Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

NSAB

NSAB er et rammeverk for ansvarsfordeling, prisfastsettelse og vilkår for godstransport. NSAB er en forkortelse for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. Nordisk Speditørforbund omfatter nasjonale interesseorganisasjoner på transportområdet i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Her fastsettes retningslinjene for spedisjonsvirksomhet i Norden. Spedisjon er organisering og gjennomføring av godstransport, som blant annet inkluderer fortolling og lagring av gods. DSV, som speditør og transportør, har forpliktet seg til å følge denne avtalen. 

Transportoppdrag som etterlever retningslinjene

Hva inngår i NSAB?

NSAB-avtalen definerer transportansvaret, leveringsfrister og hvilken risiko som foreligger ved uhell under transporten. Den definerer med andre ord forholdet mellom transportøren, oss i DSV, og oppdragsgiveren, deg. NSAB har eksistert siden 1919, og det er en anerkjent standard for transport- og logistikkvirksomhet i Norden. Våre logistikktjenester er lagt til rette for at de sammenfaller med formålet satt av dette regelverket.

Hva er formålet med NSAB?

Formålet med NSAB-regelverket er å sikre en så effektiv og pålitelig transport på tvers av Norden som mulig. Man vil i tillegg unngå miskommunikasjon og uenigheter mellom parter. Den er basert på flere konvensjoner, blant annet CMR-konvensjonen og Vegfraktloven, og gjeldende for alle transporttyper. NSAB-avtalen regulerer dog forholdet mellom transportør og kunde på en frivillig basis, som innebærer at transport- og logistikkselskaper selv kan bestemme om de vil forplikte seg til avtalen.

NSAB i praksis

Dersom du inngår en transportavtale basert på NSAB, er forholdene mellom partene regulert av standardvilkårene i NSAB. Avtalen inneholder transportrettslige regler, som fastsetter begrensninger i ansvaret mellom deg og DSV. Ved betalingsvilkår, forsikringskrav eller tvister, er NSAB en nyttig referanse. 

Eksempel: Gjelder de transportrettslige reglene for lagring?

For å forstå NSAB-reglene, kan det være nyttig å se hvordan de utspiller seg i et konkret transportoppdrag. Lagring utgjør ofte en del av oppdraget, spesielt når vi leverer tredjepartslogistikk (3PL). NSAB gjør seg gjeldende her, ettersom deler av avtalen definerer transportøren ansvarlig for lagring som skjer i forbindelse med transporten. NSAB er også inspirert av både CMR-konvensjonen og Vegfraktloven, som definerer at lagring er regulert etter alminnelige regler for transportansvar. Selvfølgelig er det unntak til dette, men transportøren bør likevel alltid dokumentere og kontrollere varer under behandling og lagring. 

Book transport

NSAB 2015 – det gjeldende regelverket

Det nåværende ansvaret DSV og andre forpliktede transportører har, er definert i NSAB 2015. Avtalen ble sist revidert i 2015 og det er derfor formuleringene i denne utgaven som utgjør det gjeldende regelverket. Avtalen setter blant annet retningslinjene for utførelse av oppdrag, særskilte bestemmelser ved forsinkelser eller tap av gods, samt hvordan man skal løse uenigheter og tvister.

Last ned NSAB 2015

Et samarbeid mellom nasjonale interesseorganisasjoner

NSAB er utformet av Nordisk Speditørforbund, men er reelt et produkt av samarbeidet mellom nasjonale interesseorganisasjoner fra fire nordiske land. Nasjonale interesseorganisasjoner i Danmark, Finland, Norge og Sverige ivaretar sine medlemmers interesser og forhandler på deres vegne. I Norge er det NHO som jobber for å fremme transportørselskapenes interesser. I utformingen av NSAB 2015 har alle parter samarbeidet for å formulere retningslinjer og ansvarsbestemmelser. Nordisk Speditørforbund er derfor et forum for debatt og vedtak av regelverket.

Vår ordliste er din guide til logistikkterminologi!

Ansvar og forsikring ved NSAB

Når en transportør er forpliktet til å følge NSAB-avtalen, har den profesjonsansvar og bevisbyrde. Dette betyr at transportøren skal forsikre at bestemmelser i kontrakten mellom kjøper og leverandør blir overholdt. Transportøren må kunne bevise at den ikke kan klandres hvis det skjer uhell eller skader. Det er en forsikring tilknyttet NSAB som dekker tap, men kun når skadene er direkte relatert til forpliktelsene i avtalen.

Forsikre deg mot uhellet 

Som transportkjøper kan du kjøpe vareforsikring til transport av ditt gods. DSV tilbyr en egen transportforsikring med svært gode vilkår. Det er ingen egenandel og vår skadehåndtering er effektiv og rask. Dette er anbefalt, særlig hvis du sender verdifulle eller sårbare gods.

Fraktbrevet er en ekstra garanti

Selv om NSAB-avtalen legger rammeverket for transport i Norden, spiller fraktbrevet en avgjørende rolle. I mange tilfeller brukes fraktbrevet som en kontrakt mellom avsender, transportør og mottaker. Det fungerer dermed som en ekstra garanti for at ansvaret blir fordelt korrekt mellom partene. På denne måten slipper man unødvendige tvister ved uhell, fordi ansvarsfordelingen er krystallklar. Noen fraktbrev definerer også eierskap til varene, som for eksempel en Bill of Lading (B/L).

Trygge transportoppdrag sammen med oss

Incoterms®

I tillegg til regelverket satt av NSAB, er det viktig å kjenne til Incoterms®. Hvis du er en aktør i internasjonal transport og logistikk, enten som selger eller kjøper, setter Incoterms® rammeverket for hva du kan og ikke kan gjøre. Incoterms® definerer ansvarsfordelingen mellom avsender, transportør og mottaker, på liknende måte som NSAB. 


Det er totalt 11 regler innenfor Incoterms® for global varehandel. De påvirker ditt ansvar i kjøp, salg og frakt i internasjonal handel, og hvilken risiko som er knyttet uhell eller andre uforutsette hendelser. Regelverket varierer noe mellom transporttyper, men de fleste er dekkende uansett transport.

Sammenlign reglene 

Hver regel har derimot ulike bestemmelser for på hvilket stadium i forsyningskjeden selger og kjøper av transporttilbudet har ansvar for godset. Når du for eksempel kjøper et tilbud dekket av Incoterms® DAP, har du kun ansvar for pakken etter at den har blitt levert hos deg. Vi har samlet en oversikt over fem relevante Incoterms®, slik at du kan sammenlikne ansvarsfordelingen. 

Få en pålitelig transportavtale

Er det andre ord eller uttrykk du savner i vår ordliste? Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud