tillatelse til å kjøre ufortollede varer til vareeiers- eller mottakers lager, under forutsetning om at sendingen fortolles innen 10 dager. Disse varene må merkes som ufortollet vare på medfølgende fraktdokumenter og må ligge urørt på lager inntil de er fortollet. I tillegg er det importørens ansvar å forsikre at varen er fortollet før den tas i bruk.  

Kontakt oss for en vellykket transport og levering 

DSV utfører en rekke importklareringer og eksportklareringer hvert år. Vi har kunder i alle bransjer og kjenner regelverket godt. La våre tollspeditører hjelpe deg å sikre korrekt overholdelse av tollregelverket og spar tid med våre verdiøkende tjenester. Ta kontakt med oss i dag for en smidig tollprosess. 

Kontakt oss i dag

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road