Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Transport towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów ADR należy do wymagających gałęzi transportu, ale ścisłe przestrzeganie wymogów Umowy ADR pozwoli zmniejszyć towarzyszące mu ryzyko.

Przekazując do transportu przesyłki zawierające towary niebezpieczne musisz upewnić się, że zostały one poprawnie sklasyfikowane i zastosowane zostały wymogi umowy ADR w zakresie przygotowania ich do przewozu. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych upewnij się, że spełnione zostały wymogi odnośnie zastosowanych opakowań oraz sposobu pakowania. Właściwe opakowanie, oznakowanie przesyłki, przygotowanie dokumentacji przewozowej pozostaje w gestii nadawcy towarów niebezpiecznych i jest warunkiem podjęcia do przewozu przesyłki zawierającej towary niebezpieczne.

Co uważane jest za towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to przedmioty lub substancje, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, szczególnie gdy nie są odpowiednio obsługiwane lub przygotowane do przewozu. Popularnym przykładem są baterie litowe, które w określonych okolicznościach mogą uleć przegrzaniu i zapłonowi.
Materiałami niebezpiecznymi mogą być ciała stałe, ciecze i gazy. Mogą to być pojedyncze substancje, mieszaniny substancji, urządzenia zawierające substancje niebezpieczne. Klasyfikowane są stosownie do zagrożenia jakie stwarzają np. palne, trujące, wybuchowe, żrące, radioaktywne itp.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła uniwersalny system klasyfikacji, pakowania, oznakowania
i etykietowania towarów niebezpiecznych, aby ułatwić ich bezpieczny transport.
Wyróżniamy 13 klas materiałów niebezpiecznych. Każda substancja niebezpieczna ma przyporządkowany numer, który poprzedzony przedrostkiem UN stanowi nr klasyfikacyjny substancji niebezpiecznej. Numer ten należy stosować w dokumentach przewozowych oraz na opakowaniu i na etykiecie.
towary niebezpieczne

13 klas towarów niebezpiecznych

 
 Klasa  Rodzaj materiału Przykłady 
 1  Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi  Fajerwerki, race, broń i amunicja
 2.1  Gaz łatwopalny (np. butan)  Butan, aerozole, gaz z butli, zapalniczki, gaz skroplony, acetylen do spawania, etylen do dojrzewania owoców, wodór do użytku przemysłowego
 2.2  Gazy niepalne i nietoksyczne, które mogą spowodować uduszenie (np. azot, hel, dwutlenek węgla) lub
utleniacze (np. tlen)
 Azot, hel, argon, dwutlenek węgla, tlen, sprężony tlen, gaśnice, gaz chłodniczy
 2.3  Gazy toksyczne (np. chlor, fosgen)  Chlor, fosgen, difluorek tlenu, amoniak do przemysłowego uwalniania, bromek metylu i tlenek etylenu do fumigacji
 3  Materiały zapalne ciekłe (np. płyn do zapalniczek, benzyna)  Płyn do zapalniczek, benzyna, rozpuszczalniki, farby, lakiery, perfumy, kleje, roztwór żywicy, farba drukarska, płyny do czyszczenia na sucho
 4.1  Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne i stałe materiały wybuchowe odczulone  Substancje samoreaktywne, stałe, odczulone materiały wybuchowe, zapałki, proszek siarki, kamfora, kulki naftalenowe
 4.2  Materiały podatne na samozapalenie  Fosfor, kopra, mączka rybna
 4.3  Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne  Węglik wapnia, sód, żelazokrzem i metale potasowe
 5.1  Materiały utleniające  Podchloryn wapnia, nadtlenek wodoru, nawozy, do koloryzacji włosów
 5.2  Nadtlenki organiczne  Utwardzacze, zestawy naprawcze z włókna szklanego
 6.1  Materiały trujące  Pestycydy, cyjanek sodu do obróbki metali, sól chromu do galwanizacji
 6.2  Materiały zakaźne  Próbki krwi, próbki medyczne, substancje biologiczne pochodzące z organizmów żywych
 7  Materiały promieniotwórcze  Wykrywacze dymu, substancje do sterylizacji wyrobów medycznych
 8  Materiały żrące  Wybielacz, środek do czyszczenia rur, tabletki do zmywarek, kwas octowy, kwas cytrynowy, soda kaustyczna, akumulatory do samochodów i ciężarówek
 9  Różne materiały i przedmioty niebezpieczne  Baterie litowe, magnesy, suchy lód
 
 

Limity ilościowe LQ

Niektóre towary niebezpieczne np. niektóre środki codziennego użytku takie jak żywność, farby czy detergenty mogą być przewożone z pominięciem wielu wymogów dla towarów ADR, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio opakowane i oznakowane. Pojemność opakowań jednostkowych musi mieścić się w limitach wskazanych w kolumnie 7a „Wykazu towarów niebezpiecznych” w części 3 ADR oraz w Kodeksie IMDG (patrz przepisy poniżej).

Np. 6 ton litrowych puszek farby zapakowanych odpowiednio na tackach lub w kartonach może być przewożone
na LQ, bez zastosowania większości wymogów ADR, ale 6 ton tej samej substancji w 20 litrowych bębnach jest przewożone jako „pełny ADR”.

W przypadku niektórych towarów limit w kolumnie 7a tabeli A wynosi zero, co oznacza, że przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych mają zastosowanie niezależnie od ilości towaru w przesyłce.
Zadbaj o odpowiednią klasyfikację towarów niebezpiecznych i określ warunki przewozu Twoich towarów. Właściwe określenie rodzaju
i ilości towarów niebezpiecznych warunkuje sposób ich przewozu, pakowania i etykietowania.

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych opierają się na systemie klasyfikacji ONZ. Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych:

Szkolenia kierowców i innych uczestników przewozu

Przepisy wymagają, aby osoby zaangażowane w obsługę i przewóz towarów niebezpiecznych posiadały odpowiednie przeszkolenie z tego zakresu.
Do osób zaangażowanych w obsługę towarów niebezpiecznych zalicza się osoby, które:
 • Dokonują załadunków i rozładunków oraz obsługi przesyłek niebezpiecznych
 • Przygotowują przesyłki niebezpieczne do transportu
 • Obsługują pojazdy używane do transportu przesyłek niebezpiecznych
 • Projektują, produkują, wytwarzają, kontrolują, naprawiają, konserwują oraz testują opakowania lub elementy opakowań używanych do transportu przesyłek niebezpiecznych
Upewnij się, czy potrzebujesz doradcy ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (DGSA).
Może być to zbędne, jeśli:
 • Przewozisz towary niebezpieczne wyłącznie w ograniczonych ilościach
 • Tylko sporadycznie zajmujesz się przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stwarzających małe ryzyko zanieczyszczenia środowiska i działania te nie stanowią głównej lub dodatkowej działalności Twojego przedsiębiorstwa
Upewnij się, że Twoi pracownicy oraz pracownicy Twoich usługodawców przeszli odpowiednie szkolenie BHP w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Zadbaj o dokumentację z tego szkolenia.
niebezpieczne towary

Dokumentacja i formalności

Właściwe przygotowanie dokumentacji przewozowej jest kluczowe przy realizacji transportu towarów niebezpiecznych. Braki lub błędy w dokumentacji mogą spowodować opóźnienia w wysyłce lub, co gorsza, skutkować poważnymi wypadkami w trakcie realizacji usługi. Nadawca przesyłki zobowiązany jest posiadać Kartę Charakterystyki do każdej substancji, którą nadaje do przewozu.
 

Informacje wymagane na dokumencie przewozowym:

 1. Numer UN
 2. Numer/numery wzorów nalepek
 3. Grupa pakowania - jeśli została przypisana do danego materiału
 4. Prawidłowa nazwa przewozowa uzupełniona jeśli to wymagane nazwą techniczną
 5. Liczba i określenie sztuk przesyłki
 6. Całkowita ilość każdego z towarów niebezpiecznych
 7. Kod ograniczeń przewozu przez tunele
 8. Zapis wymagany na podstawie umowy specjalnej
 9. Jeśli towar zagraża środowisku informacja „Zagrażający Środowisku”
 10. Nazwa i adres nadawcy
 11. Nazwa i adres odbiorcy
Brak wymaganych informacji na dokumentach przewozowych może skutkować grzywną (za każda brakującą informację) w przypadku kontroli odpowiednich służb w czasie wykonywania przewozu.
Sprawdź, czy posiadasz wszystkie odpowiednie dokumenty podczas wysyłki towarów niebezpiecznych. Zaangażuj odbiorcę, podając wszystkie szczegóły przed wysyłką, aby umożliwić mu współpracę z lokalnymi agencjami w kraju docelowym i zapewnić płynny proces.
Dowiedz się, kiedy zaczynają się i kończą Twoje obowiązki jako nadawcy. Przeczytaj więcej informacji dotyczących Incoterms, przygotowanych przez ekspertów DSV.
 

Pakowanie i etykietowanie

Dla zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych należy stosować certyfikowane opakowania oraz oznakowanie, wymagane przepisami prawa.
 
Przepisy wymagają, aby opakowanie spełniało lub przekraczało minimalne standardy jakości, zanim będzie mogło zostać dopuszczone do przewozu towarów niebezpiecznych.
 
Towary niebezpieczne wysyłane w ograniczonych ilościach mogą być zapakowane tylko w opakowanie wewnętrzne umieszczone w certyfikowanym opakowaniu zewnętrznym.
 
 
Spedytorzy i dostawcy usług logistycznych stanowią wsparcie w transporcie towarów niebezpiecznych,
ale nie mogą pełnić roli doradcy ADR dla wysyłającego/nadawcy. Nasz personel jest odpowiednio przeszkolony
i korzysta z praktycznej wiedzy i doświadczenia. Mając wypracowane dobre relacje z przewoźnikami, liniami lotniczymi i liniami żeglugowymi jesteśmy w stanie zapewnić priorytetową przestrzeń dla przesyłek niebezpiecznych. Pamiętaj jednak, że ostatecznie to klient ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku niewłaściwego przygotowania przesyłki do przewozu lub nie przekazania wymaganych informacji do realizacji przewozu. Upewnij się, że dokumentacja przekazana przez Ciebie do przesyłki jest poprawna i wystarczająca
oraz, że spełniłeś wszystkie wymogi prawne dotyczące wysyłki towarów niebezpiecznych.
 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami